GNMI onderzoekt indicatiestellingen doelgroepenvervoer

De komende maanden onderzoekt het GNMI de kwaliteit van gemeentelijke indicaties voor het doelgroepenvervoer en de informatievoorziening aan klanten over vervoersvoorzieningen vanuit de gedecentraliseerde sociale wetgeving zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het GNMI voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In maart 2019 heeft het kabinet de vernieuwingsagenda Iedereen onderweg vastgesteld. De vernieuwingsagenda moet leiden tot een kwaliteitsverbetering voor inwoners die gebruik maken van vervoersvoorzieningen in het sociaal domein. Daardoor wordt hun participatie binnen de samenleving vergroot en neemt de kwaliteit van leven toe. Tegelijkertijd hebben gemeenten sinds de decentralisaties in het sociale domein te maken met een grotere vraag naar zorg en ondersteuning, met budgettaire druk als gevolg.
Binnen de vernieuwingsagenda wordt gewerkt aan een drietal doelstellingen: het stimuleren van het OV-gebruik, de efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer en de integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Concrete maatregelen zijn onder andere het verbeteren van de informatie over de toegankelijkheid van stations en haltes, het stimuleren van het OV-gebruik, reizigers meer regie geven over hun reis, betaalmogelijkheden en de verbetering van de dienstverlening aan reizigers.

GNMI onderzoekt stroomlijning van procedures en informatievoorziening over het doelgroepenvervoer
In opdracht van het ministerie van VWS onderzoekt het GNMI hoe de bestaande registratie- en indicatieprocedures voor het doelgroepenvervoer werken en waar er kwaliteitswinst vanuit het perspectief van de reiziger valt te halen. Daarbij wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden voor een “centraal loket”, waar reizigers terecht kunnen voor informatie over het doelgroepenvervoer en het beheren van hun registratie- en indicatiegegevens.