Tag Archief van: bouwlogistiek

Bouwkraan in een woonwijk

Ondersteuning voor gemeenten rond bouwlogistiek

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt ondersteuning bij onderzoek naar verbeteringen van bouwlogistiek. Vermindering van verkeershinder en emissie is daarbij het doel. Voor gemeenten geldt daarbij: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Klimaatakkoord, schone lucht, stikstof, congestie en woningbouwopgave: zomaar een aantal begrippen die laten zien dat steden de komende jaren een grote opgave hebben om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Dat heeft gevolgen voor personenmobiliteit en stadslogistiek.

Binnen stadslogistiek neemt de bouw een groot aandeel in (>30%) en door de grote bouwopgave zal dat alleen maar toenemen. Hoewel transport altijd nodig blijft laten pilotprojecten zien dat het anders organiseren van bouwlogistiek kan leiden tot forse reducties van het aantal ritten (>60%), overlast en verkeersonveiligheid, terwijl de bouwefficiëntie toeneemt.

Rol voor gemeenten

Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld vanuit hun rol als opdrachtgever (bouwlogistieke eisen in de aanbesteding), opsteller van omgevingsplannen (aandacht voor bouwlogistiek), vergunningverlener (bouwlogistiek onderdeel van het vergunningstraject) en via het gemeentelijke verkeersbeleid. Een deel van deze instrumenten is in 2018 door de Topsector Logistiek beschreven in de studie ‘Met recht een verduurzaming van bouwlogistiek’.

Het toepassen van deze instrumenten blijkt in de praktijk vaak nog lastig. Gemeenten moeten keuzes maken in wat ze willen bereiken en welke instrumenten daarbij passen. Vooral geldt dat intern de afdelingen hun aanpak op elkaar moeten afstemmen. Goede gemeentelijke inzet op bouwlogistiek betekent dat er een gezamenlijke aanpak komt vanaf planvorming tot daadwerkelijke handhaving tijdens bouwwerkzaamheden.

Ondersteuningsaanbod voor 10-15 gemeenten

De ondersteuning vanuit het ministerie van IenW richt zich juist op het toepassen van de instrumenten. Gemeenten kunnen daarvoor gebruik maken van de diensten van projectmanager Duurzame Bouwlogistiek (Christiaan van Luik), die daarvoor is aangesteld. Hij kan gemeenten ondersteuning bieden bij het implementeren van het beschikbare instrumentarium (in een concrete praktijkcase) en bij de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen.

In aanmerking komen

Per gemeente/project is ondersteuning beschikbaar vanuit de projectmanager met een maximum van ongeveer acht adviesdagen. De insteek is om in het komende jaar zo’n 10-15 projecten bij gemeenten te ondersteunen en de ervaringen die daarin opgedaan worden verder te verspreiden. Gemeenten (of een samenwerking van buurgemeenten) die interesse hebben in dit ondersteuningsaanbod kunnen contact opnemen: Christiaan.luik@bciglobal.com | 06 22 915 123