Tag Archief van: GNMI-Netwerk

GNMI-Netwerk: waar spraken we over in maart?

Een nieuwe parkeervisie voor auto’s en fietsen, de plek van de voetganger, datagedreven werken, floating car data en leefbaarheid in de binnenstad. Onderwerpen waarover afgelopen maand werd gesproken tijden diverse online bijeenkomsten. Er werd veel nuttige en actuele kennis gedeeld op allerlei gebieden. Lees hier een korte samenvatting van de onderwerpen die langskwamen in de contactgroepen OV, Verkeersveiligheid, IVO en de Themagroep Smart Mobility.

Contactgroep OV

We hebben de laatste ontwikkelingen besproken over de beschikbaarheidsvergoeding die het Rijk uitbetaalt om de reizigersuitval door de coronacrisis op te vangen. Vanuit het DOVA werd een update gegeven over de onderhandelingen over de verlenging van de regeling, waarover veel onzekerheid bestaat. Het is belangrijk dat we als gemeenten goed contact houden met de provincies over dit onderwerp. Er zijn tips uitgewisseld om dit gesprek met elkaar te voeren.
Daarnaast spraken we over de voorgenomen landelijke normen voor OV-toegankelijkheid. Het VN-verdrag voor de gelijke behandeling van mensen met een beperking vereist dat en het is belangrijk dat alle overheidslagen hier goed in samenwerken. In het VN-verdrag staat dat het  openbaar vervoer echt toegankelijk moet zijn voor álle reizigers. Het aanbieden van WMO-vervoer als alternatief is niet voldoende. Toegankelijkheid gaat over een breed scala aan onderwerpen: onder andere voertuigen, infrastructuur en reisinformatie. Voor gemeenten is het belangrijk dat er budget beschikbaar komt om de benodigde maatregelen te kunnen uitvoeren.

Contactgroep Verkeersveiligheid
Tijdens dit overleg stond verkeerseducatie op de agenda. Er wordt geïnventariseerd wat er al is, welke behoefte er is en waar kansen liggen in de samenwerking. Daarnaast werd gesproken over de ervaringen met het afhandelen van meldingen door gemeentelijke wijkteams naar het voorbeeld van Zoetermeer.  Tenslotte kwam een ongevallenprotocol aan bod dat is ontwikkeld door DTV in opdracht van Interpolis in samenwerking met gemeenten. In zo’n protocol worden stappen aangegeven die gemeenten kunnen zetten bij de communicatie en afhandeling van verkeersongevallen.

IVO
Het programma Fiets in de Stad, dat onderdeel uitmaakt van de integrale Uitvoeringsagenda van Tour de Force, kwam aan bod tijdens het IVO. De ambitie is om het fietsgebruik met 20% te laten toenemen in 2027. Deze ambitie legt wel een hoge druk op het tijdig aanleveren van de bouwstenen voor projecten. Platform WOW krijgt het podium en vertelt wat ze allemaal doen voor gemeenten en andere overheden.  WOW stimuleert de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. Gemeenten kunnen gratis deelnemen: https://platformwow.nl/sluit-je-aan-bij-wow . Via allerlei bijeenkomsten en ontmoetingen kunnen partijen leren van elkaar.  Thema’s zijn onder andere Assetmanagement, Duurzame mobiliteit, Smart Mobility en data.

Themagroep Smart Mobility

Smart Mobility is een steeds belangrijker thema, maar ondertussen ook een containerbegrip geworden. We willen daarom onderwerpen oppakken die direct aansluiten bij de huidige gemeentelijke praktijk. We gaan hier kennis over delen, praktijksituaties bespreken en de knelpunten en ontwikkelkansen met onze stakeholders oppakken. Het GNMI zoekt daarin actief samenwerking en samenhang met bijvoorbeeld CROW, platform WOW en het ministerie van I&W. Daarnaast willen wij via concrete projecten bijdragen aan het oplossen van knelpunten in de beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld rondom autodelen en het verzamelen van overheidsdata over wegennetwerken.

De volgende overleggen staan gepland:

Of bekijk onze volledige agenda: https://gnmi.nl/calendar/.

Taxi A12 Voorburg

Gemeenten in overleg met Rijksoverheid over verbetering straattaxibeleid

Gemeenten hebben tijdens een bijeenkomst met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ontwikkelingen in het straattaxibeleid in kaart gebracht. De overheden hebben afgesproken om gezamenlijk te gaan zoeken naar oplossingen voor knelpunten in het taxibeleid. Gemeenten worden daarom uitgenodigd om aan te sluiten bij het GNMI Netwerk Taxi, het nieuwe gemeentelijk netwerk voor taxibeleid.

De bespreking vond plaats op 23 april in het kader van de GNMI Themabijeenkomst Taxi. De verkenning werd voorafgegaan door presentaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de landelijke beleidsmatige en juridische context van het straattaxivervoer. Daarnaast hebben de overheden zich door vertegenwoordigers van de taxibranche laten bijpraten over de opzet en mogelijkheden van TX-Keur.

In de presentaties van de gemeente Utrecht en de gemeente ‘s-Hertogenbosch lag de nadruk op de ervaringen met het organiseren van de lokale vergunningen voor taxichauffeurs en de organisatorische inbedding van de handhaving van regelgeving. Beide presentaties bevatten een waardevolle opsomming van leerpunten en aanbevelingen die andere gemeenten goed verder kunnen helpen bij het vormgeven of verbeteren van het taxibeleid.

Uit de inventarisatie van de uitdagingen waar de gemeenten voor staan en de wensen die leven om het taxivervoer beter te kunnen faciliteren bleek dat de meeste knel- en vraagpunten zich niet beperken tot één gemeente of regio. Weliswaar is de intensiteit van problematiek in een grote stad veelal ook groter, maar de aard en de mechanismen zijn gelijksoortig. Mede om deze reden werd het pleidooi gehouden om als gemeenten meer samen op te trekken in het ontwerp van beleid en analyses en het delen van algemene kennis met elkaar.

Het GNMI zorgt er voor dat een vervolg wordt gegeven aan de Themabijeenkomst Taxi en zet een gemeentelijk platform op waar gemeenten onderling kennis kunnen uitwisselen over taxibeleid en samen kunnen werken aan de vraagstukken die voorliggen. Het GNMI Netwerk Taxi zal tevens worden gebruikt om de knel- en vraagpunten rondom het lokale taxibeleid te structureren. We zullen deze punten met de Rijksoverheid en andere landelijke partijen in de sector verder bespreken om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn.

Het GNMI nodigt de gemeenten die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI Netwerk Taxi uit om zich hier bij aan te sluiten. Vul hiervoor het formulier in onderaan de contactpagina op onze website.