Tag Archief van: hoogwaardig openbaar vervoer

Contactgroep OV september over snelle bussystemen, toegankelijk OV en OV-data

Op 17 september spraken de deelnemers van de contactgroep Openbaar Vervoer over het Bus Rapid Transit systeem, de landelijke toegankelijkheidsnormen voor OV en de verkenning voor een dataplatform. Een kort verslag.

Bus Rapid Transit: een kans?

Bus Rapid Transit (BRT) is een hoogwaardig en snel bussysteem binnen steden. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) presenteerde een rapport over dit systeem. Hierin zijn de verschijningsvormen van BRT-systemen in kaart gebracht en werd onderzocht wat de kansen voor deze systemen zijn in Nederland. Het ministerie van I&W ziet het als een kansrijk systeem: de investeringskosten zijn veel lager dan railgebonden systemen en ze zijn flexibeler in aanleg en exploitatie. Ten opzichte van railsystemen ontbreekt de structurerende werking in de omgeving. Binnen Nederland zijn dit soort bussystemen vooral terug te vinden in Eindhoven, Groningen en Almere. Daar rijden hoogwaardige, snelle buslijnen over herkenbare corridors. Dat levert tegelijkertijd ook uitdagingen op ten opzichte van andere verkeersstromen.

Het GNMI en de gemeente Almere organiseren samen een studiedag over BRT-systemen in Nederland. Daarbij nemen we ook de ervaringen van de GNMI-gemeenten Eindhoven en Groningen mee.

Landelijke toegankelijkheidsnormen OV

Het ministerie van I&W werkt aan nieuwe wettelijke normen voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Gemeenten zetten in op het zelfstandig reizen van inwoners omdat dit bijdraagt aan hun bewegingsvrijheid en welzijn. Gemeenten worden geconfronteerd met de sterke – en op termijn onhoudbare – stijging van de kosten van het doelgroepenvervoer. Het is daarom belangrijk dat oudere en kwetsbare inwoners gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer: het systeem moet toegankelijk zijn van voordeur tot het voertuig. Dat vraagt ook om ruimtelijke ingrepen en goed onderhoud.

Gemeenten wordsen bij het opstellen van de nieuwe wettelijke normen vooral aangesproken op hun taak als grootste wegbeheerder van Nederland. Dat gebeurt zonder dat er geld bij komt om te werken aan deze belangrijke opgave. Daarnaast hebben gemeenten ook een breder belang dan alleen goed toegankelijke looproutes, haltes en voertuigen: het is ook noodzakelijk om te kijken wát toegankelijk openbaar vervoer is en voor wíe de nieuwe regels allemaal gaan gelden. Het GNMI zal inhoudelijke suggesties meegeven aan het ministerie.

Verkenning OV-dataplatform

Zight en Translink zijn bezig met een verkenning naar de wensen en mogelijkheden voor een OV-dataplatform voor gemeenten. Gemeenten hebben geen directe toegang tot OV-gebruikersdata, zoals aantallen ritten of haltegebruik, terwijl ze vanuit diverse rollen wel belang hebben bij inzicht in het functioneren van het openbaar vervoer. Het GNMI faciliteert de uitvraag naar de wensen van gemeenten voor de ontwikkeling van een OV-dataplatform.

Online bijeenkomsten Intergemeentelijk Verkeersoverleg en Contactgroep OV in september

De eerstvolgende vergadering van het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) is op vrijdag 4 september en de contactgroep OV komt op 17 september digitaal bijeen.

IVO-vergadering

Op vrijdag 4 september van 10.30 tot 13.00 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kansrijke mobiliteitsmaatregelen met het oog op het nieuwe kabinet
  • De financiering van mobiliteitsbeleid op nationaal (MIRT-spelregels) en lokaal niveau
  • Het concept-jaarprogramma van CROW/KpVV
  • De nieuwe EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit
  • Fietsparkeren bij stations

Wil je de vergadering bijwonen, neem dan contact op met de secretaris van het IVO: Eugène van de Poel (eugene.vandepoel@gnmi.nl )

Contactgroep OV

Op donderdag 17 september van 10.30 tot 12.30 uur gaan we gaan het hebben over het rapport over hoogwaardige buslijnen (Bus Rapid Transit) van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en de toepassing van dergelijke busconcepten in de steden.

De contactgroep spreekt ook over de inzet van het GNMI bij de totstandkoming van het Besluit en Regeling toegankelijkheid Openbaar Vervoer, waarin minimale eisen worden vastgelegd en er ook inspanningen van gemeenten worden gevraagd. In samenwerking met Translink willen we een korte update geven over de ontwikkeling van een OV-monitor voor gemeenten op basis van OV-chipkaartdata

Wil je de vergadering bijwonen, neem dan contact op met Alex Mink (alex.mink@gnmi.nl )