Artikelen door

Themabijeenkomst Smart mobility en deelmobiliteit

Op donderdag 25 november gaan we dieper in op de thema’s smart mobility en deelmobiliteit. Je bent van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur. Op het programma: een aantal hele interessante presentaties! De eerste gaat over het project STAD: Spatial and Transport Impacts of Automated Driving. In het project staat de impact van autonoom rijden in stedelijke omgeving centraal. Op basis van de bevindingen van project STAD, SCRIPTS en U-SMILE is een cursus ontwikkeld die handvatten geeft door een integraal beeld te geven van de impact van én autonoom rijden én mobiliteitsdiensten én financiële prikkels voor ander reisgedrag. De e-course is ontwikkeld voor beleidsmedewerkers met financiering door NWO en is gratis toegankelijk. Vervolgens komen we meer te weten over de bevindingen uit het project SCRIPTS, vertaald naar de gemeentelijke praktijk. In project SCRIPT hebben verschillende universiteiten, hogescholen, overheden en […]

Kom naar de IVO-themabijeenkomst Omgevingsvisie

Op donderdag 11 november organiseren we van 15.30 tot 17.00 uur een online IVO-themabijeenkomst over de Nationale Omgevingsvisie. We ontvangen gastsprekers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die een toelichting geven op de totstandkoming en doelstellingen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de NOVI geeft het Rijk de nationale ruimtelijke opgaven aan en wordt er gestreefd naar een duurzaam, veilig en welvarend Nederland waarin grote ruimtelijke opgaven zoals woningbouw, de energietransitie, klimaatverandering en circulariteit worden opgepakt. Deze aanpak valt te vergelijken met de gemeentelijke omgevingsvisies. Tijdens de bijeenkomst gaan we dieper in op de inhoud van de NOVI en verkennen we wat de invloed van de NOVI is op nationale opgaven, zoals het MIRT, maar ook hoe gemeenten hiermee in hun mobiliteitsbeleid te maken krijgen. Kijk hier voor de agenda. Meld je aan via onderstaande link en kies voor […]

Licht Elektrische Voertuigen: hoe pakken de nieuwe regels uit?

Elektrische bakfietsen en stepjes (Licht Elektrische Voertuigen oftewel LEV’s) zien we steeds meer In het straatbeeld. Veel van deze voertuigen voldoen alleen aan basisregels voor veilige producten. Dat geeft zorgen over de veiligheid voor andere weggebruikers. Het ongeval met de Stint in 2018 en het OVV-rapport over toelating tot de openbare weg van LEV’s vormden voor de Rijksoverheid de aanleiding om nieuw beleid te ontwikkelen. Drukke of smalle fietspaden Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over het landelijke beleidskader voor lichte elektrische voertuigen. De aangepaste wetgeving moet vanaf 1 januari 2023 gaan gelden. In dit beleidskader worden de genoemde voertuigen in een aantal categorieën ingedeeld, met als belangrijkste onderscheid het gewicht. In de zwaarste categorie (2a en 2b) geldt dat de bestuurder minimaal 18 jaar moet zijn en een AM-rijbewijs moet hebben. Alle voertuigen moeten verplicht verzekerd worden en hebben een […]

Wat bespraken wij sinds de zomer?

De afgelopen maanden stonden er weer veel interessante onderwerpen op de agenda! Intergemeentelijk verkeersoverleg (IVO): gemeenten verbinden met kennis, LEV-kader en verhandelbare mobiliteitsrechten  In het Intergemeentelijk Verkeersoverleg bespraken we enkele landelijke beleidsontwikkelingen.  We wisselden van gedachte over het nieuwe landelijke beleidskader voor lichte elektrische voertuigen met het ministerie van I&W. Na een inhoudelijke presentatie gaven gemeenten aandachtspunten  mee, zoals de noodzaak om de gemeenten een rol te geven bij het aanwijzen van de plaats op de weg voor LEV’s vanwege de toenemende drukte op fietspaden.   Het VERDUS-SURF-kennisprogramma gaf een toelichting op haar activiteiten en werd er een oproep gedaan aan gemeenten om mee te denken en mee te doen aan projecten. We zijn bezig met het opzetten van een structureel overleg met kennis- en onderwijsinstellingen zodat zij sneller de weg naar gemeenten weten te vinden en vice versa. Een […]

GNMI Juridisch Loket

Speelt in je gemeente een juridische vraag met betrekking tot de wegenverkeerswet? Leg deze dan voor aan het GNMI Juridisch Loket. Deze dienst is onderdeel van het lidmaatschap. Ook gemeenten die aangesloten zijn als deelnemer kunnen hier gebruik van maken, net zoals gemeenten die als keuzedeelnemer zijn aangesloten op één thema, maar dan specifiek voor dat onderwerp. Gemeenten die niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen ook bij ons terecht met juridische vragen voor €198,50 per vraag. Dus speelt er een kwestie over bebording, parkeervordening, milieuzones, de gehandicaptenparkeerkaart, openbaarheid van de weg of een situatie rondom een uitrit? Neem contact op met het GNMI Juridisch Loket en we zoeken het voor je uit! We werken in het Juridisch Loket samen met DTV Consultants en indien nodig met landelijke overheidsinstanties. Zo kunnen we ingewikkelde kwesties samen verder oppakken.

