GNMI Contactgroep Parkeren over ruimtelijke ontwikkeling en duurzaam parkeerbeleid

Op 6 september 2018 kwam de Contactgroep Parkeren van het GNMI bijeen. Vertegenwoordigers van gemeenten, het Ministerie van IenW en andere overheidsinstellingen hebben gesproken over de wetswijziging die het mogelijk moet maken voor gemeenten om een ander parkeertarief in te stellen voor schone voertuigen. Daarnaast is gekeken naar de behoefte aan cijfers over de effecten van parkeerbeleidsmaatregelen en de relatie tussen parkeren en gebiedsontwikkeling. De GNMI Contactgroep Parkeren is een nieuw platform voor gemeenten waarin landelijke ontwikkelingen rondom parkeerbeleid worden besproken tussen gemeenten en de Rijksoverheid, VNG, CROW en andere landelijke organisaties. Doel is afstemming van nationaal en lokaal mobiliteitsbeleid en het onderling delen van ervaringen met parkeerbeleid.

Differentiatie parkeertarief naar milieukenmerk

In het regeerakkoord Rutte-III is afgesproken dat gemeenteraden kunnen besluiten om het fiscale parkeertarief te koppelen aan de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen. Om dit mogelijk te maken werkt de Rijksoverheid aan een wijziging van de Gemeentewet. Omdat een wetswijziging tijd kost zal het nog enkele jaren duren voordat gemeenten parkeertarieven kunnen differentiëren naar milieukenmerk. Het is dan vervolgens aan iedere gemeente zelf om te bepalen óf zij van deze regeling gebruik willen gaan maken. De Contactgroep Parkeren zal door de Rijksoverheid ook in de toekomst betrokken worden bij de voortgang van het wetgevingsproces en de technische en financiële vraagstukken die hierbij komen kijken.

Onderzoek kennisbehoefte parkeerbeleid

CE Delft, CROW-KpVV en de Erasmus Universiteit Rotterdam voeren namens het Ministerie van IenW een onderzoek uit naar de behoefte aan kennis in het beleidsterrein parkeren. Het gaat daarbij om inzicht te krijgen in de vraag naar kwantitatieve gegevens die overheden nodig hebben om beleidskeuzes zo goed mogelijk te kunnen onderbouwen. Het gaat niet alleen om onderwerpen waar nog onvoldoende cijfers voor beschikbaar zijn, maar ook om het specificeren van cijfers. Zo zullen beleidsmaatregelen in een drukke binnenstad andere effecten hebben dan bij een bedrijventerrein. Enkele voorbeelden: wat zijn de effecten van zoekgedrag van automobilisten naar een vrije parkeerplek, welke effecten optreden op bij differentiatie van parkeertarieven naar milieukenmerk en wat is lokaal het effect van andere parkeernormen voor nieuwbouw? De onderzoekers richten zich nadrukkelijk niet alleen op gemeenten, maar betrekken ook andere stakeholders zoals grote werkgevers en andere belangenpartijen bij dit onderzoeksproces. Daarnaast wordt er gewerkt aan een onderzoeksagenda voor de langere termijn. Het GNMI neemt deel aan de begeleidingscommissie. Gemeenten kunnen inbreng leveren via de GNMI Contactgroep Parkeren.

Parkeren en gebiedsontwikkeling

CROW-KpVV presenteerde in de vergadering van de Contactgroep Parkeren het onderzoeksvoorstel dat de interacties tussen gebiedsontwikkeling en parkeren in kaart moet brengen. De onderzoekers constateren dat meerdere ontwikkelingen ingrijpen op de vraag naar parkeren: digitalisering, de verstedelijkingsopgaven in grote delen van Nederland, doelmatiger ruimtegebruik en verduurzaming beïnvloeden de omgang met parkeercapaciteit en de realisatie van parkeeroplossingen. Daarnaast is waarneembaar dat de vraag naar mobiliteit anders wordt ingevuld door jongeren en bewoners van sociale huurwoningen.

Tegelijkertijd is parkeren verweven met de interne processen van gemeenten, vraagt parkeercapaciteit om grote investeringen en is de verschijningsvorm van mobiliteit aan het veranderen door de uitrol van deelsystemen. Kennisdeling wordt door deze ontwikkelingen steeds belangrijker. Veel gemeenten zoeken naar oplossingen en instrumenten rondom het parkeerbeleid. CROW-KpVV wil in een breder verband, waaronder met bouwpartijen, kijken naar de mogelijkheden voor kennisdeling en het ontwikkelen van concrete instrumenten voor gemeenten en bouwpartijen voor de omgang met parkeervraagstukken in relatie tot gebiedsontwikkeling. Ook dit onderwerp zal terugkeren op de agenda van de Contactgroep Parkeren om verdere inbreng op te halen en resultaten met de gemeenten te delen.

Contactgroep Parkeren

De datum voor de tweede vergadering van de Contactgroep Parkeren wordt binnenkort bekend gemaakt en geplaatst op de bijeenkomstenkalender van het GNMI. Gemeenten die nog niet zijn aangesloten op de Contactgroep Parkeren kunnen zich aanmelden voor het GNMI-Netwerk door contact op te nemen met Alex Mink, beleidsadviseur van het GNMI.