Tag Archief van: fietsparkeren

Kennisbijeenkomst voor gemeenten over slimme fietskluizen

CROW Fietsberaad organiseert een bijeenkomst voor gemeenten en regionale overheden over E-kluizen. Dit zijn fietskluizen die kunnen worden geopend met een OV-chipkaart of een app. Tijdens de bijeenkomst komen de ervaringen met de slimme fietskluizen in Friesland en Utrecht aan bod en wordt het programma van eisen besproken.

Met de bijeenkomst wil CROW Fietsberaad gemeenten en provincies die interesse hebben in E-kluizen of hier al plannen voor hebben (verder) op weg helpen en verbeterpunten in beeld brengen. De bijeenkomst is bedoeld voor overheden die al E-kluizen hebben, plannen hebben hier voor of meer over de slimme fietsluizen willen weten.

De bijeenkomst vindt plaats op 4 april van 14:00 tot 16:00 bij CROW aan het Jaarbeursplein 22 in Utrecht.

Meer informatie en aanmelden

VOC Intergemeentelijk verkeersoverleg over autodelen en ontsluiting data infrastructuur

Op vrijdag 3 februari kwam het Intergemeentelijk Verkeersoverleg bijeen om te spreken over actuele mobiliteitsontwikkelingen. De deelnemende gemeenten spraken in Arnhem over onder andere de Green deal autodelen, veiligheid bij spoorwegovergangen en het Nationaal Wegenbestand.

Opzet en werkwijze Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO)

Het IVO is de voormalige ambtelijke adviesgroep over mobiliteitszaken van de VNG. Het IVO heeft zich per januari 2017 aangesloten bij de VOC als ondersteunende partij. In het IVO wisselen bestuursadviseurs van de betrokken gemeenten kennis en standpunten over mobiliteitsontwikkelingen en landelijk beleid uit. Vervolgens worden standpunten uitgedragen naar het ministerie, de Tweede Kamer en andere partijen.  Het IVO wordt gevoed door partijen zoals Rijkswaterstaat, Prorail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en kennisplatform CROW. De VOC overlegt met andere partijen zoals SWOV en Vexpan over hun bijdrage aan de inhoudelijke agenda.

Het IVO komt ieder kwartaal bijeen in een gastgemeente. In de ochtenduren wordt er gesproken over actuele ontwikkelingen, gereageerd op wetgevingstrajecten die gemeentelijke mobiliteit raken en advies gegeven over standpunten die bestuurlijk kunnen worden ingenomen namens de aangesloten gemeenten. De VOC zal daar vervolgens handen en voeten aan geven. Sommige dossiers worden ook inhoudelijk opgepakt via de VNG-commissie Milieu, energie en mobiliteit. In de middaguren geven kenniscentra, marktpartijen en andere overheidsvertegenwoordigers presentaties over ontwikkelingen op mobiliteitsgebied en is er ruimte voor de gastgemeente om de IVO-deelnemers te informeren over een project of stedelijke ontwikkeling rondom mobiliteit.

Green deal autodelen

Als eerste inhoudelijke punt werd de Green deal autodelen toegelicht door Rijkswaterstaat. De Rijksoverheid, gemeenten, verzekeraars en aanbieders van leaseauto’s willen het autodelen stimuleren. Zij zetten in op een groei naar 100.000 beschikbare deelauto’s in 2018. De Green Deal Autodelen wil partijen samenbrengen om kennis te delen, belemmeringen weg te nemen en concrete acties uitzetten om deze doelstelling te halen.In 2014 waren er 15.000 deelauto’s. Het aantal deelauto’s neemt wel toe en de Rijksoverheid wil deze groene vorm van mobiliteit snel stimuleren. Autodelen zorgt, naast de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen, ook voor een verschuiving van voertuigbezit naar het delen van voertuigen en kan dus ook een oplossing zijn voor wijken met een hoge parkeerdruk. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moeten gemeenten wel rekening houden met de aanleg van infrastructuur en een vorm van parkeerregulering die aansluit bij de behoefte van gebruikers. Gemeenten zoeken ook naar methoden om het deelautogebruik planologisch goed te regelen door te kijken of het delen van auto’s bij nieuwbouwprojecten gestimuleerd kan worden via de voorwaarden van de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Vast staat dat gemeenten nog de nodige barrières moeten overwinnen om het deelautogebruik te stimuleren. Het IVO komt dan ook terug op dit onderwerp.

