Artikelen door

Contactgroep Parkeren oktober: digitalisering gehandicaptenparkeerkaart en actuele gemeentelijke parkeervisies

Op 7 oktober kwam de GNMI Contactgroep parkeren weer bijeen. Er werd er gesproken over de ontwikkelingen rondom het digitaliseren van de gehandicaptenparkeerkaart en de gemeente Eindhoven gaf een presentatie over de actualisering van het parkeerbeleid. Digitalisering gehandicaptenparkeerkaart  De gehandicaptenparkeerkaart wordt door gemeenten verstrekt en is geldig binnen de hele Europese Unie. In veel Nederlandse gemeenten worden alle parkeerproducten gedigitaliseerd en dat geldt inmiddels ook voor de gehandicaptenparkeerkaart. Dat roept de vraag op hoe er gecontroleerd kan worden op de geldigheid van de kaart en misbruik kan worden voorkomen. Dat laatste punt speelt vooral bij gemeenten waarin de gemeenteraad heeft besloten dat kaarthouders vrij kunnen parkeren in gebieden waar parkeerbelasting wordt geheven. De technische faciliteiten om parkeerrechten aan het toezicht te koppelen zijn op orde, maar sommige gemeenten voeren ook een extra product in om bijvoorbeeld de vrijstelling parkeerbelasting mee […]

Invoering gemeentelijke nul emissiezones voor stadslogistiek

Vanaf 2025 moeten 30 tot 40 gemeenten een zero-emissiezone voor stadslogistiek (ZES) invoeren. Deze ambitie is opgenomen in het Klimaatakkoord. Inmiddels heeft het kabinet de inhoudelijke contouren voor het toegangsregime bekend gemaakt; gemeenten stellen zelf de omvang van de zones vast en zijn al aan de slag met de voorbereidingen. Stimuleren van schone logistiek vraagt om duidelijke spelregels De regelgeving voor de nul-emissiezones wordt zoveel als mogelijk landelijk ingevoerd. Hiermee wil het kabinet de wildgroei aan lokale regelgeving, zoals bij de voormalige milieuzones, voorkomen. En het geeft ook duidelijkheid aan de logistieke sector. Tegelijkertijd is het belangrijk dat gemeenten zelf de omvang van de zone kunnen vaststellen en specifieke ontheffingen voor voertuigen kunnen afgeven. De nul-emissiezones kunnen in de toekomst eventueel uitgebreid worden voor bepaalde groepen voertuigen zoals taxi’s en touringcars. Dit moet in de evaluatie van 2022 worden meegenomen. […]

Contactgroep OV september over snelle bussystemen, toegankelijk OV en OV-data

Op 17 september spraken de deelnemers van de contactgroep Openbaar Vervoer over het Bus Rapid Transit systeem, de landelijke toegankelijkheidsnormen voor OV en de verkenning voor een dataplatform. Een kort verslag. Bus Rapid Transit: een kans? Bus Rapid Transit (BRT) is een hoogwaardig en snel bussysteem binnen steden. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) presenteerde een rapport over dit systeem. Hierin zijn de verschijningsvormen van BRT-systemen in kaart gebracht en werd onderzocht wat de kansen voor deze systemen zijn in Nederland. Het ministerie van I&W ziet het als een kansrijk systeem: de investeringskosten zijn veel lager dan railgebonden systemen en ze zijn flexibeler in aanleg en exploitatie. Ten opzichte van railsystemen ontbreekt de structurerende werking in de omgeving. Binnen Nederland zijn dit soort bussystemen vooral terug te vinden in Eindhoven, Groningen en Almere. Daar rijden hoogwaardige, snelle buslijnen over herkenbare corridors. […]

Strategisch plan verkeersveiligheid (SPV)

Wat deden we? Het landelijke SPV is de leidraad voor de aanpak van het grote aantal verkeersongevallen in Nederland. Gemeenten zijn als grootste wegbeheerder én verantwoordelijke overheid voor de openbare veiligheid aan zet, maar zitten wel met veel vragen over de aanpak en uitvoering van alle ambities. Het GNMI onderzocht welke kennisvragen en uitvoeringskwesties er bij gemeenten spelen. Het ministerie van I&W kon deze input gebruiken bij het opzetten en uitrollen van het SPV. Wat levert het op? De gemeentelijke vragen over kennis, uitvoering en handhaving van het verkeersveiligheidsbeleid zijn direct onder de aandacht gekomen van het Rijk en zijn meegenomen in het opzetten van het SPV. Het GNMI ontving voor dit project een bijdrage van het ministerie van I&W. Zie ook het artikel.

