Artikelen door

Het GNMI en… Wilma Slinger (CROW-KpVV)

Wilma Slinger werkt al heel wat jaren als projectleider en kennismakelaar in de verkeer- en vervoerwereld. Nu bij CROW en daarvoor bij het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Ze houdt zich bezig met thema’s zoals verkeersveiligheid, gedragsbeïnvloeding en de Omgevingswet in relatie tot mobiliteit.  Samenwerken Wilma:’ ik werk binnen het Kennisnetwerk SPV dat we als CROW gezamenlijk invullen met SWOV en sinds 2019 ben ik ook secretaris van het Kennisprogramma Verkeer en Vervoer dat CROW mag uitvoeren in opdracht van de provincies en de twee randstedelijke vervoerregio’s en waar een budget van 3,6 miljoen euro mee gemoeid is voor kennisontwikkeling, -uitwisseling en -borging. In 2018 werkte ik namens CROW aan een brochure over de Omgevingswet en Mobiliteit. Ik had al contact met het GNMI in die tijd en we hebben die brochure qua inhoud gezamenlijk afgestemd. Zo is de samenwerking gestart. […]

Webinar parkeren bij mobiliteitshubs

Op donderdag 3 juni organiseren we samen met het CROW een webinar over parkeren bij mobiliteitshubs. Tijdens het webinar gaan we in op de plaats en het aanbod van hubs, maar ook op het effect van parkeerinstrumenten, rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen en de financiën. Goede bereikbaarheid is een uitermate belangrijke opgave voor gemeenten. We staan allemaal voor de opgave om de leefomgeving en het mobiliteitssysteem toekomstbestendig te maken. Verstedelijking, woningbouw en het mobiliteitssysteem hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van voorzieningen, de milieubelasting en leefbaarheid. Een samenhangend netwerk van knooppunten en mobiliteitshubs speelt daarbij een cruciale rol. Onderdeel daarvan is het parkeren. Niet alleen van auto’s, maar ook van fietsen en andere voertuigen, zoals stepjes. Zowel publieke als private organisaties op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau krijgen te maken met de begrippen knooppunten en mobiliteitshubs. Vanuit diverse opgaven […]

GNMI-Netwerk: waar spraken we over in maart?

Een nieuwe parkeervisie voor auto’s en fietsen, de plek van de voetganger, datagedreven werken, floating car data en leefbaarheid in de binnenstad. Onderwerpen waarover afgelopen maand werd gesproken tijden diverse online bijeenkomsten. Er werd veel nuttige en actuele kennis gedeeld op allerlei gebieden. Lees hier een korte samenvatting van de onderwerpen die langskwamen in de contactgroepen OV, Verkeersveiligheid, IVO en de Themagroep Smart Mobility. Contactgroep OV We hebben de laatste ontwikkelingen besproken over de beschikbaarheidsvergoeding die het Rijk uitbetaalt om de reizigersuitval door de coronacrisis op te vangen. Vanuit het DOVA werd een update gegeven over de onderhandelingen over de verlenging van de regeling, waarover veel onzekerheid bestaat. Het is belangrijk dat we als gemeenten goed contact houden met de provincies over dit onderwerp. Er zijn tips uitgewisseld om dit gesprek met elkaar te voeren. Daarnaast spraken we over de […]

Het GNMI en ….Charlotte Bax (SWOV)

Van elkaar leren is een belangrijke toegevoegde waarde van het GNMI  Een brug slaan tussen de wetenschap en de praktijk op het gebied van verkeersveiligheid. Dat is waar Charlotte Bax dagelijks mee bezig is in haar werk bij SWOV en het Kennisnetwerk SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid). Ze doet onderzoek naar hoe gemeenten en provincies kennis over verkeersveiligheid gebruiken. Online Charlotte:’ Ik schuif regelmatig aan bij de GNMI-vergaderingen als SWOV of het Kennisnetwerk SPV informatie heeft over verkeersveiligheid die van belang is voor gemeenten. Het is fijn dat er een platform is waar gemeenten van en met elkaar kunnen leren over verkeersveiligheid. Ik merk dat de online bijeenkomsten mooie kansen bieden om elkaar te spreken, ook voor gemeenten die vóór de corona pandemie weinig tijd hadden om te reizen.’ Toekomst ‘Ik ben heel benieuwd hoe gemeenten komend jaar de uitvoeringsprogramma’s gaan […]

Het GNMI en … Stefan van de Werken (gemeente Barneveld)

Het GNMI biedt ons ondersteuning en informatie en is onze lobbypartner Zijn specialisme ligt op het gebied van de fiets en het openbaar vervoer. Stefan van de Werken is sinds 3,5 jaar verkeerskundige bij team Verkeer van de gemeente Barneveld. En de jongste deelnemer van de contactgroep Openbaar Vervoer van het GNMI. Wat houdt hem bezig? Diversiteit aan werkzaamheden Stefan:’ bij de gemeente Barneveld behandel ik verkeersvragen van inwoners en stakeholders, geef ik verkeerskundig advies voor (ruimtelijke) projecten zoals nieuwe woonwijken, herinrichtingen of revitalisatie en hou ik me bezig met het opstellen van beleid en visies (OV-visie en Nota Parkeernormen). Ook de uitvoering van maatregelen van het Gemeentelijk Verkeer -en Vervoersplan zoals het opstellen van een nieuw ontwerp voor straten, optimalisatie -of realisatie van fietsverbindingen, nieuwe bushaltes, parkeervraagstukken en kleine verkeerskundige aanpassingen behoort tot mijn taak. Hierbij brengen we stakeholders […]

