Peter van der Tuin

Het GNMI en … Peter van der Tuin (gemeente Zoetermeer)

We brengen Rijk, provincies, gemeenten en kennisorganisaties met elkaar in contact. Dit is zeker efficiënt.

Hij hield zich in de jaren tachtig bezig met de verkeerstechnische uitwerking van het huidige Stadshart. Peter van der Tuin begon zijn loopbaan namelijk als tekenaar-ontwerper bij de gemeente Zoetermeer. Daarna startte hij als verkeerskundige en dat is hij tot op de dag van vandaag. Een gesprek met de voorzitter van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid.

Peter van der Tuin
Peter van der Tuin

Ontwerpen en verkeersveiligheid

Peter: ’Toen ik begon met werken heb ik mij, samen met andere disciplines, vooral beziggehouden met het ontwerpen en nader uitwerken van nieuwe woonwijken. Ik ben intensief betrokken geweest bij het project RandstadRail, de ombouw van de Zoetermeerlijn (van NS) naar lightrail en de nieuwe RandstadRaillijn naar de VINEX-wijk Oosterheem. Vanaf mijn start als verkeerskundige heb ik mij ook beziggehouden met verkeersveiligheid. Begin jaren negentig hebben wij het (toen nieuwe) concept ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’ van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) omarmd en in praktijk gebracht. Verkeersveiligheid is nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn werk bij de gemeente Zoetermeer.’

Fysiek ontmoeten

‘Omdat ik meedraaide in het proces voor het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid werd ik uitgenodigd voor de (eerste) vergadering van de contactgroep Verkeersveiligheid van 26 september 2018 in Utrecht. Tijdens de tweede vergadering werd ik benoemd tot voorzitter. Sinds corona vergaderen we digitaal en dat gaat best goed. Maar het is leuker om elkaar fysiek te ontmoeten; tijdens de koffie- en lunchpauze kom je met elkaar in gesprek en er was als afsluiting altijd een korte excursie. We kwamen drie keer per jaar op locatie bijeen. Voor volgend jaar hebben we eens per maand een digitaal overleg van anderhalf uur ingepland. Als we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten dan zullen een aantal van die vergaderingen op locatie plaatsvinden,’ vertelt Peter.  

Kennisuitwisseling is dé meerwaarde

Peter: ’Tijdens ons overleg bespreken we veel onderwerpen zoals de Europese Richtlijn Verkeersveiligheid, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, de Registratie landbouwvoertuigen, Toelatingskader lichte elektrische voertuigen (LEV’s), de coronacrisis en verkeersveiligheid, het programma voor het aanpakken van onbewaakte overwegen, het verkeersongevallenprotocol, verkeersongevallendata, verkeer in de Stad en 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. Collega’s geven presentaties over diverse onderwerpen en vervolgens discussiëren we hierover. Kennisuitwisseling is dé meerwaarde van de contactgroep. We brengen Rijk, provincies, gemeenten en kennisorganisaties met elkaar in contact.
Dit is zeker efficiënt. Er zijn ook onderwerpen waarover verschillend wordt gedacht. Ook dan is het waardevol om dit te delen. Door de contactgroep kunnen de leden ook afzonderlijk contact met elkaar zoeken als ze vragen hebben.’

Veilig thuiskomen

‘Ik vind het GNMI een waardevol platform voor kennisuitwisseling.
De vergaderingen worden uitstekend voorbereid en verlopen altijd heel prettig. Daarnaast kan via het GNMI een relatie worden gelegd met het Rijk en krijgen we te horen hoe tegen verschillende onderwerpen wordt aangekeken. Zij kunnen ook namens lagere overheden een boodschap uitgedragen over zaken waarop actie gewenst is. Voor Zoetermeer heeft verkeersveiligheid prioriteit. Voor ons is het uitgangspunt: Maak een Punt van Nul verkeersslachtoffers. Iedereen moet veilig thuiskomen,’ besluit Peter.

Het GNMI en … Astrid van den Aker (gemeente Amersfoort)

Ik vind het fijn om met vakgenoten te sparren

Astrid van den Aker werkt als adviseur mobiliteit bij de gemeente Amersfoort. Het leuke en soms moeilijke aan openbaar vervoer vindt ze dat het zowel over lange termijn gaat als over ad-hoc zaken. Het blijft een uitdaging om in de stad te zorgen voor goed openbaar vervoer met de beperkte ruimte die er is.

