Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur

Het GNMI bestaat uit gemeenten die samen werken aan beter lokaal mobiliteitsbeleid.
Onze vereniging richt zich vooral op de thema’s openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. 
Het GNMI zorgt voor rechtstreeks inhoudelijk overleg tussen gemeenten, ministeries en andere organisaties. Wij richten ons daarbij op het uitwisselen van kennis, het behartigen van gemeentelijke belangen en de uitvoering van inhoudelijke projecten. 

De 30 gemeenten die sturing geven aan het GNMI staan voor sociale cohesie, duurzaamheid en innovatie. Samen vertegenwoordigen zij 3,6 miljoen inwoners.

Gemeenten delen praktijkvoorbeelden met elkaar en adviseren elkaar via het GNMI-Netwerk over nieuwe ontwikkelingen. De VNG en G4 Verkeer en Vervoer nemen ook deel aan ons netwerk. Daarnaast is er veel contact met de VNG, het IPO, landelijke overheidsorganisaties en andere belangenbehartigers actief in het verkeer- en vervoerbeleid. Het GNMI is gehuisvest bij de VNG.

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur is oorspronkelijk in 1972 ontstaan als gemeenschppelijke regeling van centrumgemeenten binnen het openbaar vervoer. Inmiddels hebben wij een bredere inhoudelijke oriëntatie en staat deelname open voor alle gemeenten. Wij zijn belangenbehartiger en kennispartij namens onze aangesloten gemeenten.
Kernpunten van onze aanpak zijn:

  • Wij zorgen voor kennisuitwisseling over beleidsontwikkelingen tussen gemeenten
  • Wij brengen het gemeentelijke belang rondom mobiliteit in beeld bij andere partijen
  • Wij zorgen voor structureel overleg tussen Rijksoverheid en gemeenten over wetgeving en beleidsontwikkelingen
  • Wij voeren projecten uit die inhoudelijke meerwaarde voor gemeenten hebben

Kijk voor ons aanbod aan dienstverlening op de pagina Dienstverlening.
Voor een eerste indruk kunt u ook onze algemene informatiefolder bekijken en de mogelijkheden tot lidmaatschap staan in deze factsheet vermeld.


De gemeenten

Een overzicht van de gemeenten die zijn aangesloten bij het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur is te vinden op de pagina De gemeenten.


De mensen achter het GNMI

Het GNMI wordt aangestuurd door de Algemene Vergadering van de vereniging. Hierin hebben alle wethouders mobiliteit van de gemeenten die lid zijn van het GNMI zitting.

De dagelijkse leiding ligt in handen van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de wethouders Ed Rentenaar (gemeente Lelystad), Rik van der Linden (gemeente Dordrecht, namens de VNG betrokken bij de mobiliteitstafel Klimaatakkoord) en Mario Jacobs (gemeente Tilburg en lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit).

Ed Rentenaar is tevens voorzitter van het GNMI. Het bestuur wordt ondersteund door het GNMI-secretariaat. Daarnaast is een grote groep ambtenaren van gemeenten betrokken bij de uitvoering van taken via de advies- en kennisgroepen in het GNMI-Netwerk.

 

Dagelijks Bestuur:
Ed Rentenaar (voorzitter), Mario Jacobs en Rik van der Linden
GNMI-secretariaat:
Arthur ter Weeme (directeur), Alex Mink, Eugène van de Poel, Jaap Berends en Ilse Campignon

Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.


Onze visie op mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit staat niet op zichzelf. Vraagstukken rondom de bereikbaarheid van onze samenleving hebben een relatie met demografische ontwikkelingen, de klimaatverandering, een flexibelere economie, digitalisering en ruimtelijke ontwikkelingen. Gemeenten moeten dit op lokaal niveau in goede banen zien te leiden. Samen beheren gemeenten ongeveer 90% van de infrastructuur in ons land. Daarbij wordt de relatie tussen digitale en fysieke bereikbaarheid steeds sterker. Het is voor het GNMI vanzelfsprekend dat wordt gekeken naar slimme, schone en mensvriendelijke oplossingen.

