Tag Archief van: station

Betrek regionale treinvervoerder bij het fietsparkeren op stations

In de nieuwe concessie voor NS staat dat de spoorvervoerder een gelijkelijke bijdrage moet leveren voor fietsparkeervoorzieningen op de stations. NS moet samen met de decentrale overheden en ProRail een business case opstellen waarin de rolverdeling en financiële verdeling is geregeld voor het totale aanbod van fietsparkeervoorzieningen. Dat betekent dat NS, ProRail en decentrale overheden samen aan de lat staan voor bouw, beheer, onderhoud en exploitatie van de fietsparkeervoorzieningen op de stations. Wij pleiten er voor dat ook in de regionale concessies eenzelfde voorwaarde wordt gesteld aan de regionale spoorvervoerder wat betreft de bijdragen aan de integrale kosten voor het fietsparkeren op de stations en de gezamenlijk opgave voor een sluitende businesscase van de spoorvervoerder, de spoorbeheerder en de decentrale overheden.

Staatssecretaris bemiddelt bij patstelling poortjes OV-Chipkaart

In de nieuwe overeenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Spoorwegen is bepaald dat NS met de betrokken gemeenten een zorgvuldig proces moet doorlopen bij het volledig afsluiten van stations met poortjes voor de OV-Chipkaart. Het gaat hierbij om de stations waarbij de voetgangerstunnel tevens een loopverbinding vormt tussen twee stadsdelen. Een aantal gemeenten is het er niet mee eens dat na het volledig afsluiten van de stations met de poortjes de loopverbinding niet meer voor iedereen toegankelijk is. NS werkt aan een passagepas voor mensen zonder OV-Chipkaart en zal per station een maatwerkoplossing aandragen. Komen NS en gemeente er uiteindelijk onderling niet uit, dan zal de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met de twee partijen om tafel gaan. De VOC had er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat de beslissingsbevoegdheid over het afsluiten van de stations bij de gemeenteraad zou moeten liggen, maar is tevreden met deze tussenoplossing.

De titel en tekst van dit bericht is op enkele punten aangepast na overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Betrek lokale ondernemers bij het openbaar vervoer

We vinden dat in het openbaar vervoer meer mogelijkheden moeten komen voor lokale ondernemers . Doordat concessiegebieden steeds groter worden is het voor het midden- en kleinbedrijf niet haalbaar om in te schrijven op aanbestedingen voor openbaarvoerdiensten. Begrijp ons niet verkeerd, de grote vervoerbedrijven leveren steeds betere prestaties en we zien nog steeds een grote markt voor deze internationale spelers. Maar als lokale overheid zien we een kloof ontstaan tussen het openbaar en de lokale gemeenschap. Mensen weten vaak nog wel het gemeentehuis te vinden, maar de provincie die verantwoordelijk is voor het stad- en streekvervoer staat letterlijk en figuurlijk te ver af van de reiziger. Dit is geen verwijt naar de provincie als OV-opdrachtgever, maar het is de keerzijde van de systematiek die we in ons land hanteren. Hier kunnen we wél iets aan doen.

We kunnen het gat tussen lokale wensen en aansturing op grotere afstand proberen te dichten door concessiegebieden te verkleinen of zelfs stukken uit de concessie te knippen en deze apart aan te besteden.  Op die manier kan het lokale taxi- of touringcarbedrijf een kans worden gegeven om een stadsdienst of een specifieke lijn te exploiteren. De lokale ondernemer is wellicht ook beter in staat om in te spelen op lokale wensen en de verbinding te leggen met diensten in het doelgroepenvervoer. Ook kunnen we innovatieve lokale ondernemers vragen om te experimenteren met nieuwe vormen van vervoer of een andere manier van het verbinden van vraag en aanbod. Met kleinere concessies en het inbouwen van experimenteerruimte creëren we dus ook meer flexibiliteit en vernieuwing in het openbaarvervoeraanbod.

In dit kader vragen we ook aan ons nationale spoorbedrijf om wat vaker te kijken naar de kleinere ondernemer. De voorzieningen op stations worden een steeds belangrijker onderdeel van het winkelaanbod op buurt- of wijkniveau, maar ook als onderdeel van het aanbod in de binnenstad. We zien op stations alleen grote ketens die een vestiging (laten) exploiteren (door NS), terwijl het in onze ogen ook goed zou zijn om het lokale winkelaanbod te laten weerspiegelen op de stations. Wij denken dat dit niet alleen in het voordeel is van het lokale ondernemersklimaat, maar voor de reiziger ook een breder en interessanter pallet biedt.

Met andere woorden, laat de lokale ondernemer meer toe tot de wereld van het openbaar vervoer. De gemeente treedt daarbij graag op om partijen bij elkaar te brengen en als dat nodig is om aan de bel te trekken om regelgeving te versoepelen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Luister naar gemeente bij stationspoortjes OV-Chipkaart

De OV-Chipkaart is ondertussen hét vervoerbewijs geworden in het openbaar vervoer. Wij vinden dat de OV-Chipkaart veel verbeteringen heeft gebracht ten aanzien van het papieren kaartje en de strippenkaart.  Op stations worden poortjes geplaatst om het zwartrijders moeilijker te maken.

Op stations die tevens dienst doen als voetgangerspassage naar voorzieningen of een woonwijk aan de andere kant van het spoor levert dit problemen op. Een aantal gemeenten is het er niet mee eens dat de stations straks alleen nog toegankelijk zijn met een OV-Chipkaart met voldoende saldo. NS is daarom met deze gemeenten in gesprek om tot een oplossing te komen.

Ook de VOC kijkt mee met de proeven die NS doet met de uitrol van de passagepas voor mensen die geen OV-Chipkaart hebben. Per station zal NS samen met de gemeente bekijken of deze oplossing werkbaar is. Wij hebben er vertrouwen in dat dit proces zorgvuldig wordt doorlopen. Afsluiting van de poortjes op de stations met een interwijkverbinding is in onze ogen pas verantwoord als er instemming is van de gemeenteraad.