Platform incidentenanalyse overwegen

De VOC neemt deel aan het platform incidentenanalyse overwegen van Prorail. Via dit platform wil Prorail het onderzoek naar de verbetering van de veiligheid van spoorwegovergangen begeleiden en oplossingen aandragen. De VOC let daarbij goed op de belangen van gemeenten: zij hebben een rol als wegbeheerder en overwegen liggen vaak op routes die veel gebruikt worden door fietsers en voetgangers. Er speelt dus ook een afweging tussen veiligheid en bereikbaarheid van inwoners en bedrijven.

Nationaal Wegenbestand

In het middagprogramma werden er twee presentaties gegeven.

Rijkswaterstaat presenteerde het proces dat moet leiden tot het Nationaal Infrastructuurhuis. Het Nationaal Infrastructuurhuis moet de opvolger worden van het Nationaal Wegenbestand,  waarin alle eigenschappen van wegen bij elkaar zijn gebracht. Het Nationaal Wegenbestand bevat brondata voor het maken van beleid en het plannen van werkzaamheden aan de infrastructuur, zoals milieugegevens, verkeersmodellen en overzichten van werkzaamheden en strooiroutes. Maar Rijkswaterstaat wil verder gaan en via het Infrastructuurhuis het ontsluiten van data voor slimme vormen van mobiliteit en dienstenaanbieders mogelijk maken. In de toekomst past het Infrastructuurhuis dus bij de nieuwe Omgevingswet, waarvan een van de leidende principes is dat de overheid alle data over de leefomgeving toegankelijk en beschikbaar maakt. Overheden, burgers en ondernemers kunnen vervolgens op basis van deze data beleid maken, hun leefomgeving beheren en nieuwe producten ontwikkelen. Rijkswaterstaat haalt momenteel informatie op over de eisen en eigenschappen waaraan het Nationaal Infrastructuurhuis moet voldoen. De VOC heeft zich bij dit traject aangesloten als vertegenwoordiger van de gemeenten.

Inkomsten fietsparkeren op stations

De VOC is betrokken bij het Landelijke bestuursakkoord fietsparkeren op stations. Dit akkoord regelt de financiering van nieuwe fietsenstallingsplaatsen bij treinstations. Ondanks deze afspraken wegen kosten en baten niet tegen elkaar op. Gemeenten moeten veel geld bijleggen om de exploitatietekorten te dekken. In opdracht van de VOC hebben studenten van Windesheim Flevoland mogelijkheden voor nieuwe inkomsten van stationsfietsenstallingen onderzocht. Er kan bijvoorbeeld worden gestuurd op het inzetten van advertentieruimte, vastgoedexploitatie in de stallingen, het aanbieden van commerciële diensten zoals een pakketautomaat of het stimuleren van dubbelgebruik van de stallingen in de avonduren. Maar geen van deze oplossingen zorgt uiteindelijk voor een forse reductie van het exploitatietekort.

Verdere planning IVO

Het IVO komt op 31 maart weer bijeen. Dan zal ook de planning van onderwerpen voor de komende tijd worden doorgenomen. De aangesloten gemeenten willen in ieder geval verder spreken over o.a. de uitwerking van de Green deal autodelen, verkeersveiligheid en zero emissie van voertuigen.

Meer weten over het Intergemeentelijk Verkeersoverleg? Neem dan contact op met IVO-secretaris Reinard Noordergraaf, reinard.noordergraaf@vng.nl of telefoonnummer 06-15573209.

 

 

 

 

Symposium fietsparkeren: wie bepaalt en wie betaalt?

Het parkeren van de fiets bij het station wordt een steeds groter probleem. Oplossingen lopen vaak vast op lange procedures en financiële tekorten. Tegelijkertijd groeit het fietsgebruik en neemt de urgentie toe. 