Astrid van den Aker

Duurzame mobiliteit

Astrid: ’Sinds januari 2019 ben ik voorzitter van de contactgroep OV van het GNMI. Ik beschouw OV, net als fietsen en lopen, als een belangrijke pijler onder ‘duurzame mobiliteit’. Daarnaast is het nooit saai om te maken te hebben met verschillende partijen: van raadslid tot concessieverlener en van bewoner tot vervoerder. Mijn voorganger adviseerde me eens aan te schuiven bij de voorloper van de contactgroep OV. Toen heette het nog de VOC: de Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten. Dat bleek een goed advies te zijn. ’

Gezamenlijke stem

‘De onderwerpen die tijdens ons overleg aan bod komen zijn heel divers en actueel. Om er een paar te noemen: Mobility as a Service, toegankelijkheid, internationaal busvervoer, Zero Emissie, knooppunten, Toekomstbeeld OV, OV-beleidsplannen, Bus Rapid Transit, 30 km-zones en een busvriendelijke inrichting, maatwerkoplossingen en vervoersarmoede. Vaak zijn er inspirerende presentaties door derden. Het is handig, en soms noodzakelijk, om gezamenlijke een stem te laten horen namens steden die belang hechten aan een goed openbaar vervoer,’ vindt Astrid.

Netwerk vergroten

Astrid: ’Het is fijn om een groep vakgenoten te hebben om mee te sparren. We houden in ons overleg altijd een ‘rondje langs de steden’ waarbij ik merk dat er veel onderlinge herkenning is. Ik vind het slim om voorbeelden en ervaringen van andere gemeenten te gebruiken in mijn eigen werk. Het zou mooi zijn als we ons GNMI-netwerk kunnen vergroten, maar daar wordt aan gewerkt! Ik zou in onze contactgroep nog wel meer interactie willen. Nu we vooral thuis werken kunnen we niet echt bij elkaar in de keuken kijken, dat is jammer. Misschien kunnen we tot dat wel weer kan zoeken naar een nóg laagdrempeligere manier van elkaar ontmoeten. Als iemand een leuk idee heeft of meer informatie over de contactgroep OV wil weten hoor ik het graag!’

Het GNMI en… Adriaan Walraad (voorzitter Intergemeentelijk Verkeersoverleg)

Kennis en ervaring in perspectief plaatsen voor de deelnemers; maar voor mij persoonlijk is het vooral de kruisbestuiving

Hij is sinds 2011 lid en sinds 2019 voorzitter van het Integraal Verkeersoverleg (IVO). Adriaan Walraad is verkeerskundig generalist, gerechtelijk deskundige en HBO-docent RO-Mobiliteit. Hij schrijft blogs over verkeersveiligheid en de menselijke kant daarvan. Kennisuitwisseling is een groot onderdeel van zijn dagelijkse werkzaamheden.

Adriaan Walraad

Kruisbestuiving

Adriaan: ’waar de VNG de bestuurlijke lobby voor gemeenten verzorgt in Nederland, draagt het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) de vakinhoudelijke argumenten voor de lobby aan. Tien jaar geleden ben ik in contact gekomen met het IVO. Op dat moment was ik coördinator van het team verkeersplanologen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het IVO was toen nog onder de vlag van de VNG, sinds 2016 verzorgt het GNMI de voorbereiding en ondersteuning van het IVO. Toen ik de overstap maakte van ’s-Hertogenbosch naar Windesheim Flevoland, om daar een nieuwe HBO-opleiding verkeerskunde op te bouwen, kon ik gelukkig blijven deelnemen aan de bijeenkomsten van het IVO. De opleiding staat inmiddels; ik ben daar nog steeds vakdocent, een dag per week. Met zijn deelnemers biedt het IVO veel kennis en ervaring en de kruisbestuiving tussen de opleiding en het IVO is fantastisch.’

Intrinsieke motivatie

‘Het IVO is een overkoepelend overleg en behandelt uiteenlopende onderwerpen rond verkeer, vervoer en mobiliteit. Dat kunnen bijvoorbeeld nieuwe en actuele dossiers op rijksniveau. Maar we delen ook eigen ervaringen en eigen projecten met elkaar. Het is leuk om te zien dat de deelnemers van het IVO en onze studenten van Windesheim Flevoland dezelfde intrinsieke motivatie ontwikkelen. De betrokkenheid bij het vakgebied is groot. Vanzelfsprekend zijn de bestuurlijke VNG-lobby en de inzet van het GNMI vast punten op de agenda.’ vertelt Adriaan.

