Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur in 1992 ontstaan als vereniging van centrumgemeenten binnen het openbaar vervoer.
Inmiddels hebben wij een bredere inhoudelijke oriëntatie en staat deelname open voor alle gemeenten.
Wij zijn belangenbehartiger en kennispartij namens onze aangesloten gemeenten.
Kernpunten van onze aanpak zijn:

  • Inspiratie en kennisuitwisseling
  • Praktische hulp en advisering
  • Invloed op beleidsontwikkeling
  • Lobby en belangenbehartiging

Sociale cohesie, innovatie en duurzaamheid zijn daarbij onze belangrijkste waarden.

Onze rechtstreekse achterban bestaat momenteel uit 30 gemeenten, met in totaal 3,6 miljoen inwoners.

 


De mensen achter het GNMI

Het GNMI wordt aangestuurd door het Algemeen Bestuur van de vereniging. Hierin hebben alle wethouders mobiliteit van de aangesloten gemeenten zitting.
Momenteel zijn wij bezig met de omvorming tot een stichting als rechtsvorm.

De dagelijkse leiding ligt in handen van het Dagelijks Bestuur. Deze bestaat uit de wethouders Ed Rentenaar (gemeente Lelystad), Rik van der Linden (gemeente Dordrecht), Mario Jacobs (gemeente Tilburg) en Jannie Visscher (gemeente Eindhoven, tevens lid van de VNG-commissie Zorg en Welzijn).

Ed Rentenaar is tevens voorzitter van het GNMI en heeft een adviserende stem in de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. Ambtelijke ondersteuning wordt geleverd door de beleidsmedewerkers van de aangesloten gemeenten: de GNMI Contactgroep OV en het GNMI Intergemeentelijk Verkeersoverleg.

Het GNMI-bureau wordt bemenst door secretaris Arthur ter Weeme en beleidsadviseur Alex MinkZij opereren vanuit het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag.

Dagelijks Bestuur:
Ed Rentenaar (voorzitter), Mario Jacobs, Jannie Visscher en Rik van der Linden
GNMI-medewerkers:
Arthur ter Weeme (secretaris) en Alex Mink (beleidsadviseur)

De algemene contactgegevens van het GNMI-bureau vindt u op onze contactpagina


Onze visie op mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit staat niet op zichzelf. Mobiliteit wordt beïnvloed door veel ontwikkelingen en veroorzaakt door veel bronnen. Vraagstukken rondom de bereikbaarheid van onze samenleving hebben steeds vaker te maken met demografie, de klimaatverandering, een flexibeler economie, digitalisering en ruimtelijke ontwikkeling. En de rol van de infrastructuur, in voertuigen maar ook op of boven de weg, wordt steeds belangrijker. Gemeenten moeten dit in goede banen zien te leiden: samen beheren zijn ongeveer 90% van de infrastructuur in ons land. Steeds vaker klinkt daarbij de roep om slimme, schone en mensvriendelijke oplossingen.

Veel gemeenten worden geconfronteerd met de vraag hoe zij deze vragen en ontwikkelingen kunnen doorvertalen in hun lokale bereikbaarheid en beleid.
Het GNMI spant zich in om gemeenten op weg te helpen en met elkaar contact te leggen. En wij geven aan markt- en kennispartijen de kans om contact te leggen met onze achterban. Wij zorgen ook voor de vertegenwoordiging namens gemeenten in landelijke projecten, bij de ministeries en andere belangenbehartiging binnen en buiten de mobiliteitssector.

Wat doen wij?

Wij geloven in de samenwerking op inhoud. Het GNMI wil vooral de gemeentelijke agenda leidend laten zijn en onderwerpen van onderaf de ruimte geven die ze verdienen.
Onze visie geven wij verder handen en voeten door beheer en beleid bij elkaar te brengen, door het organiseren van het contact tussen gemeenten en relevante spelers, en vooral ook door het ontsluiten van aanwezige kennis bij onze achterban en andere relevante spelers. Door deze aanpak helpen gemeenten elkaar op weg en krijgen ze de kans om nieuwe kennis op te doen.

Het GNMI heeft ook goede contacten met Tweede Kamerleden en met bestuurlijke partners zoals de ministeries van I&W, EZK en BZK namens onze aangesloten gemeenten.
Het GNMI werkt veel samen met Rijkswaterstaat, Prorail, het Platform WOW, VNG en CROW-KpVV. Namens onze achterban verzorgen wij ook de lobby en belangenbehartiging over verkeersonderwerpen op landelijk en Europees niveau, zoals wetgeving en financiering.
Wij zetten in op digitaal werken door het faciliteren van kennisuitwisseling via ons besloten digitale netwerk en onze wekelijkse nieuwsbrief.