Om oplossingen dichter bij te brengen organiseert Berenschot op 21 april het Symposium Fietsparkeren bij stations: Wie bepaalt en wie betaalt? Tijdens dit symposium staan twee aspecten van het vraagstuk centraal: de financiering en het besluitvormingsproces. Wie bepaalt en wie betaalt eigenlijk bij het fietsparkeren? En kan het sneller en beter? Bijdragen zijn er van alle hoofdrolspelers: vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, de NS, CROW-Fietsberaad en de VNG. Daarnaast wordt de innovatieve oplossing van de gemeente Amersfoort op het gebied van fietsparkeren toegelicht en doen adviseurs van Berenschot verslag van een onderzoek naar knelpunten en kansen bij twaalf gemeenten. Tijdens workshops krijgt u de gelegenheid de diepte in te gaan. De thema’s van deze workshops zijn:

  • het versnellen van het proces en de besluitvorming: wat kunnen we leren van andere infraprojecten?
  • het smeden van allianties en het vinden van ongedachte partners
  • het zoeken naar integrale financiering en vernieuwende business cases.

Praktische informatie

Datum:             Dinsdag 21 april 2015
Tijd:                 14.00 – 17.00 uur (met aansluitend borrel)
Locatie:            Berenschot, Europalaan 40, 3526 KS Utrecht

Aanmelden

Deelname aan het symposium is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link.

Betrek regionale treinvervoerder bij het fietsparkeren op stations

In de nieuwe concessie voor NS staat dat de spoorvervoerder een gelijkelijke bijdrage moet leveren voor fietsparkeervoorzieningen op de stations. NS moet samen met de decentrale overheden en ProRail een business case opstellen waarin de rolverdeling en financiële verdeling is geregeld voor het totale aanbod van fietsparkeervoorzieningen. Dat betekent dat NS, ProRail en decentrale overheden samen aan de lat staan voor bouw, beheer, onderhoud en exploitatie van de fietsparkeervoorzieningen op de stations. Wij pleiten er voor dat ook in de regionale concessies eenzelfde voorwaarde wordt gesteld aan de regionale spoorvervoerder wat betreft de bijdragen aan de integrale kosten voor het fietsparkeren op de stations en de gezamenlijk opgave voor een sluitende businesscase van de spoorvervoerder, de spoorbeheerder en de decentrale overheden.

NS moet meer bijdragen aan fietsparkeren op stations

De kosten voor de bouw, het beheer en de exploitatie van fietsparkeervoorzieningen op stations moeten in de toekomst beter worden verdeeld tussen ProRail, NS en de decentrale overheden. In de praktijk betekent dit dat NS vaak meer zal moeten bijdragen dan de spoorvervoerder nu doet en dat is goed nieuws voor gemeenten. Dit is het resultaat van een succesvolle lobby van de VNG en de VOC bij de Tweede Kamer tot aanpassing van de nieuwe vervoerconcessie voor NS.

In het vervoercontract tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Spoorwegen voor de komende tien jaar is opgenomen dat NS samen met andere partijen voor voldoende fietsparkeerplaatsen moet zorgen. Hiermee wordt onderstreept dat de spoorvervoer een belangrijke rol heeft in het op orde hebben van de fietsparkeervoorzieningen, net als ProRail en de decentrale overheden. Tot op heden was de rol van NS vaak beperkt tot de betaalde NS-stalling, maar de nieuwe overeenkomst maakt dat het fietsparkeren in het gehele stationsgebied in beginsel een zaak is van alle drie partijen.

De gezamenlijke inspanning van ProRail, NS en de decentrale overheden zorgen voor:

• gratis fietsparkeermogelijkheden binnen een redelijke loopafstand van een station
• lokale convenanten met daarin de rolverdeling en verdeling van kosten en een sluitende integrale businesscase
• een gelijkelijke verdeling van de integrale kosten voor het fietsparkeren (bouw, beheer en exploitatie) rondom het station

Dit bericht is in vrijwel gelijke bewoording tevens te vinden op de website van de VNG