Gemeentelijke advies- en kennisgroepen

Het GNMI wordt aangestuurd door de gemeenten via het GNMI-Netwerk. Hierin zijn verschillende gemeentelijke adviesgroepen ondergebracht. In het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) trekken gemeenten samen op bij actuele ontwikkelingen die de lokale bereikbaarheid op strategisch niveau raken. Denk daarbij aan landelijke wetgeving en financiering. Het IVO voorziet in een gezamenlijke integrale visie op mobiliteitsvraagstukken. Daarnaast is er veel ruimte voor externe inbreng vanuit maatschappelijke en commerciële spelers die zich met mobiliteit en infrastructuur bezighouden.

Aansluitend op het IVO spelen de Contacgroepen van in het GNMI-Netwerk in op specifieke onderwerpen. Zo is er in de GNMI contactgroep OV aandacht voor het collectief vervoer in de volle breedte: openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, MaaS, taxibeleid en de vervoersketen fiets en OV. Gemeenten wisselen kennis uit, zorgen er voor dat de gemeentelijke vraagstukken in beeld komen en bereiden standpunten voor. Vanzelfsprekend is ook hier ruimte voor inbreng vanuit de diverse spelers in het werkveld. Daarnaast zijn er Contactgroepen voor parkeerbeleid en verkeersveiligheidsbeleid. Gemeenten die nog niet zijn aangesloten zijn ook van harte welkom om deel te nemen aan de overleggen van het IVO en de Contactgroepen.

In ons digitale netwerk hebben wij ook aandacht voor samenwerking tussen het secretariaat en gemeenten via themagroepen. Momenteel zijn er themagroepen actief voor onder andere grensoverschrijdende mobiliteit, zero emissie doelgroepenvervoer, smart mobility en het landelijke akkoord fietsparkeren op treinstations. Daarnaast organiseert het GNMI themabijeenkomsten over specifieke thema’s die gemeenten raken.

Een overzicht van de gemeentelijke groepen in het GNMI-Netwerk:

Grote afbeelding

In toenemende mate richten wij ons ook op het activeren van de kracht van onze achterban via gezamenlijke projectuitvoering, bijvoorbeeld in opdracht van de Rijksoverheid.


Doet u mee?

Iedere gemeente is welkom om zich aan te sluiten bij het GNMI-netwerk, zodat we samen kunnen werken aan betere lokale bereikbaarheid voor uw inwoners en bezoekers!

Bel Arthur ter Weeme (070-3738710) of Alex Mink (070-3738713) voor meer informatie over de voordelen van een lidmaatschap voor uw gemeente.

Uw gemeente mag een half jaar lang kosteloos gebruik maken van de diensten van het GNMI. Als aspirant-lid kunt u aanschuiven bij onze bijeenkomsten, vragen voorleggen aan vakgenoten op ons digitale netwerk, u ontvangt de nieuwsbrieven en beslist direct mee over de kennisonderwerpen, belangenbehartiging en strategische koers van het GNMI.


Contactgegevens

Bezoekadres: VNG, Nassaulaan 12, Den Haag

Postadres: Postbus 30435 2500 GK Den Haag

KvK-nummer: 73416681
BTW-nummer: NL859527268B01
Bankrelatie: NL 44 BNGH 028 517 6846 t.n.v. Vereniging GNMI, ‘s-Gravenhage (Bank Nederlandse Gemeenten)

Hoe kunt u ons bereiken?

Algemeen:
070-3738710 of 070-3738713
gnmi@gnmi.nl

Arthur ter Weeme
Onderwerpen: Europees beleid, grensoverschrijdende mobiliteit, duurzaamheid, verkeersveiligheid
06-54748746
arthur.terweeme@gnmi.nl

Alex Mink
Onderwerpen: parkeren, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, smart mobility
06-28359632
alex.mink@gnmi.nl

Eugène van de Poel
Onderwerpen: taxibeleid, intergemeentelijk verkeersoverleg, financiering van mobiliteit, verkeersveiligheid, verkeersrecht
06-57593160
eugene.vandepoel@gnmi.nl

Jaap Berends
Projectsecretaris Zero Emissie Doelgroepenvervoer
06-57593247
jaap.berends@gnmi.nl

Ilse Campignon
HR-adviseur
06–41196769
ilse.campignon@gnmi.nl


Contactformulier

Neem contact met ons op