Het persoonlijke contact wordt gewaarborgd door het organiseren van bijeenkomsten tussen ambtelijke vakgenoten met veel ruimte voor inspiratie over nieuwe ontwikkelingen en externe inbreng. Ons jaarlijkse symposium is een ideaal netwerkmoment voor bestuurders en professionals uit het werkveld.

Wij voorzien in het GNMI intergemeentelijk verkeersoverleg en in GNMI Contactgroepen.

Het GNMI Intergemeentelijk Verkeersoverleg

In dit werkverband trekken gemeenten op bij actuele ontwikkelingen die de lokale bereikbaarheid raken. Denk daarbij aan landelijke wetgeving en financiering. Daarnaast is er veel ruimte voor externe inbreng vanuit maatschappelijke en commerciële spelers die zich met mobiliteit en infrastructuur bezighouden.
Het GNMI Intergemeentelijk Verkeersoverleg neemt ook standpunten namens de aangesloten gemeenten in. 

GNMI Contactgroepen

De GNMI Contactgroepen spelen in op specifieke onderwerpen. Zo is er in de GNMI contactgroep OV aandacht voor het collectief vervoer in volle breedte: OV, doelgroepenvervoer, MaaS, taxibeleid en de vervoersketen fiets en OV. Gemeenten wisselen kennis uit en nemen standpunten in. Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor inbreng vanuit de diverse spelers in het veld.
Het GNMI kent sinds kort ook contactgroepen voor fiets, parkeren en verkeersveiligheid. Gemeenten die nog geen aansluiting bij het GNMI hebben, zijn ook van harte welkom om deel te nemen!

In ons nieuwe digitale netwerk hebben wij ook aandacht voor samenwerking tussen het secretariaat en gemeenten via themagroepen. Momenteel zijn er themagroepen actief voor onder andere zero emissie doelgroepenvervoer, smart cities en het landelijke akkoord fietsparkeren op treinstations. Daarnaast werken wij aan de ontwikkeling van kennisproducten voor ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers.

In 2018 willen we ook een adviespunt voor vragen rondom verkeersrecht introduceren als service naar gemeenten. Daarnaast werken wij momenteel aan de organisatie van specifieke themabijeenkomsten, een introductiedag mobiliteitsbeleid voor wethouders en een serie bijeenkomsten over de Omgevingswet met CROW-KpVV.

En er zijn nog meer plannen! Stap voor stap pakken wij onze nieuwe werkzaamheden op en breiden wij onze gemeentelijke achterban uit.


Doet u mee?

Iedere gemeente is welkom om zich aan te sluiten bij het GNMI-netwerk, zodat we samen kunnen werken aan betere lokale bereikbaarheid voor uw inwoners en bezoekers!

Bel Arthur ter Weeme (070-3738710) of Alex Mink (070-3738713) voor meer informatie over de voordelen van een lidmaatschap voor uw gemeente.
Uw gemeente mag een half jaar lang kosteloos gebruik maken van de diensten van het GNMI.
Als aspirant-lid kunt u aanschuiven bij onze bijeenkomsten, meedoen op ons besloten digitale netwerk, u ontvangt de nieuwsbrief en beslist direct mee over de kennisonderwerpen, lobby en strategische koers van het GNMI.


Onze achterban

De volgende gemeenten zijn momenteel aangesloten bij het GNMI (stand februari 2018):

Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Bergen op Zoom, Breda, Deventer, Doetinchem, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, s-Hertogenbosch, Hilversum, Maassluis, Moerdijk, Nijmegen, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo.

Het GNMI verzorgt ook het Intergemeentelijk Verkeersoverleg. Binnen dit werkverband worden landelijke ontwikkelingen en wetgevingstrajecten besproken en waar nodig voorzien van advies of verdere uitwerking. Naast de bovenstaande gemeenten zijn de volgende gemeenten actief binnen dit overleg: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Emmen, Waalwijk, Zwolle.
Deze gemeenten zijn (nog) niet formeel bij het GNMI aangesloten.


 Meer weten?

Meer weten over de ontwikkeling van het GNMI tot gemeentelijk netwerk voor mobiliteit & infrastructuur? Bekijk dan onze informatiefolder  of neem voor meer informatie contact op met onze secretaris: Arthur ter Weeme, telefoon: 070 373 8710, e-mail: arthur.terweeme@vng.nl. Vraag ook gerust aan onze leden naar hun ervaringen als deelnemer aan het GNMI.