Artikelen door

IVO 6 november: Toelatingskader LEV’s, Begroting IenW 2021, Normering werkgebonden personenmobiliteit en nog veel meer

Op vrijdag 6 november kwam het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) online bij elkaar. Op de agenda stond onder meer de outline voor het Toelatingskader voor LEV’s, de Normering van werkgebonden personenmobiliteit, hoe verder met de tijdelijke verkeersmaatregelen na coronatijd, het Tien-punten-plan van gemeenten met het oog op het nieuwe Kabinet en de Uitvoeringsagenda Zero-emissie Stadslogistiek. Toelatingskader LEV’s Robert Hulshof en Kate de Jager van het ministerie van IenW gaven inzicht op de outline voor het Toelatingskader voor LEV’s (lichte elektrische voertuigen). Zij vertelden over de verschillende soorten toelating (EU, nationaal en geen toelating), de verschillende categorieën LEV’s (lichte en zwaardere), toelating tot de weg en plaats op de weg, snelheden en gebruikseisen. Vanuit het IVO is vooral aandacht gevraagd voor de plaats op de weg, omdat de fietspaden vaak al overvol zijn, en de snelheden en omvang van de verschillende soorten […]

Wat weten we over fietsstraten?

Fietsstraten zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland; sinds de eeuwwisseling zijn ze steeds meer in opkomst. In fietsstraten zijn auto’s te gast en van automobilisten wordt verwacht dat ze hun snelheid aanpassen aan het fietsverkeer en zoveel mogelijk achter de fietser(s) blijven rijden.  In Nederland hebben fietsstraten geen officiële status. Er bestaat wel een ‘fantasie-bord’ L51, maar dit is géén officieel RVV-bord en geeft dus alleen informatie aan de weggebruikers over de weg.  In België hebben de fietsstraten wel een officiële status en daar gelden bijzondere verkeersregels voor fietsen en gemotoriseerde voertuigen. België kent een officieel vastgesteld verkeersbord; dit bord kan ook per zone (bijvoorbeeld voor het gehele centrum) worden toegepast. Dit is onder andere het geval in Mechelen, Gent en Kortrijk. Belgische regelgeving: Wat is dat nu precies, een fietszone? Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat […]

IVO 4 september: Kansrijk mobiliteitsbeleid, jaarprogramma 2021 CROW/KpVV, MIRT-spelregels en de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

De deelnemers van het Intergemeentelijk Verkeersoverleg kwamen digitaal samen op 4 september. Zij spraken onder andere over Kansrijk mobiliteitsbeleid, het jaarprogramma 2021 van CROW/KpVV, de herziening van de MIRT-spelregels en de nieuwe EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Kansrijk mobiliteitsbeleid In het gezamenlijke rapport ‘Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden vele mogelijke beleidsmaatregelen en de verwachte effecten daarvan op het gebied van mobiliteit beschreven. Hoewel veel beleidsmaatregelen vooral op het rijk gericht zijn, meent het IVO dat ook belangrijke beleidsmaatregelen voor gemeenten zijn opgenomen. Het is verstandig is om als gemeenten zelf met een ‘Tienpuntenplan’ voor het lokale mobiliteitsbeleid te komen richting het nieuwe kabinet. Afgesproken is dat alle leden van het IVO input kunnen leveren voor deze top tien en dat dit ‘tijdens de volgende IVO-vergadering op 6 november […]

Maak samen ruimte

Via ons netwerk hebben we de aangesloten gemeenten de afgelopen maanden op de hoogte gehouden van de ontwikkelen op het gebied van mobiliteit als gevolg van de coronacrisis. Samen met CROW/Fietsberaad, Tour de Force en Ruimte voor Lopen hebben we gewerkt aan handreikingen met betrekking tot mobiliteit in de 1,5 meter samenleving voor gemeenten. Gemeenten wisselden via het GNMI-netwerk informatie en voorbeelden uit over hun lokale aanpak.  Inmiddels is er door VNG, CROW en Stadswerk en met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe website ‘Maak samen ruimte’ ontwikkeld. Op deze website staan alle protocollen, handreikingen, voorbeelden en andere informatie over de 1,5 meter samenleving. Het GNMI blijft via VNG en CROW betrokken bij de totstandkoming van deze informatie voor gemeenten.

IVO 19 juni: coronamaatregelen, lichte elektrische voertuigen en de uitvoeringsagenda stadslogistiek

Op 19 juni 2020 spraken de deelnemers van het IVO onder andere over de coronamaatregelen voor gemeenten, lichte elektrische voertuigen en uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek. Hier een kort verslag. CoronamaatregelenGemeenten zetten in op creëren van meer openbare ruimte vanwege 1,5 meter-samenleving. De verkeersdrukte neemt weer toe en aan de andere kant zijn er ook zichtbare verschuivingen in gedrag vanwege meer e-commerce en thuiswerken. Dit blijft van invloed, ook na het coronatijdperk. Aandachtspunten in het gemeentelijke beleid zijn: spreiding van grote onderwijsinstellingen om piekdrukte in het OV te voorkomen, herinrichting gericht op fietsers/voetgangers, minder parkeerruimte en meer openbare ruimte in binnensteden. In veel gemeenten is er meer ruimte voor het oversteken van voetgangers en fietsers binnen de cycli van verkeerslichten. Lichte elektrische voertuigenEr is een landelijk beleidskader in ontwikkeling (vanuit ministerie van I&W) over lichte elektrische voertuigen. Het GNMI is hierbij […]

