IVO 4 september: Kansrijk mobiliteitsbeleid, jaarprogramma 2021 CROW/KpVV, MIRT-spelregels en de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

De deelnemers van het Intergemeentelijk Verkeersoverleg kwamen digitaal samen op 4 september. Zij spraken onder andere over Kansrijk mobiliteitsbeleid, het jaarprogramma 2021 van CROW/KpVV, de herziening van de MIRT-spelregels en de nieuwe EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.

Kansrijk mobiliteitsbeleid

In het gezamenlijke rapport ‘Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden vele mogelijke beleidsmaatregelen en de verwachte effecten daarvan op het gebied van mobiliteit beschreven. Hoewel veel beleidsmaatregelen vooral op het rijk gericht zijn, meent het IVO dat ook belangrijke beleidsmaatregelen voor gemeenten zijn opgenomen. Het is verstandig is om als gemeenten zelf met een ‘Tienpuntenplan’ voor het lokale mobiliteitsbeleid te komen richting het nieuwe kabinet. Afgesproken is dat alle leden van het IVO input kunnen leveren voor deze top tien en dat dit ‘tijdens de volgende IVO-vergadering op 6 november verder wordt besproken.

Jaarprogramma 2021 CROW/KpVV

Wilma Slinger van het CROW heeft het concept-Jaarprogramma toegelicht. Dit programma is tot stand gekomen met de input van de decentrale overheden, waaronder ook het IVO en andere GNMI-contactgroepen. De IVO-leden vroegen aandacht voor speedpedelecs, drukte op de fietspaden, sociale veiligheid en het ombouwen van gebiedsontsluitingswegen naar 30-km-wegen.

MIRT-spelregels

Puck Jeekel van het ministerie van IenW gaf een presentatie over de herziening van de MIRT-spelregels die begin 2021 van kracht moeten worden. Deze spelregels worden herzien vanwege de invoering van de Wet Mobiliteitsfonds en de Omgevingswet. Het MIRT gaat dus niet meer alleen over infrastructuurprojecten, maar ook over allerlei beleidsmaatregelen. In de MIRT-spelregels zijn vooral de diverse processtappen opgenomen; zij geven geen afwegingskader voor de prioritering tussen verschillende gebiedsagenda’s en projecten. Vanwege de R in het MIRT is ook het ministerie van Binnenlandse Zaken nauw aangesloten, denk hierbij aan de ruimte- en bouwopgaven in de diverse regio’s.

EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

Els de Wit van het ministerie van IenW gaf een presentatie over de ontwikkelingen in de Europese Unie rondom duurzame en slimme mobiliteit. Geconstateerd wordt dat we in Nederland, mede vanwege het Klimaatakkoord, al volop bezig zijn met duurzame en slimme mobiliteit. Europa zet in op een Green Deal met als doel klimaatneutraliteit in 2050 voor transport en energie. Nederland heeft hier positief op gereageerd. Afgesproken is dat het ministerie van IenW, GNMI en VNG zoveel mogelijk gezamenlijk zullen reageren richting de EU op de consultatie die nu loopt.