Tag Archief van: duurzaam doelgroepenvervoer

Oproep: sluit aan bij een buyer groep zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi

Doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aanbesteden? Veel gemeenten en ook provincies staan de komende tijd voor deze uitdaging. Hoe mooi zou het zijn om dit vervoer emissieloos te laten zijn de komende jaren? Dan kan als we gaan werken met een buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi. Profiteer nu van deskundige begeleiding om ambities te realiseren.

De ontwikkeling van emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi heeft een andere aanpak nodig dan we gewend zijn. Er is een Coalition of the willing gevormd en het is nu tijd om verdere stappen te zetten.

Waarom een buyer group?
Om te ontdekken hoe we hier verandering in kunnen brengen starten we met een buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi. De deelnemers van deze groep gaan direct aan de slag met hun eigen concrete cases zodat kennis direct in de praktijk kan worden gebracht.

In de buyer group worden gemeenten en provincies verbonden, waarbij ze eigen ambities op het onderwerp realiseren. Samen ontwikkelen de deelnemers een marktvisie en strategie. Goede ideeën en hoge ambities hebben zo een kans van slagen. De samenwerking leidt tevens tot volume en biedt daarmee een interessant perspectief voor de markt. Hierdoor wordt niet alleen zero emissie doelgroepenvervoer gerealiseerd, maar wordt er ook kennis ontwikkeld die véél meer organisaties kunnen gebruiken. Zo kunnen we concrete stappen zetten in de ontwikkeling naar zero emissie vervoer.

Wat gaan we doen?               
Met de deelnemende gemeenten en provincies starten we samen één buyer group.

Tot aan de zomer van 2020 werken we aan het opstellen van een concreet plan van aanpak. Hierin leggen we met elkaar de stappen vast hoe we, in 20 maanden tijd, vorm gaan geven aan een gezamenlijke, gedeelde marktvisie en strategie. Deze gaan we vervolgens in de markt zetten. Het is aan de deelnemers zelf om een specifieke invulling van de buyer group te geven. Dit kan door óf gezamenlijk een aanbestedingstraject te doorlopen óf een eigen aanbesteding vorm te geven. We verkennen of het haalbaar is om collectieve aanbestedingen op te zetten. En of we zo een aantrekkelijk perspectief kunnen bieden aan de markt zodat we partijen kunnen uitdagen om met passende en inspirerende oplossingen te komen.

Tot de zomer werken we in een aantal sprintsessies aan de kaders van de opgave, die we vaststellen in het plan van aanpak. Dat zullen we daarna gezamenlijk oppakken en uitvoeren. De deelnemers krijgen hierbij ondersteuning van een projectleider, secretaris (Ruud Scheerder, PIANOo) en diverse experts.  

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar gemeenten en provincies met een concrete (doelgroepen) vervoer- en emissie opgave. Die naast een goed vervoerscontract ook daadwerkelijk willen kiezen voor emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi. We zoeken organisaties die willen investeren door tijd vrij te maken en kennis te delen, zodat we samen sterker worden.

Deelnemen kan op twee manieren:

 1. Deelnemen in de kerngroep
  In deze groep gaan we concreet met je opgave aan de slag. Samen met andere gemeenten en provincies zetten we de lijnen uit, ontwikkelen we met diverse experts de aanpak, die we vervolgens gezamenlijk in de praktijk kunnen brengen. Voordeel is directe feedback op je eigen case en een grote stap dichterbij de realisatie van emissieloos vervoer.

 2. Deelnemen in de eerste schil
  In de eerste schil zitten de deelnemers die van plan zijn om in de toekomst emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi aan te besteden en zich nu al willen oriënteren hoe ze hier vorm aan kunnen geven. Je wordt betrokken en kan input leveren, advies geven en kennis delen over de stappen die de kerngroep doorloopt. Zo bouw je mee aan een aanpak die je begrijpt en later kunt implementeren.

Deelnemen?
Stuur een bericht naar Ruud Scheerder via ruud.scheerder@pianoo.nl. Hij zal dan spoedig contact opnemen om te verkennen of dit traject interessant voor je is.

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 13 buyer groups. Zij werken hierin samen met verschillende partners.

De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Son en Breugel sluit aan bij ZED

Onlangs tekende de gemeente Son en Breugel het landelijke bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Samen met alle gemeenten die eerder al hun handtekening zetten, heeft Son en Breugel de ambitie om in 2025 een volledig uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren.

Met ingang van 1 juli is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in Son en Breugel 100% duurzaam. De auto’s en taxibussen voor deeltaxivervoer rijden dan volledig elektrisch. De gemeente Son en Breugel is daarmee één van de eerste gemeenten in het land die deze duurzame stap heeft gezet voor het deeltaxivervoer. 

