Artikelen door

Gemeenten en het Toekomstbeeld OV 2040

Hoe zijn gemeenten aangehaakt bij het Toekomstbeeld OV en wat kunnen ze verwachten? Deze vraag stond centraal in een themasessie van de contactgroep OV in samenwerking met het ministerie van I&W en DOVA (decentrale OV-autoriteiten). In het Toekomstbeeld OV 2040 hebben autoriteiten de ambities voor het openbaar vervoer vastgelegd: een systeem dat ervoor zorgt dat reizigers veilig, efficiënt en drempelloos kunnen reizen. Het OV-netwerk levert ook een bijdrage aan het bouwen van nieuwe woningen en de sociale bereikbaarheid. Het Toekomstbeeld wordt in een aantal thematische lijnen uitgewerkt. De robuustheid van het systeem is daarbij het vertrekpunt: bestaande knelpunten worden eerst aangepakt. Daarnaast willen de autoriteiten aan de slag met innovaties zoals hoogwaardige bussystemen tussen steden en de verbinding tussen de stedelijke regio’s.  In de landelijke MIRT-overleggen komen de benodigde investeringen aan de orde. Knooppunten worden belangrijker Knooppunten worden steeds belangrijker […]

Kennisnetwerk parkeren

Wat doen we? Het gemeentelijk parkeerbeleid wordt steeds complexer: er zijn meer voertuigen, er zijn nieuwe voertuigsoorten en in bouwplannen is het steeds moeilijker om te zorgen voor parkeerruimte. Daarnaast ontbreekt er veel concrete kennis over bijvoorbeeld prijseffecten van parkeerbeleid en is het lastig om draagvlak voor het parkeerbeleid te creëren. Het CROW-KpVV, Vexpan en het GNMI werken samen in het kennisnetwerk parkeren om de komende jaren onderzoek te doen en gemeenten te informeren over de mogelijkheden van het parkeerbeleid. Het GNMI richt zich vooral op het meedraaien in onderzoeken rondom energiegebruik, draagvlak en ruimtegebruik. Daarnaast geven we aandacht aan parkeerdata en het digitaliseren van parkeerproducten. Wat levert het op? Gemeenten hebben toegang tot actuele en betrouwbare kennis waarmee het parkeerbeleid onderbouwd kan worden. Het kennisnetwerk parkeren wordt gefinancierd via het KpVV-kennisprogramma. Zie ook het artikel.

Uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek

Wat doen we? In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat 30 tot 40 Nederlandse gemeenten een nul-emissiezone voor stedelijke logistiek invoeren in 2025. Het GNMI was betrokken bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda en keek naar de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de afspraken. Door onze inzet heeft een aantal steden meegedaan aan de eerste ondertekening van de Uitvoeringsagenda. Daarnaast inventariseren we de mogelijkheden voor toezicht/handhaving en zorgen wij voor een actuele Handreiking stedelijke logistiek voor gemeenten. Wat levert het op? Haalbaar, betaalbaar en realistisch uitvoerbaar beleid voor gemeenten, waarbij gezamenlijk kennis wordt gedeeld. Gemeenten besparen daardoor kosten en trekken samen op. We dragen ook bij aan hanteerbare (landelijke) regelgeving. Het GNMI ontvangt voor dit project een subsidie van het ministerie van I&W. Zie ook het artikel . Zie ook ‘Op weg naar zes’.

Zero emissie doelgroepenvervoer

Wat deden we? In 2025 moeten alle voertuigen in het gemeentelijke doelgroepenvervoer volledig emissievrij zijn. Het GNMI voerde het secretariaat voor zowel het bestuursakkoord en het convenant zero emissie doelgroepenvervoer uit. Binnen de Coalition of the WIlling worden kennis en ervaringen uitgewisseld tussen gemeenten, regio’s en marktpartijen die met deze opgave bezig zijn. Wat leverde het op? Het GNMI zorgde voor de verbinding tussen gemeenten, vervoerders en voertuigaanbieders. Daardoor is er bekendheid met elkaars problematiek en werd er gezocht naar concrete oplossingen, zoals de beschikbaarheid van voldoende voertuigen, maar ook laadinfrastructuur. Dat laatste heeft ertoe geleid dat er binnen de Nationale agenda laadinfrastructuur ook aandacht is voor het doelgroepenvervoer. Het GNMI ontving voor de periode 2019-2020 voor dit project een subsidie van het ministerie van I&W.

Het GNMI steunt de Uitvoeringsagenda stadslogistiek

Stedelijke logistiek wordt steeds belangrijker: door de groei van het aantal inwoners, een veranderende economie en e-commerce neemt het aantal logistieke bewegingen toe. Tegelijkertijd zorgt dat ook voor knelpunten zoals emissies van geluid en schadelijke stoffen door vracht- en bestelverkeer. Het GNMI is daarom betrokken geweest bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda stadlogistiek die vandaag werd ondertekend door een groot aantal gemeenten, brancheorganisaties en belangenorganisaties. In een brede coalitie wordt er gewerkt aan de invoering van nul-emissiezones en goede randvoorwaarden voor schone en efficiënte logistiek. Ondertekening van de Uitvoeringsagenda stadslogistiek In het Klimaatakkoord hebben gemeenten met andere partijen afspraken gemaakt om te komen tot meer leefbare en duurzame steden. Met ingang van 2025 gaan zo’n 30 à 40 grote steden zero-emissiezones invoeren voor bestel- en vrachtauto’s waardoor de luchtkwaliteit in de steden aanzienlijk zal verbeteren. De wijze waarop dit gaat […]

