Tag Archief van: Strategisch plan verkeersveiligheid 2030

Platform Regionale Mobiliteit op 29 juli

Wat is de rol van de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten bij de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en hoe kunnen we elkaar hierbij helpen? Hoe kijken de regio’s aan tegen de Integrale Mobiliteitsanalyse, wat zijn de plannen van de regio’s en hoe zorgen zij ervoor dat de vraagstukken van het regionale schaalniveau in beeld komen bij de BO MIRT? Deze en andere vragen staan centraal bij de vergadering van het GNMI platform Regionale Mobiliteit op donderdag 29 juli 2021.

Datum: 29 juli 2021
Tijd: 15:00 – 17:00
Locatie: online via Microsoft Teams
Doelgroep: beleidsadviseurs of coördinatoren mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten

De onderwerpen op een rijtje:

 • SPV2030 en de regio’s, met inleiding door Charlotte Bax van het Kennisnetwerk SPV en het SWOV
 • Belangenbehartiging VNG en kennisontwikkeling CROW
 • Rondje langs de regio’s: Integrale Mobiliteitsanalyse, plannen voor hubs, betrokkenheid bij BO MIRT en andere ontwikkelingen in mobiliteitsbeleid

De bij het platform aangesloten regio’s hebben een vergaderverzoek ontvangen met daarin link naar de agenda en de videovergadering. Is jouw regio nog niet aangesloten, maar wil je een keer kijken wat het is? Je bent welkom om vrijblijvend aan te schuiven op 29 juli.

 

Aanmeldformulier

 

Over het Platform Regionale Mobiliteit

Je vindt bij het aanmeldformulier meer informatie over het GNMI Platform Regionale Mobiliteit. Als je dat wilt nemen we contact met je op en leggen we uit hoe alles werkt. Vul dan het formulier in en selecteer “contact opnemen”. Lees ook het interview met Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg-Trendsportal. Hij is samen met Johan Leferink (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) voorzitter van het Platform Regionale Mobiliteit.

De volgende regio’s zijn aangesloten bij het Platform Regionale Mobiliteit (formeel of op proefbasis):

 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • RMO Noord-Limburg / Trendsportal
 • Holland-Rijnland
 • Utrecht 10
 • Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Eindhoven
 • Regio Amersfoort
 • Regio Rivierenland
 • Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Regio Foodvalley
 • Regio Groningen-Assen
 • Regio Midden-Holland
 • Regio Gooi- en Vechtstreek

Daarnaast schuiven de volgende ketenpartners aan:

 • VNG
 • CROW
 • Provincie Noord-Holland
 • Rijkswaterstaat

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid, 30 km/u: verslag contactgroep Verkeersveiligheid 6 oktober 2020

Op dinsdag 6 oktober kwam de contactgroep Verkeersveiligheid online bijeen. Op de agenda stonden onder andere het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SGV), 30km/u, Verkeer in de Stad, verkeersveiligheidsdata, het ongevallenprotocol en het NABO-programma (spoorwegovergangen).

Strategisch Plan Verkeersveiligheid
De VNG vertelt over het proces rondom het indienen van plannen door decentrale overheden voor een financiële bijdrage door het Ministerie van IenW. De gemeenten zijn blij dat het ministerie dit jaar meer plannen kan behandelen dan was voorzien. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar de komende jaren wat betreft de systematiek, beoordelingscriteria en financiering. Het is voor de gemeenten belangrijk dat het proces van indienen eenvoudig is en dat er ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar is voor cofinanciering door de Rijksoverheid.

NABO-programma
De Rijksoverheid en ProRail zijn samen met gemeenten aan het zoeken naar oplossingen voor de onbewaakte overgangen. GNMI gaat hier ondersteuning bij bieden.

Verkeer in de Stad

Verkeer in de Stad biedt structuur aan de afwegingen die gemeenten maken bij de verkeerskundige inrichting van de ruimte. In de stad is het passen en meten, met namen vanwege de toename van fietsverkeer en nieuwe vormen van elektrisch vervoer. Gemeenten gaan met elkaar in gesprek over hoe aan de ene kant te zorgen voor bereikbaarheid en aan de andere kant een leefbare omgeving.

