IVO 19 juni: coronamaatregelen, lichte elektrische voertuigen en de uitvoeringsagenda stadslogistiek

Op 19 juni 2020 spraken de deelnemers van het IVO onder andere over de coronamaatregelen voor gemeenten, lichte elektrische voertuigen en uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek. Hier een kort verslag.

Coronamaatregelen
Gemeenten zetten in op creëren van meer openbare ruimte vanwege 1,5 meter-samenleving. De verkeersdrukte neemt weer toe en aan de andere kant zijn er ook zichtbare verschuivingen in gedrag vanwege meer e-commerce en thuiswerken. Dit blijft van invloed, ook na het coronatijdperk. Aandachtspunten in het gemeentelijke beleid zijn: spreiding van grote onderwijsinstellingen om piekdrukte in het OV te voorkomen, herinrichting gericht op fietsers/voetgangers, minder parkeerruimte en meer openbare ruimte in binnensteden. In veel gemeenten is er meer ruimte voor het oversteken van voetgangers en fietsers binnen de cycli van verkeerslichten.

Lichte elektrische voertuigen
Er is een landelijk beleidskader in ontwikkeling (vanuit ministerie van I&W) over lichte elektrische voertuigen. Het GNMI is hierbij betrokken. Aanbieders willen uniforme regelgeving voor toelating van zulke voertuigen zoals e-steps. De Rijksoverheid moet bij ontwikkelen van regelgeving afwegingen maken tussen positie op de weg, veiligheid en economische belangen. Voor gemeenten speelt mee dat beleid vaak inzet op het stimuleren van gezonde mobiliteit. Daarnaast moeten er goede afspraken gemaakt worden over ruimtegebruik door voertuigen. Er is steeds meer discussie over toelating van allerlei nieuwe voertuigen. De infrastructuur heeft onvoldoende capaciteit om alle ontwikkelingen goed te faciliteren.

Uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek
In Leiden, Nijmegen, Eindhoven en Dordrecht loopt het bestuurlijke besluitvormingsproces om zero emissie-zones in te stellen. Veel stedelijke gemeenten zijn bezig met het verduurzamen van logistiek vanwege milieu- en klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd zijn er in het bedrijfsleven zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voertuigen. De komende tijd wordt er meer bekend over de daadwerkelijke contouren van de uitvoeringsagenda. Een evaluatie in 2022 moet uitwijzen of alle ambities haalbaar zijn.

Het volgende IVO is ook online op 4 september 2020.