Kansen voor CO2-reductie door wegontwerp

Uit een onderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) blijkt dat wegontwerp kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof door het verkeer. Het GNMI hoopt dat de verkenning en doorrekening die zijn uitgevoerd beleidsmakers inspireert om het ontwerpen van wegen onderdeel uit te laten maken van de maatregelen die gemeenten kunnen nemen in het kader van de klimaatopgaven.

Uit een eerste verkenning naar de mogelijkheden die het wegontwerp kan bieden om de CO2-uitstoot van het wegverkeer te reduceren komen verschillende kansrijke varianten naar voren. Uit de doorrekening blijkt dat het ontwerp van een weg daadwerkelijk kan leiden tot afname van de CO2-uitstoot. Dit geldt ook voor NOx en fijnstof. We hopen dat beleidsmakers en experts het wegontwerp meenemen om het verkeer te verduurzamen. Het is een extra middel voor het (versneld) realiseren van de klimaatdoelstellingen en die voor de verbetering van de luchtkwaliteit.

Het onderzoek is uitgevoerd door APPM in samenwerking met Goudappel Coffeng en richt zich op gemeentelijke weginfrastructuur. De ontwerpvarianten die aan bod komen zijn onder meer verschillende soorten kruisingen en rotondes, prioriteitstelling bij verkeerslichten, de maximumsnelheid en het verbeteren van de fietsinfrastructuur.

De rapporten zijn bedoeld als inspiratie om ook andere ontwerpvarianten toe te voegen die nog niet aan bod zijn gekomen, onderdelen verder uit te werken en de bevindingen te toetsen in de praktijk. De lokale situatie bepaalt immers hoe groot het daadwerkelijke effect van een ontwerpkeuze kan zijn. Een andere kanttekening bij dit onderzoek is dat een ontwerpvariant die gunstig is voor de CO2-uitstoot en de luchtkwaliteit, minder goed kan scoren op verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer of een ander belangrijk criterium die bepalend is voor de inrichting van de weg.

Het onderzoek naar de reductie van CO2-uitstoot van het wegverkeer door wegontwerp is gefinancierd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het kader van een project gericht op de vermindering van CO2-uitstoot van de grond- weg en waterbouw.

Themabijeenkomst 29 september 2020

Op dinsdag 29 september 2020 organiseren we samen met de onderzoekers van APPM en Goudappel Coffeng een online expertsessie over de onderzoeksresultaten.

Forum

Reageer op de bevindingen in de rapporten, voeg ontwerpmogelijkheden toe of wijs op bestaande of toekomstige praktijkvoorbeelden. Dat kan via het speciaal hiervoor ingerichte forum.

Zie ook: Veel kansen voor CO2-reductie door aanpassen van wegontwerp