Kennis wordt concreet

Adriaan: ’tijdens een IVO-overleg wordt een onderwerp vaak ingeleid en daarna bediscussieerd. Daardoor wordt de aanwezige kennis over en ervaring met dit onderwerp meteen in perspectief geplaatst. Kennis wordt daardoor concreet. Volgend jaar willen we doorgaan met de huidige bijeenkomsten en daarnaast nog een tweede reeks bijeenkomsten doen rond een enkel thema, waarbij we op vakinhoudelijk dan meer de diepte ingaan. Bijvoorbeeld smart mobility of 30 km/u als de norm binnen de bebouwde kom. Vanwege decentralisaties is veel verkeerskundig werk bij gemeenten komen te liggen, lang niet altijd met de middelen die daarvoor nodig zijn. Een goede lobby van gemeenten is daarom belangrijk. Met theoretische kennis alleen kom je er als gemeente niet; toegepaste kennis -kennis in perspectief geplaatst- en ervaring is hard nodig. De VNG en het GNMI maken gebruik van deze waardevolle kennis voor de lobby en beleidsontwikkeling op het landelijke niveau.’

Het GNMI en… Caroline Wendel (gemeente Doetinchem)

Via het GNMI blijven we op de hoogte van actuele ontwikkelingen

Bij de gemeente Doetinchem houdt Caroline Wendel zich bezig met mobiliteit en bereikbaarheid. Doetinchem is een centrumgemeente en de bereikbaarheid vanuit de omliggende regio is echt een uitdaging. Een hele belangrijke, gezien het hoge voorzieningenniveau daar.

 

Integrale blik

Caroline: ’sinds 2,5 jaar ben ik strategisch adviseur bij de gemeente Doetinchem op de afdeling Regie en Samenleving. Wij adviseren over trends en ontwikkelingen op allerlei beleidsterreinen waarbij we opgaven vanuit een integrale blik aanpakken. Ik ben veel bezig met het waarborgen en verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid in de regio. Maar de verbinding met grotere steden als Arnhem en Nijmegen moet ook goed zijn, zodat mensen in onze gemeente kunnen blijven wonen, terwijl ze daar in de buurt werken of studeren.’

Linking pin

‘Mijn voorganger had al connecties met het GNMI, die heb ik van hem overgenomen toen ik met deze functie begon. Er is veel kennis en informatie te halen bij het GNMI, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collega’s verkeerskundigen en collega’s van WMO-bereikbaarheid. Ook de link met de dynamiek in Tweede Kamer vind ik een meerwaarde. Via het GNMI kunnen we op een eenvoudige manier op de hoogte blijven van actuele en relevante informatie,’ vindt Caroline.

Regionale samenwerking

Caroline: ’binnen de regio werken we samen met zeven gemeenten. Dit samenwerkingsverband heeft een nieuwe vorm gekregen met vertegenwoordiging vanuit de 3 O’s (overheid, onderwijs en ondernemers). Voor mobiliteit en bereikbaarheid levert dat een meer integrale kijk op als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid. Van vervoerders krijgen we op deze manier bijvoorbeeld ervaringen mee op bepaalde routes. Tegelijkertijd krijgen zij weer inzicht hoe afwegingen moeten worden gemaakt als er meerdere belangen naast elkaar liggen. Wederzijdse winst dus.’

Dennis Bruin

Het GNMI en… Dennis Bruin (gemeente Leiden)

Gezamenlijk kunnen we veel meer bereiken

Bij de gemeente Leiden stuurt Dennis Bruin het team parkeermanagement aan. Hij woont zelf in Hoorn en weet dus als geen ander alle uitdagingen van het woon-werkverkeer. Wat zijn werk betreft is zijn grootste uitdaging nu het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsplan van de maatregelen die zijn opgenomen in de Mobiliteitsnota en de Parkeervisie.

Dennis Bruin

 

Dennis: ’omdat mijn werk niet bij mij om de hoek is heb ik diverse modaliteiten geprobeerd. Voor de coronacrisis was het Openbaar Vervoer de voor mij meest ideale optie voor woon- werkverkeer. Inmiddels werk ik zo goed als volledig thuis. Met het team parkeermanagement zijn we verantwoordelijk voor de parkeerexploitatie in Leiden. Daar valt zowel fietsparkeren als autoparkeren onder. Hierdoor zijn wij bij alle projecten betrokken die gevolgen hebben voor auto- of fietsparkeren. Daarnaast ben ik projectleider geweest van de in juli 2020 vastgestelde Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren Leiden 2020-2030.’