Wethouder Paul Van Liempd: “In Son en Breugel kunnen we nog een stap maken in het verduurzamen van het leerlingenvervoer. Dit vervoer besteden we in 2021 opnieuw aan. Ook daar zetten we stevig in op duurzamer vervoer. We zijn dus goed op weg om 100% uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren en daarmee zijn we ook weer een stapje dichterbij een klimaat neutrale gemeente in 2030”.

Ruim 100 deelnemers Zero Emissie Doelgroepenvervoer 

Onlangs tekende Omnibuzz, het samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Met alle gemeenten die zij vertegenwoordigt, is de grens van 100 deelnemers aan het akkoord nu overschreden. Een belangrijke mijlpaal.

Steeds meer gemeentelijke opdrachtgevers stappen over op Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Daarmee vragen ze van taxibedrijven om inwoners uitstootvrij te vervoeren tijdens WMO- of leerlingenvervoer.

Sterk signaal
“Omdat de groep gemeenten groter wordt, ontstaat een sterker signaal naar de producenten. En dat is nodig, omdat uitstootvrije voertuigen nog niet voor alle doelgroepen in voldoende mate beschikbaar zijn”, vertelt wethouder Smitsmans van Roermond en tevens voorzitter van Omnibuzz.
Op kortere afstanden gaat nu een aantal elektrische rolstoelbussen rijden voor Omnibuzz. Voor lange afstanden, en zeker gelet op het heuvellandschap, zal gekeken moeten worden naar waterstof alternatieven.

Goede laadinfrastructuur
Steeds meer vervoerders stappen over op elektrische personenwagens als het tijd is voor vervanging. Omdat de actieradius nog niet vergelijkbaar is met dieselwagens, staan zij onder andere voor een andere planningsopgave. Een goede laadinfrastructuur is dan ook noodzakelijk. Daarnaast wordt momenteel met diverse partijen verkend hoe infrastructuur voor waterstof in Limburg gerealiseerd kan worden.

 

Ondertekening bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer

Zero Emissie Doelgroepenvervoer komt op gang

Alex Mink

Alex Mink

Volledig zero emissie (uitstootvrij) doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025. Dat is de gezamenlijke ambitie van Rijksoverheid, gemeenten, marktpartijen en andere betrokken organisaties. Gemeenten en Rijk hebben hiervoor een bestuursakkoord gesloten. Vervoerders, voertuigleveranciers en andere sectororganisaties steunen deze beweging en hebben dat vastgelegd in een bijbehorend convenant. Alex Mink, beleidsadviseur bij het GNMI, deed onderzoek naar de stand van zaken en schreef naar aanleiding daarvan het rapport Monitor Zero Emissie doelgroepenvervoer.
Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Waarom is dit rapport opgesteld?

‘Sinds 2018 werken gemeenten aan Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Het GNMI brengt de gemeenten die meedoen aan het bestuursakkoord, vervoerders en voertuigleveranciers bij elkaar. Nu de ambitie zichtbaar wordt, willen we natuurlijk graag weten hoe het gaat met de aanschaf van zero emissie voertuigen binnen het doelgroepenvervoer. Daardoor ontstaat er een beeld over het halen van de doelstelling en natuurlijk ook wie de koplopers zijn. Via de verzamelde kennis over inkoop, wensen en knelpunten kunnen we goede voorbeelden met elkaar delen en aandachtspunten oplossen.’

Wat zijn de belangrijkste bevindingen en wat staat ons nog te wachten?

‘Doelgroepenvervoer wordt in Nederland vooral door of namens gemeenten verzorgd. Zij zijn verantwoordelijk voor de toegang en kunnen als inkoper van vervoer een bepalende rol spelen in het verduurzamen er van. Hier zit ook een relatie met alle klimaat- en energieopgaven, waarbij gemeenten via hun beleid en het uitvoeren van taken het verschil kunnen maken. Over het algemeen valt op dat gemeenten, ongeacht of ze meedoen aan het Bestuursakkoord, enorm goed bezig zijn: het aantal nieuwe voertuigen dat rijdt op batterij-elektriciteit neemt toe. Los van het bestuursakkoord zien we dat gemeenten in hun aanbestedingen aansturen op schoon doelgroepenvervoer. Dat is erg goed!’

Wat zijn belangrijkste knelpunten die je hebt gesignaleerd?

