Busje met pakketbezorger

Het GNMI steunt de Uitvoeringsagenda stadslogistiek

Stedelijke logistiek wordt steeds belangrijker: door de groei van het aantal inwoners, een veranderende economie en e-commerce neemt het aantal logistieke bewegingen toe. Tegelijkertijd zorgt dat ook voor knelpunten zoals emissies van geluid en schadelijke stoffen door vracht- en bestelverkeer. Het GNMI is daarom betrokken geweest bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda stadlogistiek die vandaag werd ondertekend door een groot aantal gemeenten, brancheorganisaties en belangenorganisaties. In een brede coalitie wordt er gewerkt aan de invoering van nul-emissiezones en goede randvoorwaarden voor schone en efficiënte logistiek.

Ondertekening van de Uitvoeringsagenda stadslogistiek

In het Klimaatakkoord hebben gemeenten met andere partijen afspraken gemaakt om te komen tot meer leefbare en duurzame steden. Met ingang van 2025 gaan zo’n 30 à 40 grote steden zero-emissiezones invoeren voor bestel- en vrachtauto’s waardoor de luchtkwaliteit in de steden aanzienlijk zal verbeteren. De wijze waarop dit gaat gebeuren is vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek die op 9 februari door alle betrokken partijen is ondertekend.

Het GNMI is vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van de Uitvoeringsagenda. Namens een brede groep gemeenten hebben wij aandachtspunten ingebracht, zoals een duidelijke regels voor het toelaten van voertuigen, de betaalbaarheid van de gemaakte afspraken en uitvoerbaarheid van regelgeving in het RVV. Beleidsvrijheid en het goed inhoudelijk faciliteren van gemeenten staan daarbij voor ons centraal. Daarnaast zijn wij betrokken

Namens het GNMI heeft Mario Jacobs, wethouder van Tilburg en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het GNMI, de Uitvoeringsagenda ondertekend. Het GNMI gaat gemeenten ondersteunen bij de invoering van de zero-emissiezones. De focus zal liggen op de stimulering van de overgang naar schone voertuigen via onder andere het verlenen van privileges aan de gebruikers van deze voertuigen. Ook zal het GNMI de gemeenten steunen bij het ontwikkelen van systemen voor toezicht en handhaving van de zero-emissiezones. Daarnaast besteden we aandacht aan de ruimtelijke aspecten van stedelijke logistiek. Op dit vlak verkennen wij de mogelijkheden om gemeenten op een praktische manier onderling in contact te brengen bij vragen over beleidsontwikkeling en het creëren van draagvlak voor maatregelen.