30 km/u in de bebouwde kom

In veel gemeenten speelt de vraag naar veiligere wegen voor bewoners en kwetsbare weggebruikers. Daarbij komen de wegcategorieën van Duurzaam Veilig aan de orde, de aanpassingen aan de weginrichting en financiering daarvan. Maar ook de verschillen tussen gemeenten, bijvoorbeeld de (historische), de wegenstructuur en de vraag vanuit de lokale samenleving.

Verkeersongevallenprotocol

Het Verkeersongevallenprotocol is er voor gemeenten om in het geval van een verkeersongeval de rol als wegbeheerder goed op te kunnen pakken, met name ook in relatie tot verkeersslachtoffers en/of nabestaanden. Het gaat daarbij om communicatie en opvolging geven door het nemen van maatregelen.

Verkeersongevallendata: taskforce en bruikbaarheid

Gemeenten maken gebruik van de vele bronnen die er zijn om aan verkeersveiligheidsdata te komen. Daar waar mogelijk zoeken we naar mogelijkheden om nog beter in te kunnen spelen op de vraag van de gemeenten. SWOV en CROW hebben een taskforce in het leven geroepen waar de verkeersongevallendata centraal staat. Nieuw als bron is data van ambulances. Deze is nog maar op enkele plekken beschikbaar, maar dit kan een goede aanvulling zijn voor wegbeheerders om het verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren en maatregelen te kunnen nemen.

GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid vaker bijeen voor snelle afstemming en kennisuitwisseling De Contactgroep Verkeersveiligheid heeft besloten om vaker (digitaal) bijeen te komen. Dit is nodig om goed bij te kunnen blijven met de landelijke (beleids)ontwikkelingen en direct op beleidsinhoudelijk niveau te schakelen met VNG en Rijksoverheid. Ook levert de continue dialoog met de belangenorganisaties veel op. Gemeenten willen daarnaast graag meer van elkaars verkeersveiligheids

Een virtuele tour door Utrecht, lichte elektrische voertuigen en de Europese richtlijn

In de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid van 2 juni 2020 wisselden vertegenwoordigers van gemeenten samen met belangenorganisaties, Rijksoverheid en kennisinstellingen hun ervaringen uit over actualiteiten en ontwikkelingen in het verkeersveiligheidsbeleid. Ze spraken over het toetsingskader voor lichte elektrische voertuigen, het SPV, corona en verkeersveiligheid, de nieuwe Europese richtlijn voor verkeersveiligheid, de registratie van landbouwvoertuigen en het werkprogramma van kennisinstituut CROW. De gemeente Utrecht nam de deelnemers virtueel mee naar verkeersveiligheidsprojecten in de stad.

Corona en verkeersveiligheid

Aan bod kwamen onder meer de maatregelen die gemeenten treffen in de straten in het kader van de coronacrisis. Het CROW heeft in samenwerking met onder andere het GNMI een notitie opgesteld over verkeersmaatregelen rond het opstarten van het basisonderwijs. Gemeenten hebben daarnaast gebruik gemaakt van het protocol van de Rijksoverheid over stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving, waar het GNMI en de VNG eveneens bij betrokken zijn geweest. Gemeenten geven aan dat de effecten van de coronacrisis op de verkeersveiligheid nog niet zichtbaar zijn, omdat de cijfers nog niet beschikbaar zijn.

Europese richtlijn verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat informeerde de aanwezigen over de nieuwe Europese richtlijn voor verkeersveiligheid. Wegbeheerders moeten niet alleen voor autosnelwegen, maar ook voor autowegen verkeersveiligheidsbeoordelingen en inspecties uitvoeren. Daarnaast worden eisen gesteld aan markeringen, bebording en gegevensbeheer. Rijkswaterstaat gaat in overleg met het GNMI de gemeenten benaderen die een wegvak beheren die vallen onder de Europese regels.

