Het GNMI en… Wilma Slinger (CROW-KpVV)

Wilma Slinger werkt al heel wat jaren als projectleider en kennismakelaar in de verkeer- en vervoerwereld. Nu bij CROW en daarvoor bij het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Ze houdt zich bezig met thema’s zoals verkeersveiligheid, gedragsbeïnvloeding en de Omgevingswet in relatie tot mobiliteit. 

Samenwerken

Wilma:’ ik werk binnen het Kennisnetwerk SPV dat we als CROW gezamenlijk invullen met SWOV en sinds 2019 ben ik ook secretaris van het Kennisprogramma Verkeer en Vervoer dat CROW mag uitvoeren in opdracht van de provincies en de twee randstedelijke vervoerregio’s en waar een budget van 3,6 miljoen euro mee gemoeid is voor kennisontwikkeling, -uitwisseling en -borging. In 2018 werkte ik namens CROW aan een brochure over de Omgevingswet en Mobiliteit. Ik had al contact met het GNMI in die tijd en we hebben die brochure qua inhoud gezamenlijk afgestemd. Zo is de samenwerking gestart. Later kwamen daar de bijdrages bij vanuit CROW in de diverse contactgroepen zoals parkeren, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Sinds kort proberen we vanuit het KpVV-programma met enige regelmaat te praten met het GNMI over de ontwikkelingen die we zien en hoe we de samenwerking verder kunnen verstevigen. Bijvoorbeeld op een thema als goederenvervoer en logistiek, waar het GNMI actiever in is dan wij op dit moment.’

Niet vrijblijvend

‘We vullen elkaar goed aan. Wij halen veel bruikbare praktijkkennis uit de contactgroepen en brengen onze kennis en netwerken daar ook weer in en zorgen voor borging van die kennis. We hebben allebei het doel om de overheden beter in staat te stellen hun werk goed te doen. De samenwerking zoals die nu is, is heel prettig en we zien deze zeker niet als vrijblijvend. We willen ook echt wat met elkaar. Het plan is om bijvoorbeeld in bepaalde contacten met externe partijen meer gezamenlijk op te trekken. En het is goed om elkaar te voeden met signalen. Ons gezamenlijk overleg dat we sinds een paar maanden hebben is een goede stap in die nauwere samenwerking’, aldus Wilma.

Krappe budgetten

Wilma: ’overheden staan voor enorme uitdagingen om op heel veel terreinen aan verwachtingen te voldoen, terwijl de budgetten krap zijn. De druk op zoiets als een KpVV-programma is groot als het gaat om de kennisvraag in relatie tot de hoeveelheid thema’s. Je ziet een ontwikkeling in de kennisbehoefte naar meer integrale onderwerpen zoals gebiedsontwikkeling, toegankelijkheid en mobiliteitshubs, terwijl er ook vraag blijft naar kennis over de verschillende modaliteiten. En dat terwijl het budget gelijk blijft. Daarom is samenwerking (en cofinanciering) nodig met partijen binnen en ook buiten de verkeer- en vervoerwereld.’