Slimme aanpak tijdens verbreding A27

Hoe blijven gemeenten bereikbaar en leefbaar tijdens de werkzaamheden aan de A27? Groot onderhoud tussen de knooppunten Houten en Hooipolder is nodig. Ook wordt de capaciteit vergroot en komen er drie nieuwe bruggen. Een groot project dat rond 2030 klaar moet zijn. Inwoners gaan dit merken. Hoe werken gemeenten, provincies, waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hier samen?

Vier hoofdlijnen

De bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van bewoners in de diverse gemeenten staat onder druk omdat de lokale en provinciale wegen als sluiproute worden gebruikt. Door de werkzaamheden aan de A27 zal dit alleen maar meer worden, extra hinder die lang gaat duren. Hoe zorgen ze er samen voor dat deze overlast acceptabel blijft? Wethouder mobiliteit Hans Tanis van de gemeente Altena is de initiatiefnemer van een unieke samenwerking tussen acht gemeenten, twee provincies, waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij vertelt: “Samen ontwikkelden we plannen om op een slimme manier de extra hinder in de dorpen en steden langs de A27 te beperken. Een waardevolle samenwerking, want door betere afstemming voorkomen we dat het oplossen van een probleem op de ene locatie een nieuw probleem elders veroorzaakt.” Deze zogenaamde ‘Slimme Aanpak’ focust zich op vier hoofdlijnen: optimalisatie bereikbaarheid A27, mobiliteitsmanagement oftewel anders reizen en werken, verkeersmanagement en monitoring en als laatste lokale inframaatregelen.

Aanjager voor de mobiliteitstransitie

Goede doorstroming op de A27 blijft prioriteit. Zo blijven de rijstroken bijvoorbeeld beschikbaar tijdens werkdagen en vindt een bundeling van werkzaamheden plaats in de zomerperiodes. Daarnaast worden reizigers met smart mobility voorzien van actuele informatie over hun reistijd en geïnformeerd over eventuele betere alternatieven. Bij files en oponthoud kan ook gestuurd worden richting het openbaar vervoer. Op de provinciale en lokale wegen komen extra doseerlichten of worden verkeersregelinstallaties anders afgesteld. Ook kan er een verbod gelden voor bijvoorbeeld vracht-of landbouwverkeer. Met camera handhaving kan sluipverkeer geweerd worden of kunnen snelheidsbeperkende maatregelen ingesteld worden op wegen waaraan veel woningen staan. Zo bevorderen de samenwerkende partijen de verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid in de kernen. Hans Tanis: “We kunnen van deze ombouw van de A27 ook een kans maken. Een kans om de noodzakelijke mobiliteitstransitie en gedragsverandering kracht bij te zetten. Juist doordat de werkzaamheden acht jaar duren, biedt dit de mogelijkheid om mensen aan te zetten tot echt ander reisgedrag dat voortduurt. Dat betekent bewust kiezen voor ander reisgedrag. Dus niet meer vanzelfsprekend de spits in rijden maar het op het werk bespreekbaar maken van andere werktijden of op andere tijden afspraken inplannen. Vaker aan thuiswerken denken wanneer dat mogelijk is. Niet alleen in je eigen voertuig stappen maar samen reizen. Of een andere route of ander vervoer kiezen, denk aan het openbaar vervoer, de fiets of veerverbindingen.”

Samenwerking

Hoe komt een dergelijke grote samenwerking tot stand? Hans Tanis: “Om samen te werken moet je een plan hebben en mensen samenbrengen. Vanuit Altena hebben we alle gemeentebestuurders langs het traject én de bestuurders van provincies en het waterschap benaderd en onze zorgen en ideeën gedeeld. Ik heb verteld dat ik graag de handen ineen sla om een krachtige gesprekspartner te zijn en op te komen voor onze inwoners en bedrijven. Mijn collega’s waren unaniem eens om daar eens goed over door te praten. Dat was onze eerste stap. Vanuit daar is er een opdracht geformuleerd en is er ook ambtelijk een groep opgezet. We hebben de plannen met alle partijen verder uitgewerkt en daarna ook Rijkswaterstaat en het ministerie aangehaakt. Dit heeft geleid tot waar we nu staan. Ook voor Rijkswaterstaat is deze aanpak nieuw. Ze willen dit graag als blauwdruk gebruiken bij andere trajecten.”

De partners zijn gemeenten Altena, Geertruidenberg, Gorinchem, Houten, Molenlanden, Nieuwegein, Oosterhout, Vijfheerenlanden, Waterschap Rivierenland, provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Meer informatie over de verbreding A27: www.a27houtenhooipolder.nl.