‘Doelgroepenvervoer is afhankelijk van veel factoren: er moeten geschikte voertuigen zijn, de vervoerders hebben de juiste laadinfrastructuur nodig en gemeenten hebben te maken met stijgende kosten binnen het sociale domein. De organisatie van het doelgroepenvervoer gaat over personenvervoer, gemeentelijke inkoop, duurzaamheid en regionale samenwerking. Het is dus een onderwerp waarbij veel belangen en actoren spelen. Wij willen gemeenten graag wijzen op het toenemende aanbod van geschikte voertuigen en hebben oog voor de vragen rondom betaalbare en beschikbare laadinfrastructuur. Een ander zeer belangrijk aandachtspunt is dat er wordt bijgehouden hoeveel zero emissie doelgroepenvervoer voertuigen er worden aangeschaft en hoe ze dan worden ingezet. Er is nog geen goede standaard om data te verzamelen en te ontsluiten, zodat we allemaal goed zicht hebben op de instroom en het gebruik van voertuigen. Wij gaan dit verder oppakken.’

Hoe gaat het nu verder?

‘Het GNMI wil de komende tijd gemeenten, vervoerders en voertuigleveranciers bij elkaar blijven brengen en kijken hoe we samen kunnen werken aan de ambitie voor 100% nul emissie doelgroepenvervoer in 2025. Belangrijke aandachtspunt is dat er voldoende betaalbare en beschikbare laadmogelijkheden komen. Daarnaast zien we dat waterstof als energiedrager in opkomst is. Dat is een interessante ontwikkeling waarover wij gemeenten willen informeren. Als laatste punt: data worden steeds belangrijker om het beleid te volgen en te kijken welke resultaten we samen halen. Het doelgroepenvervoer is een te versnipperde aangelegenheid: zo ontbreken er bijvoorbeeld datastandaarden. We gaan aan de slag om hier meer eenheid in te krijgen. Want als we data goed verzamelen en ontsluiten, kunnen we ook laten zien hoe ontwikkelingen zoals zero emissie doelgroepenvervoer op weg zijn.’

Rapport Monitor Zero emissie doelgroepenvervoer eindversie 

Gemeenten spelen een cruciale rol in het doelgroepenvervoer als opdrachtgever van een groot gedeelte ervan. Doelgroepenvervoer is onder meer het vervoer van mensen die vanwege leeftijd of een beperking tijdelijk of chronisch te maken hebben met beperkingen in hun mobiliteit en daardoor niet zelfstandig kunnen reizen. De drie (naar budget) grootste vervoerstromen binnen doelgroepenvervoer zijn gerelateerd aan de gedecentraliseerde gemeentelijke taken en dat zijn vooral het  vraagafhankelijke WMO-vervoer, leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer. In totaal geven gemeenten op dit moment bijna 700 miljoen euro uit aan het doelgroepenvervoer. Het GNMI wil de komende tijd meer aandacht geven aan het ondersteunen van gemeenten rondom het doelgroepenvervoer.

Werkgroep zero emissie doelgroepenvervoer op bezoek bij Connexxion

De werkgroep Zero Emissie Doelgroepenvervoer was te gast bij Connexxion in Amstelveen, een van de grootste elektrische laadinfra hubs van Europa. Daar kregen ze informatie over de locatie en hoorden ze waar Connexxion mee bezig is ten aanzien van elektrisch vervoer en hoe de integratie tussen doelgroepenvervoer en OV te realiseren is. Daarnaast werd er gesproken over de voortgang van het Bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer. Het GNMI voert in opdracht van de Rijksoverheid het secretariaat van het bestuursakkoord en de coalitie Zero emissie doelgroepenvervoer uit.

Totale eigenaarslasten zero emissievoertuigen 

Vervolgens was er een toelichting op de TCO (Totale eigenaarslasten) tool die in opdracht van Pianoo is ontwikkeld. Met deze tool kan een compleet overzicht verkregen worden in de kosten en baten van overstap naar Zero Emissie, zowel op elektrisch als op waterstof. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de totale looptijd en de gemiddelde kosten per kilometer. Hiermee kunnen realistische bestekken worden opgesteld voor opdrachtgevers en vervoerders, waarbij opgemerkt wordt dat het een model is: maatwerk zal in een aantal gevallen nodig blijven.

Updates monitor en laadinfrastructuur

Alex Mink (GNMI) gaf een korte toelichting op stand van zaken monitor die het GNMI in opdracht van het Ministerie van I&W maakt. Na bespreking met ministerie en afronding, wordt de monitor gedeeld.

