Ed Rentenaar adviseur VNG-commissie

Ed Rentenaar is donderdag 12 februari door de Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit benoemd als adviseur openbaar vervoer. De voorzitter van de VOC schuift aan bij vergaderingen van de commissie als de Commissie daar op verzoekt. In de praktijk is daar sprake van wanneer de Commissie openbaarvervoeronderwerpen heeft geagendeerd. De inbreng van Ed Rentenaar beperkt zich tot discussies over het openbaar vervoer en hij is uitgesloten van stemmingen. Het adviseurschap van de VOC-voorzitter bekrachtigt de bestuurlijke verbinding tussen de VNG en de VOC.

De Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit is één van de negen commissies van de VNG. Iedere commissie adviseert het bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterrein. In de beleidscommissies worden standpunten voorbereid ter vaststelling in het bestuur. Een commissie kan bestaan uit burgemeesters, wethouders, raadsleden en griffiers en wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De commissie Milieu, Energie en Mobiliteit komt vijfmaal per jaar bijeen.