Tweede bijeenkomst regionale samenwerking

Op maandag 1 februari van 13.30 tot 15.00 uur organiseren we de tweede bijeenkomst over regionale samenwerking voor beleidsadviseurs en coördinatoren mobiliteit van gemeenten. Tijdens deze online bijeenkomst bespreken we het voorstel van het GNMI voor een landelijk platform voor de regio’s, is er tijd voor discussie over een inhoudelijk thema en kijken we naar de planning en de agenda voor het landelijke platform. In de eerste bijeenkomst hebben we met een aantal vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten gekeken naar de behoefte aan een landelijk overleg voor mobiliteitsbeleid. Zie Terugblik GNMI Themabijeenkomst Regionale Mobiliteit. Op basis hiervan heeft GNMI in samenwerking met Regio Arnhem-Nijmegen en RMO Noord-Limburg het voorstel gemaakt. Wil je meepraten over het vervolg? Meld je dan aan.

Het GNMI en … Stefan Westerman (ANWB)

Via het GNMI krijgen we een actueel beeld van de visie en behoeften van gemeenten Stefan Westerman is verkeerskundige en werkt als belangenbehartiger bij de ANWB. Sinds vorig jaar neemt hij met plezier deel aan de contactgroep Verkeersveiligheid van het GNMI. Daar worden veel thema’s besproken die relevant zijn voor de belangenbehartiging van de ANWB. Bijvoorbeeld de invulling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Verkeersmobiliteit Stefan: ’sinds mei 2019 werk ik bij de ANWB als belangenbehartiger. Mijn aandachtsgebied betreft alle onderdelen van verkeersmobiliteit, zoals de discussie over de helmplicht voor snorfietsers, ledenonderzoeken over verkeersveiligheid, de Motie over 30 kilometer als standaard in de bebouwde kom en het nieuwe rijbewijsstelsel. Hiervoor heb ik 15 jaar als verkeerskundige bij de gemeenten Velsen en Haarlem gewerkt.’ Lobby ‘Het is voor de ANWB belangrijk om een duidelijk en actueel beeld te hebben van de behoeften […]

Het GNMI in de pers

Het GNMI werkte de afgelopen tijd mee aan een tweetal artikelen in de landelijke vakbladen Vexpansie en Verkeerskunde over ons juridisch loket en het ontwikkelen van voetgangersbeleid binnen gemeenten. Verkeerskunde Hoe is lopen ingebed binnen de gemeente?  Is er sprake van (integraal) gemeentelijk beleid, of zijn er vaker projecten die zich richten op de voetganger? En bij welke afdeling is ‘lopen’ ondergebracht? Bij mobiliteit, gezondheid, natuurbeleid of toerisme? In samenwerking met het GNMI gaven de gemeenten Enschede, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch geven een kijkje in hun keuken. Lees het hele artikel hier. Vexpansie In het kwartaalblad Vexpansie van Vexpan (platform parkeren Nederland) leverden we een bijdrage over het Juridisch loket, dat we als extra service richting de aangesloten gemeenten in het leven hebben geroepen. Gemeenten kunnen bij het Juridisch loket terecht met juridisch en/of bestuurlijk gerichte vragen over de toepassing […]

Het GNMI en … Peter van der Tuin (gemeente Zoetermeer)

We brengen Rijk, provincies, gemeenten en kennisorganisaties met elkaar in contact. Dit is zeker efficiënt. Hij hield zich in de jaren tachtig bezig met de verkeerstechnische uitwerking van het huidige Stadshart. Peter van der Tuin begon zijn loopbaan namelijk als tekenaar-ontwerper bij de gemeente Zoetermeer. Daarna startte hij als verkeerskundige en dat is hij tot op de dag van vandaag. Een gesprek met de voorzitter van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid. Ontwerpen en verkeersveiligheid Peter: ’Toen ik begon met werken heb ik mij, samen met andere disciplines, vooral beziggehouden met het ontwerpen en nader uitwerken van nieuwe woonwijken. Ik ben intensief betrokken geweest bij het project RandstadRail, de ombouw van de Zoetermeerlijn (van NS) naar lightrail en de nieuwe RandstadRaillijn naar de VINEX-wijk Oosterheem. Vanaf mijn start als verkeerskundige heb ik mij ook beziggehouden met verkeersveiligheid. Begin jaren negentig hebben wij […]

Het GNMI en … Astrid van den Aker (gemeente Amersfoort)

Ik vind het fijn om met vakgenoten te sparren Astrid van den Aker werkt als adviseur mobiliteit bij de gemeente Amersfoort. Het leuke en soms moeilijke aan openbaar vervoer vindt ze dat het zowel over lange termijn gaat als over ad-hoc zaken. Het blijft een uitdaging om in de stad te zorgen voor goed openbaar vervoer met de beperkte ruimte die er is. Duurzame mobiliteit Astrid: ’Sinds januari 2019 ben ik voorzitter van de contactgroep OV van het GNMI. Ik beschouw OV, net als fietsen en lopen, als een belangrijke pijler onder ‘duurzame mobiliteit’. Daarnaast is het nooit saai om te maken te hebben met verschillende partijen: van raadslid tot concessieverlener en van bewoner tot vervoerder. Mijn voorganger adviseerde me eens aan te schuiven bij de voorloper van de contactgroep OV. Toen heette het nog de VOC: de Vereniging Openbaar […]