IVO 6 november: Toelatingskader LEV’s, Begroting IenW 2021, Normering werkgebonden personenmobiliteit en nog veel meer

Op vrijdag 6 november kwam het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) online bij elkaar. Op de agenda stond onder meer de outline voor het Toelatingskader voor LEV’s, de Normering van werkgebonden personenmobiliteit, hoe verder met de tijdelijke verkeersmaatregelen na coronatijd, het Tien-punten-plan van gemeenten met het oog op het nieuwe Kabinet en de Uitvoeringsagenda Zero-emissie Stadslogistiek.

Toelatingskader LEV’s

Robert Hulshof en Kate de Jager van het ministerie van IenW gaven inzicht op de outline voor het Toelatingskader voor LEV’s (lichte elektrische voertuigen). Zij vertelden over de verschillende soorten toelating (EU, nationaal en geen toelating), de verschillende categorieën LEV’s (lichte en zwaardere), toelating tot de weg en plaats op de weg, snelheden en gebruikseisen. Vanuit het IVO is vooral aandacht gevraagd voor de plaats op de weg, omdat de fietspaden vaak al overvol zijn, en de snelheden en omvang van de verschillende soorten LEV’s. We moeten voorkomen dat gemeenten straks gedwongen worden tot forse uitgaven vanwege noodzakelijke verbreding van de fietspaden. Het IVO denkt in het vervolg van het proces graag mee met de aanpassing van de regelgeving voor de LEV’s.

Begroting ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Het IVO heeft kennisgenomen van de punten die door de VNG zijn ingebracht bij de Tweede Kamer. Het gaat hierbij om extra geld voor gemeenten voor de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid én de mogelijke invoering van 30 km/uur als norm binnen de bebouwde kom. Het IVO signaleert dat de uitvoeringskracht van gemeenten in het geding is, omdat het Rijk steeds meer kort op het Gemeentefonds én co-financiering vraagt voor het realiseren van rijksprojecten. Het Rijk denkt vaak ook niet genoeg mee met gemeenten.

Normering werkgebonden personenmobiliteit

Inge Drijfhout en Marco Martens van het ministerie van IenW gaven een presentatie over de nieuwe regeling voor normering van werkgebonden personenmobiliteit. Het gaat om bedrijven met meer dan 100 werknemers en voorlopig alleen om zakelijk gereden kilometers. De norm voor zakelijk verkeer is maximaal 96 gram CO2-uitstoot per gereisde zakelijke kilometer per 1 januari 2026. Werkgevers die boven die norm zitten, krijgen drie jaar de tijd voor verlaging. Er wordt in vierjaarlijkse cycli geëvalueerd. Van gemeenten wordt verwacht dat zij dit samen met de Regionale Uitvoeringsdiensten gaan controleren en handhaven.
Het IVO is inhoudelijk positief over de nieuwe regeling, maar vindt dat gemeenten moeten worden gecompenseerd voor de uitvoering van deze extra taak. Ook zijn extra stimuleringsmaatregelen gewenst. Gemeenten zijn zelf ook werkgever en kunnen moeilijk zichzelf controleren. Hiervoor moet een oplossing worden gezocht.

Tijdelijke verkeersmaatregelen na coronatijd

Het IVO sprak  over het structureel regelen van schoolstraten en fietsstraten na de coronatijd. Daarbij is ook de motie van de Tweede Kamer over 30 km/uur binnen de bebouwde kom als nieuwe norm betrokken. In verband met de veiligheid rondom scholen is het IVO positief over het structureel regelen van de schoolstraten/ schoolomgeving. Ten aanzien van de fietsstraten merkt het IVO op dat veel gemeenten hier al langer mee bezig zijn. Meer wettelijke status geven aan de fietsstraten is prima, maar dit moet niet ten koste gaan van het gemak en de snelheid waarmee deze kunnen worden gerealiseerd.

Tien-punten-plan gemeenten

Een aantal IVO-leden gaf input voor de beleidsthema’s die een plek moeten krijgen in het tien-punten-plan van gemeenten met het oog op het nieuwe Kabinet. Op basis van deze input wordt de keuze bepaald. Het gaat onder meer om de volgende thema’s: omdraaien prioritering mobiliteit (lopen, fietsen, OV, deelmobiliteit en eigen auto), meer geld voor lokale verkeer- en vervoertaken (fiets en verkeersveiligheid), anders betalen voor mobiliteit/betalen naar gebruik, meer bevoegdheden voor verkeershandhaving en vergoeding hiervoor, wettelijke status voor school- en fietsstraten en meer data verkeersongevallen. IVO meent dat het goed is om te beginnen met aangeven van de hogere doelen van gemeenten, zoals Klimaatakkoord, SPV en dergelijke. Het concept-Tien-punten-plan wordt volgende vergadering besproken.

Uitvoeringsagenda zero-emissie stadslogistiek

Het IVO heeft begrip voor aanpassing van de overgangsregeling voor bestelauto’s. Draagvlak van VNO/NCW en MKB-Nederland is belangrijk, ook voor de overleggen op lokaal niveau met het bedrijfsleven. Het is wel jammer dat het zo lang heeft geduurd. Meer communicatie richting gemeenten door het Rijk en meer regie is gewenst. Het GNMI zal in opdracht van het ministerie IenW gemeenten gaan ondersteunen door het maken/actualiseren van handreikingen en toezicht en handhaving nader uit te werken voor en samen met gemeenten.