Autoluwe binnenstad

De Parkeervisie hangt nauw samen met de plannen om van Leiden een autoluwe binnenstad te maken. ‘Ook het uitvoeren van de wens voor meer fietsenstallingsplaatsen en meer groen in de binnenstad horen bij deze visie. Een van de grootste projecten is het uitbreiden van het betaald parkeren in de stad tot aan de gemeentegrenzen. Momenteel nog met uitzondering van vier woonwijken’, vertelt Dennis.

Leren en samen optrekken

Dennis: ’ik loop al een groot aantal jaren rond in de verkeers- en parkeerwereld en heb het GNMI vanaf het begin gevolgd. Leiden is al decennia lid van het GNMI en voorgangers. Tevens ben ik zelf ook al jaren nauw betrokken bij de commissie gemeente van de Vexpan. Ook daar proberen wij ervoor te zorgen dat gemeenten samen kunnen optrekken. Het grootste voordeel, danwel waarde, van het GNMI is dat we proberen van elkaar te leren en proberen te voorkomen dat telkens het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Waar nodig bundelen we krachten om bij andere instanties of overheidsorganisaties een betere, belangrijkere sparringpartner te zijn. Gezamenlijk kunnen wij veel meer bereiken dan alleen en kunnen we ruis voorkomen.’

Tip

Dennis is van mening dat het GNMI vooral door kennisdeling en bundeling van krachten richting andere overheidsorganisaties kan bijdragen aan het oppakken van parkeervraagstukken bij gemeenten. Dennis: ’ook merk ik steeds weer dat eventuele drempels om elkaar te bellen verkleind worden als er in via het GNMI al contacten zijn gelegd. Twijfel dus niet en bel je collega!’

Het GNMI en…Harmen Otto Smedes (gemeente Almere)

Een waardevol platform voor netwerken en kennisontwikkeling

Inmiddels is Harmen Otto Smedes (41) ruim acht jaar concessiebeheerder openbaar vervoer bij de gemeente Almere. Onder andere vanwege de consequent doorgevoerde scheiding van verschillende verkeerssoorten (met 70 kilometer aan vrijliggende busbanen) is het Almeerse openbaar vervoer op meerdere fronten uniek in Nederland.

Harmen Otto: ‘de gemeente is opdrachtgever voor de concessie busvervoer Almere 2018-2027. Dit is een door de provincie Flevoland aan de gemeente overgedragen taak. Keolis voert de concessie uit en brengt met hèt BRT systeem van Nederland “allGo” dagelijks vele reizigers in Almere naar hun bestemming. In de regio tussen Almere, Amsterdam en ’t Gooi rijdt Keolis met het hoogwaardige R-net om ook op belangrijke regionale verbindingen reizigers te bedienen. Ik kan er veel over vertellen, maar je zou het eigenlijk zelf moeten ervaren, dus: wees welkom in Almere!’

Afhankelijk

Harmen Otto kwam al een tijd geleden met het GNMI in contact. Hij vertelt: ’de vereniging is voortgekomen uit de Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten. Middelgrote steden kennen een lange historie en hebben een spilfunctie als het gaat om het (regionale) openbaar vervoer. Voor veel inwoners is dat een publieke voorziening waarvan men in grote mate van afhankelijk is. De belangen van deze steden worden behartigd door het GNMI.’

Waardevol

‘Voor mij is het GNMI als een waardevol en professioneel platform voor netwerken, kennisontwikkeling en -uitwisseling op het vakgebied van openbaar vervoer. De belangenbehartiging namens de leden bij het Rijk en in Europa is een zinvolle en een vruchtbare taak van het GNMI. Ook op de andere beleidsterreinen van mobiliteit timmert het GNMI behoorlijk aan de weg, vind ik,’ vertelt Harmen Otto.

Tip

Harmen Otto heeft ook een tip voor andere gemeenten: ‘Heb je ambities of uitdagingen op gebied van openbaar vervoer in je gemeente? Ga met enige regelmaat in gesprek met concessieverleners en zoek medestanders die je kunnen helpen om openbaar vervoer meer op de kaart te zetten. Wees alert op openbaar vervoer aanbestedingen in je regio, dit is vaak het moment om je input te leveren bij Programma’s van Eisen. Hoe dan ook: op het juiste moment aan de juiste tafel meepraten is essentieel. Het GNMI is het platform dat je daarbij kan ondersteunen.’