Bedrijfs- en bestelauto’s parkeren in woonwijken

Gemeenten worden regelmatig geconfronteerd met problemen rondom het parkeren van bedrijfs- en bestelauto’s in woonwijken. Dit probleem lijkt de laatste jaren groter te worden door de toename van dit soort voertuigen die gebruikt worden door zzp-ers, pakketbezorgers en dergelijke. Bewoners klagen omdat de parkeerdruk toeneemt in hun buurt en zij overlast ervaren van het ontsierende en uitzicht belemmerende karakter (vanuit de woning en voor andere weggebruikers) van deze vaak grote(re) voertuigen in hun directe leefomgeving. Bij het Juridisch Loket van het GNMI komen geregeld vragen binnen van gemeenten hoe zij deze problematiek het beste kunnen aanpakken en op welke manier zij het parkeren van bedrijfs- en bestelauto’s kunnen reguleren. Er zijn twee manieren om het parkeren van bedrijfs- en bestelauto’s in woonwijken formeel juridisch te reguleren, te weten via de APV óf via de Wegenverkeerswetgeving. Oplossing via de APV In […]

Notitie ‘Stedelijke mobiliteit in de anderhalvemeter-samenleving’

Langzamerhand komt ook de stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving op gang. Voor onbepaalde tijd zal ook het stedelijke verkeer moeten voldoen aan de RIVM-norm. Op bepaalde locaties zal daar extra ruimte voor nodig zijn. Bovendien komen er nieuwe ruimteclaims voort uit verandering in de vervoerwijzekeuze en nieuwe (economische) activiteiten in de openbare ruimte. Veel gemeente zijn al druk bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke maatregelen om dit in goede banen te leiden. Om hierbij te helpen hebben we samen met CROW de notitie ‘Stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving‘ opgesteld. Het gaat uitdrukkelijk om een eerste versie. Voor een volgende versie ontvangen we graag suggesties, reacties en vooral concrete plannen of maatregelen. Mail deze dan naar fietsberaad@crow.nl. Daarnaast organiseert het CROW een aantal digitale bijeenkomsten over dit onderwerp. Agenda Extra ruimteclaims Quick scan knelpunten voetgangers en fietsers Maatregelen Voetgangersgebieden […]

Verkeersmaatregelen bij heropening basisscholen

Na de meivakantie, op 11 mei, gaan basisscholen weer open. Dan kan er drukte ontstaan bij het brengen en halen van kinderen. Wat kan je als gemeente doen om de anderhalve meter afstand in die situatie te waarborgen? Vanwege de anderhalve meter afstand die we van elkaar moeten nemen kan het druk worden rondom de poort van de school. Daarom kijken we naar mogelijke verkeersmaatregelen die gemeenten in overleg met de scholen kunnen nemen. Samen met het CROW-Fietsberaad, Tour de Force en Ruimte voor Lopen hebben we een verkenning gedaan naar de mogelijkheden. Dit document wordt bijgewerkt als er nieuwe inzichten zijn. Wij willen gemeenten vragen om ervaringen te delen via het GNMI-Netwerk. Op 7 mei organiseert CROW-Fietsberaad een webinar voor gemeenten over dit onderwerp: meer informatie en aanmelden.

Gemeenten mogen doorgaan met kentekenparkeren

Gemeenten kunnen het systeem van kentekenparkeren blijven gebruiken. In zijn arrest van 10 april 2020 (zie: ECLI:NL:HR:2020:639) oordeelt de Hoge Raad dat het systeem van kentekenparkeren, zoals dat in Amsterdam (en menig andere gemeente) wordt gehanteerd, niet in strijd is met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Hoge Raad meent dat er sprake is van een gerechtvaardigde inmenging op het recht op het privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM. Tevens bevestigt de Hoge Raad impliciet zijn eerdere arrest uit 2005, waarin is uitgesproken dat gemeenten niet verplicht zijn om betaling van parkeerbelasting ook met contant geld mogelijk te maken. De gemeente Amsterdam hanteert een systeem van ‘kentekenparkeren’ waarin de wijze van betaling van parkeerbelasting in de gemeentelijke Parkeerverordening is voorgeschreven. Een parkeerder moet via de parkeerautomaat of mobiele telefoon het kenteken van zijn auto invoeren […]

Taxivervoer tijdens de coronacrisis

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met Koninklijk Nederlands Vervoer, RIVM en Zorgverzekeraars Nederland twee protocollen opgesteld voor verantwoord taxi- en zorgvervoer tijdens de coronacrisis. Hierbij delen we deze protocollen omdat gemeenten met name een rol hebben op het toezicht op de naleving van het protocol voor regulier taxi- en zorgvervoer. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Nieuwenhuizen het volgende over de gevolgen van de coronacrisis voor het taxivervoer: “Omdat juist in deze periode beschikbaarheid van vervoer van essentieel belang kan zijn, vervult het zorg- en taxivervoer momenteel een belangrijke functie. Net als bij OV is het uitgangspunt dat er alleen gebruik wordt gemaakt van een taxi, als er geen andere optie is. De gezondheid van zowel de chauffeur als de reiziger staat daarbij voorop. Het is daarom van belang dat zowel reizigers als […]