Handhaving maximale parkeerduur na arrest Hoge Raad

In een recent arrest over de parkeerbelasting van de gemeente Hilversum beperkt de Hoge Raad de mogelijkheid van het opleggen van naheffingsaanslagen op plekken waar een maximale parkeerduur geldt (HR 11 maart 2022, nr 21/00853). Hoewel de tekst van de uitspraak zelf kort was, heeft hij voor de nodige discussie gezorgd in het gemeentelijk parkeerland.

In de GNMI-contactgroep parkeren zijn diverse vragen besproken. Betekent de uitspraak een einde aan het instrument ‘maximale parkeerduur’? Als je geen naheffingsaanslag mag opleggen, welke mogelijkheden zijn er dan nog om handhavend op te treden?

Diverse gemeenten hanteren de mogelijkheid om na afloop van de maximale parkeerduur opnieuw die parkeerduur in te laten gaan. Daarnaast lijkt tariefdifferentiering een alternatief te bieden: laag tarief tijdens de beoogde ‘maximale’ tijdsdruk en een hoog tarief daarna. Hoewel deze methoden niet precies hetzelfde zijn als de oorspronkelijk beoogde maximale parkeerduur, hebben ze waarschijnlijk voor de meeste gevallen een vergelijkbaar effect. Tot slot lijkt de bestuursrechtelijke ‘Mulder’-boete open te staan, dus een overtreding van een administratief voorschrift.

Memo professor Arjen Schep over de gevolgen van het arrest
Om gemeenten meer zekerheid te bieden heeft het GNMI aan hoogleraar Arjen Schep van de Erasmus Universiteit om nader advies gevraagd. In de notitie wordt ook op andere zaken ingegaan, zoals de gevolgen voor handhaving. Het memo is inmiddels openbaar en te downloaden via deze link.

Themabijeenkomst SHPV over de praktische gevolgen van het arrest op 6 juli
Het SHPV houdt op 6 juli een themabijeenkomst voor deelnemende gemeenten over de praktische consequenties van het arrest. Het gaat dan onder meer over de vraag hoe het SHPV behulpzaam kan zijn bij het bieden van praktische oplossingen zoals het hanteren van andere tariefeenheden en de verwerking daarvan in de software. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Wilco van de Vosse: w.vandevosse@shpv.nl.