Paul Broos (ELaadNL) vertelde over de stand van zaken wat betreft de laadinfrastructuur. In 2030 zijn ongeveer 2 miljoen laadpunten nodig. Elektrisch laden vraagt maar een paar procent extra capaciteit en dat kan het netwerk goed aan. Een van de uitdagingen zit in het tijdstip van laden (voorkomen van piekbelasting). De bedoeling van de nieuwe Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)  is hierin een bijdrage te leveren onder andere door goede afstemming voor een dekkend laadinfranetwerk en korte plaatsingstijd van laadvoorzieningen. Het GNMI heeft de aandachtspunten voor het doelgroepenvervoer overgebracht aan de landelijke stuurgroep NAL.

Knelpunten

In opdracht van het ministerie van I&W brengt EV Consult alle knelpunten en de benodigde maatgelen in beeld. Bram Leusink (EV consult) vertelde dat op basis daarvan een routekaart gemaakt wordt, die zal leiden tot acties in de komende jaren.

De deelnemers ontvingen een overzicht van de knelpunten en gaven daarop ieder vanuit eigen beleving aan wat de belangrijkste punten zijn. Op basis hiervan wordt vastgesteld dat vier knelpunten in het bijzonder aandacht vereisen:

 1. Beschikbaarheid (rolstoel)busjes met zero emissieaandrijving (elektrisch of waterstof)
 2. Afschrijvingstermijn in relatie tot hoge investeringen
 3. Beschikbaarheid geschikte laad- en tankinfra
 4. Inzicht in kosten & baten

Subsidiemogelijkheden

Er zijn veel subsidies, die zich grotendeels focussen op de beginfase, legde Gillis van Overbeek (RVO) uit. Subsidies voor verdere marktopschaling en aanschafsubsidies zijn op dit moment nog beperkt; er wordt aan gewerkt om dat te verbeteren. Europese regelingen zijn over het algemeen minder toegankelijk voor het mkb en de vervoersbranche. Een optie is om met het Ministerie van I&W te verkennen hoe de subsidiemogelijkheden voor doelgroepenvervoer te verbeteren zijn. De komende maanden wordt hieraan aandacht gegeven vanuit het GNMI.

Coalition of the willing zero emissie doelgroepenvervoer te gast bij busremise Connexxion in Amstelveen

Coalition of the Willing Zero emissie doelgroepenvervoer groeit verder en zoekt naar oplossingen duurzaam vervoer

Op 23 mei kwam de Coalition of the Willing Zero emissie doelgroepenvervoer bijeen. De coalitie werkt aan het bereiken van een volledig 0-emissie doelgroepenvervoer in 2025 en bestaat uit een brede groep opdrachtgevers, vervoerders en voertuigleveranciers. Het GNMI faciliteert de coalitie in opdracht van de Rijksoverheid en brengt partijen bij elkaar in het zoeken naar oplossingen en kennisdeling.

Coalition of the willing groeit door

De Coalitie telt momenteel 90 deelnemers, waaronder 73 gemeenten. Dit is een verdubbeling sinds de ondertekening van het Bestuursakkoord en Convenant Zero emissie Doelgroepenvervoer. 

Stimuleren van inzet 0-emissie voertuigen via inkooptrajecten

Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden in het sociaal domein zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van vervoersvoorzieningen aan geïndiceerde inwoners. In het algemeen worden diverse vervoersstromen gebundeld in één systeem. Daarbij valt op dat aanbestedende overheden steeds meer inzetten op de inkoop van 0-emissie doelgroepenvervoer. De Rijksoverheid ontwikkelt een leergang duurzaam inkopen, waaronder vervoer, om gemeenten in brede zin op weg te helpen met duurzaam inkopen en aanbesteden. Er komen concrete instrumenten beschikbaar, zoals een tool om de integrale kosten (total cost of ownership) af te wegen en een processchema om gemeenten te informeren over de verschillende stappen om te komen tot de uitvraag van 0-emissie doelgroepenvervoer. Rijkswaterstaat, het ministerie van I&W en het GNMI werken aan een monitor om de voortgang van de uitrol van 0-emissie doelgroepenvervoer in kaart te brengen. 