Contactgroep Openbaar Vervoer (OV) 19 mei: coronamaatregelen en toegankelijkheid

Op 19 mei kwamen de leden van de contactgroep OV digitaal bij elkaar om te praten over onder andere coronamaatregelen en toegankelijkheid OV. De afgevaardigden van gemeenten spraken over coronamaatregelen en de invloed daarvan op het gebruik van het openbaar vervoer. Er is sprake van gedragsverandering en daardoor effect op het OV-gebruik. De Rijksoverheid maakt nieuwe regels voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Het GNMI is hierbij betrokken. De grote vraag is nog voor welke vervoerssoorten de regeling geldt en wat toegankelijkheid inhoudt. Een volledig dekkende regeling is niet haalbaar en aan de andere kant is het belangrijk dat toegankelijkheid verder gaat dan het aanpassen van haltes en voertuigen. Tegelijkertijd komt er geen budget beschikbaar voor extra maatregelen zodat gemeenten fysieke aanpassingen in de tijd moeten uitsmeren. Het aanpassen van haltes kost veel geld. Inzet van het beleid moet gericht […]

GNMI steunt het landelijke Kennisnetwerk Parkeren

Binnenkort start het CROW, samen met het GNMI en andere partijen, het Kennisnetwerk Parkeren. Dit netwerk is ontstaan uit de behoefte van gemeenten aan duiding en samenhang over de (on)mogelijkheden van goed parkeerbeleid. Uit een enquête onder 105 gemeenten bleek dat er behoefte is aan kennisontwikkeling over actuele ontwikkelingen zoals deelvoertuigen, elektrisch rijden, het aanbieden van parkeergelegenheid rondom knooppunten en de invloed van tarieven en voorwaarden van het parkeren op de behoefte van parkeerders. Het Kennisnetwerk gaat aan de slag met deze vragen en faciliteert ontmoeting en kennisdeling. Het GNMI heeft via haar netwerk van gemeentelijke medewerkers parkeerbeleid suggesties aangedragen voor onderzoeksonderwerpen en een actieve rol gespeeld in de ontwikkeling van het Kennisnetwerk. Het netwerk wordt voor de komende vijf jaar gefinancierd door het ministerie van IenW en KpVV.In overleg met het KpVV bekijken we hoe we kunnen bijdragen aan […]

Taxidialoog

Wat doen we? Veel gemeenten vragen zich af hoe ze de kwaliteit van het taxivervoer kunnen verbeteren. Het GNMI onderzocht wat voor mogelijkheden daarvoor zijn. Daarnaast organiseren wij overleg tussen gemeenten die actief bezig zijn met de taximarkt, waarbij ook het ministerie van I&W aanhaakt. Kennisuitwisseling en onderlinge afstemming van beleid staan hierbij voorop. Wat levert het op? Taxibeleid is een specifiek dossier binnen veel gemeenten: het gaat over handhaving, parkeerbeleid, personenvervoer en economie. Wij brengen gemeenten op deze onderdelen samen en zorgen ervoor dat de contactpersonen elkaar kunnen ontmoeten. Het GNMI heeft voor een deel van dit project een bijdrage ontvangen vanuit het ministerie van I&W.

OV visies, internationaal busvervoer en Toekomstbeeld OV 2040: verslag contactgroep OV 10 februari 2020

Tijdens het overleg van de contactgroep OV op 10 februari in Leiden kwamen de positie van gemeenten in landelijke OV-dossiers, gemeentelijke OV-visies en haltevoorzieningen voor het internationaal busvervoer aan bod. Gemeentelijke OV-visies Meerdere gemeenten zijn bezig met het opstellen van een actuele visie op het openbaar vervoer. Op basis daarvan worden ontwikkelmaatregelen genomen en is de gemeentelijke inzet rondom het ontwikkelen van het lokale netwerk duidelijk. De gemeente Groningen presenteerde de recent vastgestelde OV-visie waarin keuzes gemaakt worden over de toekomstige ontwikkeling van het stadsvervoer. De gemeente zet in op groei via enkele corridors en bouwt aan een netwerk om de binnenstad heen, zodat knooppunten verbonden worden en er spreiding van reizigersstromen plaatsvindt. Daarnaast worden veel stadslijnen strakgetrokken zodat de bus sneller rijdt. Er is al veel ervaring opgedaan met het opbouwen van een netwerk van snelle verbindende stadslijnen (de […]

Samen werken aan goed openbaar vervoer: drie voorstellen voor afstemming tussen gemeenten en vervoersautoriteiten

Het GNMI roept de provincies op om samen met gemeenten te werken aan de verbetering van het openbaar vervoer. Provincies en gemeenten hebben elkaar op dit vlak veel te bieden, maar weten elkaar niet altijd goed te vinden. Goed openbaar vervoer levert een bijdrage aan de gemeentelijke opgaven binnen het sociaal domein en het zorgen voor een leefbare leefomgeving. Bovendien zijn de Nederlandse gemeenten de grootste wegbeheerder. Er zijn dus goede redenen om de samenwerking te versterken. Daarom hebben de nieuwgekozen Provinciale Statenleden een informatiesheet met een aantal suggesties vanuit het ambtelijke gemeentelijke netwerk ontvangen.  De provincies hebben de komende jaren veel te doen in het openbaar vervoer. In stedelijke omgevingen neemt de vraag naar goed OV toe, terwijl in het landelijk gebied en aan de rand van steden de vraag speelt onder welke voorwaarden een goed basisaanbod van collectief […]