Vraag naar kennis

CROW-KpVV heeft de contactgroep Verkeersveiligheid gevraagd aan welke kennis behoefte is. Dit helpt het kennisinstituut bij het opstellen voor het programma voor 2021. Gemeenten geven aan dat ze ondersteuning bij de volgende onderwerpen op prijs stellen: vertaling risicogestuurde aanpak naar maatregelen, inrichting van 30km/u-gebieden, verhouding verantwoordelijkheid weggebruiker en wegbeheerder, samenwerkingsvormen met bewoners, scholen en politie en het delen van kennis over succesvolle infrastructuurprojecten.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

De VNG heeft zich bij de subsidieregeling voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ingezet voor een evenwichtige verhouding in de financiering door Rijksoverheid en decentrale overheden, inzet van het BTW-compensatiefonds en de mogelijkheid om snel aan de slag te kunnen gaan met projecten die binnen een jaar uitgevoerd kunnen worden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat gemeenten de mogelijkheid houden om bij de provincie of vervoerregio een verzoek neer te leggen om tot de eigen bijdrage van 50% financiering te komen. Het verzoek van gemeenten om ook bestaande plannen in te kunnen dienen is afgewezen. Alleen nieuwe investeringen in verkeersveiligheid komen in aanmerking voor cofinanciering door de Rijksoverheid.

Registratie landbouwvoertuigen

De Dienst Wegverkeer (RDW) meldt dat het wetsvoorstel voor registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd. De wetswijziging heeft ook gevolgen voor de maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen en de APK-plicht voor snelle (land)bouwtrekkers. Gemeenten en de andere wegbeheerders bepalen met welke snelheid (land)bouwvoertuigen op welke wegen mogen rijden. CROW stelt hiervoor richtlijnen op. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2021 in werking.

Lichte elektrische voertuigen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in gesprek met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en andere overheden over mogelijke toekomstige toelatingscriteria voor lichte elektrische voertuigen (LEV’s). Het gaat om technische eisen aan het voertuig, regels voor de bestuurder en met welke snelheid op welk deel van de weg het voertuig mag rijden. Verkeersveiligheid staat voorop. Daarnaast wordt, waar mogelijk, uitgegaan van Europese regels. Uniformiteit van de regels staat voorop, maar gemeenten geven aan dat zij in bepaalde gevallen een uitzondering moeten kunnen maken. De ANWB heeft met het concept ‘Verkeer in de Stad’ een goed conceptueel model waar naar kan worden gekeken bij het maken van een indeling naar voertuigcategorieën. Dit najaar wordt het vervolgproces om te komen tot nieuwe regelgeving bekend gemaakt.

Verkeersveiligheidsprojecten in Utrecht

De vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid vindt normaal gesproken plaats bij één van de aangesloten gemeenten. De groep wordt dan meegenomen naar verkeersveiligheidsvraagstukken die in de gemeente spelen. Deze vergadering vond online plaats. De beleidsadviseurs van de gemeente Utrecht hebben de deelnemers van de vergadering daarom virtueel meegenomen naar verschillende locaties in de stad. Ter plekke gaf één van de collega’s een toelichting op wat de gemeente Utrecht heeft gerealiseerd, of in de toekomst wil realiseren en de afwegingen daarbij. Aan bod kwamen locaties in de binnenstad en in Overvecht. Het GNMI bedankt de gemeente Utrecht en de medewerkers die hier aan hebben meegewerkt voor hun inzet voor dit bijzondere werkbezoek.

De volgende bijeenkomst van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid staat gepland voor 6 oktober in Emmen (of online). Meer informatie en aanmelden.

Flitspalenbeleid, verkeersveiligheidvergelijker en extra middelen: verslag contactgroep Verkeersveiligheid 11 februari 2020

Tijdens het overleg van de contactgroep Verkeersveiligheid op 11 februari 2020 kwamen de relatie met openbare orde, de voortgang van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en spoorwegveiligheid aan bod. 

OM flitspalenbeleid

Openbaar Ministerie vertelde over het beleid rondom de plaatsing van flitspalen. Gemeenten en stakeholders hebben vragen gesteld over de procedures en de afwegingen bij het bepalen van de locaties. Als wegbeheerders een aanvraag doen voor een flitspaal is er altijd een advies van de politie nodig. Het OM vindt het belangrijk dat de afgaat graag het besprek aan met de individuele wegbeheerders.

Verbinding verkeersveiligheid met openbare orde en veiligheid

CROW onderzoekt het verbinden van verkeersveiligheid met de portefeuille openbare orde en veiligheid. Hiervoor wordt met een aantal gemeenten gekeken naar de manier waarop dit in het bestuurlijke proces kan worden ingebed. Naast de pilotgemeenten zijn onder andere in Emmen en Utrecht stappen gezet hiervoor. CROW gaat gemeenten informeren over de mogelijkheden.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Het ministerie van IenW gaat – in overleg met de decentrale overheden –  kijken naar een methodiek om de extra beschikbare middelen voor verkeersveiligheid zo goed mogelijk in te zetten voor  provincies, gemeenten en waterschappen. Er zijn enkele opties besproken die ook later in een brainstormsessie met de decentrale overheden aan de orde komen. Het GNMI adviseerde om goed te kijken naar hoe in het verleden is omgegaan met de besteding van de middelen voor Duurzaam Veilig.

