Strategisch Plan Verkeersveiligheid, 30 km/u: verslag contactgroep Verkeersveiligheid 6 oktober 2020

Op dinsdag 6 oktober kwam de contactgroep Verkeersveiligheid online bijeen. Op de agenda stonden onder andere het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SGV), 30km/u, Verkeer in de Stad, verkeersveiligheidsdata, het ongevallenprotocol en het NABO-programma (spoorwegovergangen).

Strategisch Plan Verkeersveiligheid
De VNG vertelt over het proces rondom het indienen van plannen door decentrale overheden voor een financiële bijdrage door het Ministerie van IenW. De gemeenten zijn blij dat het ministerie dit jaar meer plannen kan behandelen dan was voorzien. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar de komende jaren wat betreft de systematiek, beoordelingscriteria en financiering. Het is voor de gemeenten belangrijk dat het proces van indienen eenvoudig is en dat er ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar is voor cofinanciering door de Rijksoverheid.

NABO-programma
De Rijksoverheid en ProRail zijn samen met gemeenten aan het zoeken naar oplossingen voor de onbewaakte overgangen. GNMI gaat hier ondersteuning bij bieden.

Verkeer in de Stad

Verkeer in de Stad biedt structuur aan de afwegingen die gemeenten maken bij de verkeerskundige inrichting van de ruimte. In de stad is het passen en meten, met namen vanwege de toename van fietsverkeer en nieuwe vormen van elektrisch vervoer. Gemeenten gaan met elkaar in gesprek over hoe aan de ene kant te zorgen voor bereikbaarheid en aan de andere kant een leefbare omgeving.

30 km/u in de bebouwde kom

In veel gemeenten speelt de vraag naar veiligere wegen voor bewoners en kwetsbare weggebruikers. Daarbij komen de wegcategorieën van Duurzaam Veilig aan de orde, de aanpassingen aan de weginrichting en financiering daarvan. Maar ook de verschillen tussen gemeenten, bijvoorbeeld de (historische), de wegenstructuur en de vraag vanuit de lokale samenleving.

Verkeersongevallenprotocol

Het Verkeersongevallenprotocol is er voor gemeenten om in het geval van een verkeersongeval de rol als wegbeheerder goed op te kunnen pakken, met name ook in relatie tot verkeersslachtoffers en/of nabestaanden. Het gaat daarbij om communicatie en opvolging geven door het nemen van maatregelen.

Verkeersongevallendata: taskforce en bruikbaarheid

Gemeenten maken gebruik van de vele bronnen die er zijn om aan verkeersveiligheidsdata te komen. Daar waar mogelijk zoeken we naar mogelijkheden om nog beter in te kunnen spelen op de vraag van de gemeenten. SWOV en CROW hebben een taskforce in het leven geroepen waar de verkeersongevallendata centraal staat. Nieuw als bron is data van ambulances. Deze is nog maar op enkele plekken beschikbaar, maar dit kan een goede aanvulling zijn voor wegbeheerders om het verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren en maatregelen te kunnen nemen.

GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid vaker bijeen voor snelle afstemming en kennisuitwisseling De Contactgroep Verkeersveiligheid heeft besloten om vaker (digitaal) bijeen te komen. Dit is nodig om goed bij te kunnen blijven met de landelijke (beleids)ontwikkelingen en direct op beleidsinhoudelijk niveau te schakelen met VNG en Rijksoverheid. Ook levert de continue dialoog met de belangenorganisaties veel op. Gemeenten willen daarnaast graag meer van elkaars verkeersveiligheids