Toename 0-emissie doelgroepenvervoer vraagt om wegnemen knelpunten financiering en operationaliteit

De ambitie voor volledig 0-emissie doelgroepenvervoer vraagt om de beschikbaarheid van geschikte en betaalbare voertuigen en financiering. Binnen de Coalition of the Willing lopen er meerdere acties om hierop grip te krijgen. Vanuit de Rijksoverheid biedt de brandstofvisie een beleidsmatige stimulans voor voertuigaanbieders. Er komt ook een overzicht van beschikbare subsidies beschikbaar. Het GNMI onderzoekt de mogelijkheden voor de financiering van voertuigen. In algemene zin valt op dat er beperkt geschikte 0-emissievoertuigen met rolstoellift beschikbaar zijn en dat vervoerders vooral behoefte hebben aan sober uitgevoerd materieel. Naast de beschikbaarheid van financiering en voertuigen speelt ook de looptijd van aanbestedingen een rol: de terugverdientijd en exploitatielasten zijn afhankelijk van de contractduur. Vanuit budgettaire sturing kiezen veel aanbestedende overheden voor relatief korte contracten, maar dat staat op gespannen voet met een haalbare exploitatie voor de vervoerder. In deze bijeenkomst zijn ook enkele knelpunten besproken, zoals de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en toegang tot centrumgebieden met beperkte toegangsregimes voor voertuigen. Deze knelpunten worden verder uitgewerkt.

Gastheer Tribus gaf een rondleiding door de hal waarin voertuigen worden omgebouwd voor het doelgroepenvervoer, waaronder de elektrische rolstoelbus met een gewicht lager dan 3500 kilo en een modulair opgebouwde OV-bus. 

Meer informatie over de Coalition of the Willing Zero emissie Doelgroepenvervoer is te vinden op www.zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl.

 

 

 

Gemeenten in Haaglanden tekenen akkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer hebben op 21 maart 2019 het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer getekend. Met de ondertekening spreken deze gemeenten hun intentie uit om volledig emissie-vrij doelgroepenvervoer voor hun inwoners te verzorgen. De gemeenten Den Haag en Delft tekenden in 2018 reeds het akkoord, waarmee nu alle gemeenten in de regio deelnemen.

Op dit moment hebben 56 gemeenten in Nederland zich middels het bestuursakkoord uitgesproken voor zero emissie doelgroepenvervoer per 2025 (of eerder). Naast gemeenten doen ook andere partijen in de sector mee met het initiatief. Inmiddels zijn 71 organisaties aangesloten bij de Coalition of the Willing voor Zero Emissie Doelgroepenvervoer.

Zie ook:

www.wassenaar.nl

www.zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl

 

Webinar aanbesteden zero emissie doelgroepenvervoer

Update na afloop van de webinar: er is een integraal videoverslag van de webinar beschikbaar: https://www.pianoo.nl/nl/webinar-doelgroepenvervoer.

PIANOo organiseert op 5 maart een webinar over het aanbesteden van zero emissie doelgroepenvervoer. Aan bod komen onder meer de beschikbaarheid van voertuigen en de logistiek rondom het opladen van de voertuigen. De webinar is voor iedere geïnteresseerde gratis toegankelijk. De webinar vindt plaats als oploop voor het Leernetwerk Doelgroepenvervoer van PIANOo.

De webinar richt zich met name op professionals betrokken bij het inkoopproces. Denk aan opdrachtgevers, projectleiders, inkopers, beleidsmedewerkers en duurzaamheidscoördinatoren. De webinar is te volgen via de computer en u kunt live vragen stellen aan de sprekers. Na afloop ontvangt u een lijst met hulpbronnen.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • achtergrond bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer;
 • relevante zero emissie voertuigen (focus op bestelbussen);
 • haalbaarheid van zero emissie voor doelgroepenvervoer (introductie TCO-tool en schema);
 • inpassing laadinfrastructuur in planning doelgroepenvervoer;

Daarnaast krijgt u praktische tips in aanbestedingen aan de hand van 3 relevante inkooptrajecten: Omnibuzz, Breda en Gorinchem.

Datum: 5 maart 2019
Tijd: 14:30 – 15:15
Locatie: internetadres volgt na inschrijving
Kosten: geen

Meer informatie is te vinden op de website van PIANOo: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/agenda/webinar-doelgroepenvervoer-5-maart-2019

Ondertekening bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer

Samen naar zero emissie doelgroepenvervoer

Gemeenten, vervoerbedrijven en andere organisaties die zich sterk willen maken voor zero emissie doelgroepenvervoer kunnen vanaf januari 2019 terecht bij het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur. Het GNMI is vanaf dat moment aanspreekpunt voor partijen die zich willen aansluiten bij het Bestuursakkoord en het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer.

De ambitie van de organisaties achter het Bestuursakkoord en het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer is dat in 2025 het vervoer voor de WMO en andere vormen van doelgroepenvervoer volledig uitstootvrij is. Overheden, bedrijven en andere organisaties werken hiervoor samen in de Coalition of the Willing Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Het GNMI voert vanaf 2019 het secretariaat.

Voor meer informatie over de ambities voor de verduurzaming van het doelgroepenvervoer kijk op de website voor zero emissie doelgroepenvervoer: www.zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl of neem contact op met het GNMI.