Verkeersveiligheidsvergelijker

De SWOV ontsluit in samenwerking met de Fietsersbond en VVN verkeersveiligheidsinformatie op de website www.verkeersveiligheidsvergelijker.nl. Dit geeft inzicht in het aantal verkeersdoden in een gemeente, de kenmerken van de fietsinfrastructuur en de hoeveelheid klachten van inwoners. Het biedt een globaal overzicht, maar geen details over de precieze locatie van de ongevallen. De informatie kan door een gemeente worden gebruikt als indicator voor maatregelen in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, maar er zal vervolgonderzoek moeten plaatsvinden naar de exacte situatie.

Spoorwegveiligheid

HLT-Samen (Hillegom-Lisse-Teylingen) heeft de deelnemers aan de contactgroep meegenomen naar de spoorwegovergang in het centrum van Voorhout. Op drukke momenten kunnen hier gevaarlijke situaties ontstaan. De gemeente gaat maatregelen nemen om de veiligheid voor weggebruikers te verbeteren. De gemeenteraad zal hier naar verwachting binnenkort een besluit over nemen.

Het volgende overleg van de contactgroep Verkeersveiligheid is op:

Dinsdag 2 juni 2020 in Utrecht

Wilt u bij dit overleg aanwezig zijn stuur dan een mail naar Arthur.terweeme@gnmi.nl

GNMI-bijeenkomst over verkeersveiligheid op 31 oktober 2019 in Lelystad

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) organiseert op 31 oktober 2019 een bijeenkomst voor beleidsadviseurs van gemeenten over verkeersveiligheidsbeleid. Op de agenda van de Contactgroep Verkeersveiligheid staan onder meer het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, het Kenniscentrum Verkeersveiligheid, veiligheid rondom scholen en de registratie van landbouwverkeer. Gastgemeente Lelystad neemt de deelnemers mee in de ontwikkelingen rondom het lokale verkeersveiligheidsbeleid. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor de bijeenkomst.

De Contactgroep Verkeersveiligheid vindt plaats op 31 oktober 2019 van 11:00 – 15:00 in Lelystad en bestaat uit een vergadering en middagprogramma. Tijdens de vergadering bespreken we met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voortgang van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en geeft het CROW een toelichting op het nieuwe Kenniscentrum Verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Nederland informeert de gemeenten over de verkeersveiligheidsprojecten rondom scholen en het SWOV geeft een presentatie over de Verkeersveiligheidsvergelijker. De gemeente Lelystad een inhoudelijk middagprogramma waarin onder meer aandacht voor het lokale verkeersveiligheidsbeleid.

De begin- en eindtijd zijn onder voorbehoud, de agenda, de locatie en de invulling van het middagprogramma worden bekend gemaakt na aanmelding. Beleidsmedewerkers van gemeenten die al zijn aangesloten bij de Contactgroep Verkeersveiligheid kunnen zich aanmelden via het GNMI-Netwerk of met onderstaand formulier. Is je gemeente (of regionaal samenwerkingsverband van gemeenten) nog niet aangesloten bij het GNMI-Netwerk? Je kunt je dan ook aanmelden met onderstaand formulier. Alle collega’s van mobiliteit en van doelgroepenvervoer van je gemeente (of regio) kunnen dan desgewenst een halfjaar lang vrijblijvend en kosteloos gebruik maken van de dienstverlening van het GNMI en de platforms van het GNMI-Netwerk.

In de Contactgroep Verkeersveiligheid wisselen gemeenten onderling kennis uit over verkeersveiligheidsbeleid en bespreken we de opgaven voor de gemeenten met landelijke belangenorganisaties (onder andere VNG en VVN), kennisinstellingen (CROW en SWOV) en de Rijksoverheid (Ministerie van IenW en RDW). De Contactgroep Verkeersveiligheid maakt onderdeel uit van het GNMI-Netwerk. Het GNMI is een vereniging van en voor gemeenten op het gebied van mobiliteitsbeleid.