Digitalisering kan ons verder helpen

Hij is wethouder van de gemeente Apeldoorn met in zijn portefeuille onder andere mobiliteit en smartcity. ‘Een mooie combinatie om tot smart mobility oplossingen te komen’, zegt Wim Willems. Sinds dit jaar is hij lid van het dagelijks bestuur van het GNMI. Een paar vragen. Hoe ben je in contact gekomen met het GNMI? Wim: ‘de gemeente Apeldoorn is al een groot aantal jaren lid van het GNMI. In mijn contacten met mijn buurgemeente Arnhem sprak ik met Roeland van der Zee over de vereniging. En vanuit mijn voorzitterschap van de themagroep Smartcity heb ik uitgebreid de kansen besproken van Smart Mobility met Rik van der Linden, de huidige voorzitter. Zo is het balletje gaan rollen.’ Wat zie jij als belangrijke uitdaging voor het GNMI? Waar wil je graag aandacht voor, wat wil je bereiken? ‘Gemeenten investeren veel geld in […]

Deelmobiliteit en voorbeeldregels

De vraag naar deelmobiliteit neemt toe, bijvoorbeeld als gevolg van beleid om parkeerplaatsen te vervangen door groen of speelruimte. Ook om de woningbouwopgave te realiseren wordt, in combinatie met lagere parkeernormen, een oplossing gezocht in deelmobiliteit. Tegelijkertijd is de markt volop in ontwikkeling. Tijd voor nieuwe regels. Het GNMI maakt in opdracht van het ministerie van I&W voorbeeldregels voor deelmobiliteit. Een aantal gemeenten heeft al regels vastgesteld en op basis daarvan worden de voorbeeldregels gemaakt. Meer specifiek: het gaat om de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in combinatie met nieuwe regels en om onderdelen binnen de parkeerverordening met nieuwe regels. Deelmobiliteit is een hot item. Er komen nieuwe voertuigen bij en de diensten en concepten breiden uit. In de voorbeeldregels zal zo goed mogelijk ruimte worden gegeven aan de balans tussen de belangen in de openbare ruimte en […]

Erik Verhoef over verhandelbare rechten

Op vrijdag 17 december 2021 is Erik Verhoef te gast bij onze Algemene Vergadering. Erik houdt zich onder andere bezig met verhandelbare rechten; inmiddels een bekend instrument in het Europese klimaatbeleid. Deze rechten kennen mogelijke toepassingen in mobiliteitsbeleid; bijvoorbeeld voor het beperken van spitsdrukte of parkeerdruk. De bijeenkomst is plaats. Op de agenda staan deze keer: het werkprogramma en de begroting van het GNMI voor het komende jaar (2022). Daarna is het de beurt aan Erik Verhoef. Hij is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit en daarnaast lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Erik vertelt over de eerste resultaten van een aantal experimenten rond verhandelbare mobiliteitsrechten. Deze leveren belangrijke inzichten in mogelijke toepassingen op grotere […]

Platform Regionale Mobiliteit op 30 september 2021

Wat staat er deze keer op de agenda? Het landelijk programma hubs en deelmobiliteit, met een toelichting vanuit het ministerie van IenW. De regionale samenwerking in mobiliteitsbeleid en uitvoering in Zuid-Limburg. Hoe is deze samenwerking ontstaan en wat zijn de ervaringen tot nu toe? Om een beeld te krijgen wat speelt bij de regio’s staan we stil bij de actualiteiten op landelijk niveau, bij de regio’s zelf en bij de stakeholders. Tenslotte willen we graag ideeën ophalen voor de meerjarenvisie van het GNMI. Praat je mee? Datum: 30 september 2021 Tijd: 15:00 – 17:00 Locatie: online via Microsoft Teams Doelgroep: beleidsadviseurs of coördinatoren mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten   Aanmelden Zet in het vrije veld indien je alleen voor deze vergadering wilt aanschuiven   Over het Platform Regionale Mobiliteit Je vindt bij het aanmeldformulier meer informatie over het GNMI […]

Het GNMI en … Robert Smits (VNG)

Verschillende werelden samenbrengen Robert Smits werkt sinds 2020 als beleidsadviseur mobiliteit bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarvoor was hij beleidsadviseur mobiliteit en parkeren bij de gemeente Nijmegen. ‘Deze ervaring kan ik heel goed gebruiken in mijn werk bij de VNG. Grote uitdaging is wel om de verschillende werelden, bij gemeenten enerzijds en het rijk anderzijds, meer bij elkaar te brengen.’ We werken samen Kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de VNG, de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. Robert vertelt: ‘op het vlak van mobiliteit focussen we ons op thema’s zoals duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en uitvoeringskracht. Hierbij houd ik me bijvoorbeeld bezig met de dossiers elektrisch vervoer, laadinfrastructuur, CO2 normeringen, vrachtwagenheffing, fietsparkeren bij stations en kennisontwikkeling. Nadat ik startte bij de VNG ben ik snel in contact gekomen met het GNMI. We werken veel samen […]