Tag Archief van: bestuur

Ed Rentenaar adviseur VNG-commissie

Ed Rentenaar is donderdag 12 februari door de Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit benoemd als adviseur openbaar vervoer. De voorzitter van de VOC schuift aan bij vergaderingen van de commissie als de Commissie daar op verzoekt. In de praktijk is daar sprake van wanneer de Commissie openbaarvervoeronderwerpen heeft geagendeerd. De inbreng van Ed Rentenaar beperkt zich tot discussies over het openbaar vervoer en hij is uitgesloten van stemmingen. Het adviseurschap van de VOC-voorzitter bekrachtigt de bestuurlijke verbinding tussen de VNG en de VOC.

De Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit is één van de negen commissies van de VNG. Iedere commissie adviseert het bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterrein. In de beleidscommissies worden standpunten voorbereid ter vaststelling in het bestuur. Een commissie kan bestaan uit burgemeesters, wethouders, raadsleden en griffiers en wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De commissie Milieu, Energie en Mobiliteit komt vijfmaal per jaar bijeen.

Strategische thema’s van de VOC vastgesteld

Het Algemeen Bestuur heeft in het najaar van 2014 de strategie voor het lopende en komende jaar vastgesteld. De VOC zal zich in de lobby en dienstverlening naar de leden nadrukkelijk richten op de volgende thema’s:

  • integratie doelgroepenvervoer met openbaar vervoer (integrale benadering van alle vormen van collectief vervoer)
  • publieke zaken treinstations (poortjes ov-chipkaart op interwijkstations, fietsparkeren op stations)
  • innovatie (deeleconomie, duurzaamheid, flexibiliteit concessies)
  • aansturing regionaal openbaar vervoer (de positie van de steden in de aansturing van het openbaar vervoer)

Het Dagelijks Bestuur gaat hier in de dagelijkse aansturing van de VOC nader invulling aan geven.

Dagelijks Bestuur van de VOC geïnstalleerd

Met de aanwijzing van de voorzitter is tevens het Dagelijks Bestuur (DB) van de VOC geïnstalleerd. Het DB geeft invulling aan de kaders en strategische thema’s die het Algemeen Bestuur vaststelt. In het DB nemen naast bestuursvoorzitter Ed Rentenaar (gemeente Lelystad) de wethouders Mario Jacobs (gemeente Tilburg), Jannie Visscher (gemeente Eindhoven) en Rik van der Linden (gemeente Dordrecht) zitting.

Ed Rentenaar gekozen tot voorzitter van de VOC

Ed Rentenaar is op 10 oktober 2014 verkozen tot bestuursvoorzitter van de VOC. Hij volgt daarmee Roel Lauwerier op, die na de verkiezingen niet terugkeerde in het college van Tilburg. Ed Rentenaar is wethouder mobiliteit van de gemeente Lelystad namens de InwonersPartij Lelystad. De kersverse voorzitter wil vooral inzetten op een goede positie van de steden in de aansturing van het openbaar vervoer waarbij onderlinge samenwerking en aanpassing aan elkaar centraal staan.