CO2-reductie in het verkeer door wegontwerp

Wat deden we? We hebben onderzocht wat gemeenten kunnen doen om de uitstoot van CO2 door wegverkeer te verminderen. Zo is gekeken naar de mogelijkheden voor beleid en zijn de effecten van ontwerpmaatregelen zoals groene golven en lagere snelheden uitgerekend. APPM en Goudappel Coffeng hebben de kwalitatieve én kwantitatieve beleidsopties in kaart gebracht. Wat levert het op? Gemeenten hebben een concreet en actueel beeld over alle inzichten van het reduceren van de CO2-uitstoot door het wegverkeer. Ze kunnen hier rekening mee houden bij het maken van beleid en het ontwerpen van infrastructuur. Dit onderzoekstraject werd gefinancierd door de VNG. Download op deze pagina de onderzoeksrapporten.

GNMI doet mee met het platform Ruimte voor Lopen

Het GNMI heeft zich aangesloten bij het landelijke platform Ruimte voor Lopen. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en deelt goede voorbeelden. Daarnaast is er veel aandacht voor het belang van lopen voor onze gezondheid en leefomgeving. Binnen het platform werken overheden en maatschappelijke organisaties aan de positie van de voetganger. Een aantal GNMI-gemeenten is al een tijd aan de slag met het ontwikkelen van beleid voor voetgangers vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij kan het gaan om het halen van winst voor de gezondheid, een leefbaardere binnenstad of juist het creëren van rust en ruimte om te ontspannen. Gelukkig is er meer aandacht voor het feit dat de meeste mensen vaak voetganger zijn en hun plek in de openbare ruimte moeten zoeken. Betere looproutes van en naar OV-voorzieningen, de toegankelijkheid van […]

GNMI Contactgroep OV: zorgen over openbaar vervoer na Corona en houd rekening met de bus bij 30 km/uur in de stad

In december besprak de GNMI-contactgroep OV een aantal landelijke ontwikkelingen in het openbaar vervoer die gemeenten raken. De reizigersuitval door de coronacrisis en de landelijke ontwikkelingen rondom een maximale snelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom leverden veel discussie op. Coronacrisis en bereikbaarheid binnenstedenDe coronacrisis heeft een forse impact op het gebruik van het openbaar vervoer: volgens het CBS liep het aantal reizigers met 60% terug ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Landelijk zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de decentrale OV-autoriteiten waarbij het Rijk garant staat voor 93% van de reguliere inkomsten. Van vervoerders wordt verwacht dat zij ook een financiële bijdrage leveren door besparingen. Dat leidt tot de opheffing van spitsbuslijnen, vermindering van frequenties, maar ook tot een afname van het openbaar vervoer binnen de haarvaten van de steden. Kleinschaliger buslijnen leveren wel een bijdrage […]

Hoe gaan we om met stadslogistiek?

De toename van e-commerce, verduurzaming en de groei van steden heeft invloed op de logistieke stromen binnen steden. Voor het GNMI en de Topsector Logistiek was dit de aanleiding om een bijeenkomst met stedenbouwkundigen, planologen en verkeerskundigen te organiseren. Conclusie: gemeenten zijn bezig met het ruimtelijk inpassen van stedelijke logistiek, maar er zijn veel vragen over het omgaan met initiatiefnemers en het bundelen van logistieke stromen.    Nul-emissiezones kapstok voor ambitie maar zorgen ook voor vragen  De Uitvoeringsagenda Stadslogistiek heeft de ambitie om in 30 tot 40 Nederlandse steden een nul-emissiezone voor stedelijke logistiek in te voeren. Deze ambitie vraagt ook om goede randvoorwaarden rondom het afhandelen van logistieke stromen binnen steden. Een aantal gemeenten gaf aan dat er actief wordt nagedacht over een gemeentelijke beleidsvisie op logistiek, wat een nieuwe ontwikkeling is. Zorgen voor voldoende laadcapaciteit, stimuleren van gebundelde stedelijke distributie […]

Ondersteuning voor gemeenten rond bouwlogistiek

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt ondersteuning bij onderzoek naar verbeteringen van bouwlogistiek. Vermindering van verkeershinder en emissie is daarbij het doel. Voor gemeenten geldt daarbij: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Klimaatakkoord, schone lucht, stikstof, congestie en woningbouwopgave: zomaar een aantal begrippen die laten zien dat steden de komende jaren een grote opgave hebben om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Dat heeft gevolgen voor personenmobiliteit en stadslogistiek. Binnen stadslogistiek neemt de bouw een groot aandeel in (>30%) en door de grote bouwopgave zal dat alleen maar toenemen. Hoewel transport altijd nodig blijft laten pilotprojecten zien dat het anders organiseren van bouwlogistiek kan leiden tot forse reducties van het aantal ritten (>60%), overlast en verkeersonveiligheid, terwijl de bouwefficiëntie toeneemt. Rol voor gemeenten Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld vanuit hun rol als opdrachtgever […]