Selecteer een geldig formulier

GNMI Contactgroep verkeersveiligheid over voortgang SPV 2030, verkeersongevallendata en snelheden binnen de bebouwde kom

Tijdens de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid van 23 mei 2019 in Groningen werd duidelijk dat een succesvolle uitrol van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 vraagt om bekendheid met dit plan en voldoende capaciteit bij gemeenten. De gemeenten zijn bezorgd over de voorgenomen risico-analyses en de investeringsopgave die voortvloeit uit de maatregelen die genomen moeten worden voor een verkeersveiliger infrastructuur en beïnvloeding van het gedrag van verkeersdeelnemers. De gezamenlijke overheden zijn bezig om zich een beeld te vormen van de capaciteitsbehoeften. Daarnaast werd er gesproken over ongevallendata en de snelheden binnen de bebouwde kom. 

Op 23 mei vergaderde de Contactgroep Verkeersveiligheid in de bijzondere locatie ‘De Bovenkamer van Groningen’, een voormalige watertoren, midden in de binnenstad van Groningen.

Naast het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is tijdens de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid gesproken over het voorstel van de RAI-Vereniging om de snelheid in de bebouwde kom van 50 km/u naar 30 km/u te verlagen. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat gemeenten hier verschillende ideeën over hebben. Dit zit met name in de uiteenlopende verkeerskundige en ruimtelijke opbouw van gemeenten. Daarnaast heeft VeiligheidNL laten zien dat het mogelijk is om ook gegevens van ziekenhuizen te gebruiken voor het maken van verkeersveiligheidsbeleid. Dit blijkt een waardevolle aanvulling te zijn, maar roept ook de vraag op hoe om te gaan met tegenstrijdige of onvergelijkbare uitkomsten ten opzichte van BRON-data. De politie Noord-Nederland gaf uitleg over de samenwerking van politie en gemeenten in de ongevallenanalyse en de handhaving die daar voor een deel op wordt gebaseerd. Verschillende gemeenten waren enthousiast over de werkwijze en pleiten er voor om dit ook in de andere regio’s uit te gaan proberen.

De gemeente Groningen blijkt net als de gemeente Rotterdam verkeersveiligheidsbeleid te voeren dat voor een groot deel aansluit bij de SPV-gedachte. De uitrol van het beleid vraagt, ook voor grote gemeenten, veel aandacht en om een afweging qua beschikbare capaciteit en het budget. 

Aanvullend op het algemene verkeersveiligheidsbeleid heeft de Contactgroep kennis kunnen nemen van de fietsstrategie van de gemeente en de relatie met verkeersveiligheid en werden de deelnbemers door de Rijksuniversiteit getrakteerd op een levendige beschouwing van de psychologische aspecten van de fietsende verkeersdeelnemer. Beide presentaties gaven interessante inzichten en bieden stof om over na te denken voor gemeenten die met fietsveiligheid bezig zijn of gaan. Na de vergadering is de Contactgroep met de fiets op excursie gegaan door de binnenstad en hebben we praktijkvoorbeelden kunnen terug zien van wat eerder op de dag aan bod was gekomen.

Het onderwerp ‘Verkeersveiligheidsvergelijker’ (SWOV) is doorgeschoven naar de volgende vergadering. Deze vindt plaats op 31 oktober in Lelystad.

GNMI Contactgroep verkeersveiligheid over Strategisch plan verkeersveiligheid, ongevallencijfers en lokaal beleid

Verkeersveiligheid staat veel in de belangstelling. Binnen de GNMI Contactgroep verkeersveiligheid is er veel aandacht voor de landelijke aanpak om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren, beschikbaarheid van data en het voeren van succesvol lokaal beleid. Gemeenten, VNG, GNMI, CROW-KpVV en relevante stakeholders wisselen binnen de contactgroep goede voorbeelden uit en houden elkaar op de hoogte van lokale en landelijke beleidsontwikkelingen. 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
Er is sprake van een opwaartse trend van het aantal verkeersslachtoffers. Rijksoverheid, gemeenten, provincies en vervoersregio’s zijn daarom aan de slag gegaan met een nieuw landelijk plan dat moet zorgen voor een veiliger verkeer: het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030. In dit plan zijn een aantal doelstellingen vastgelegd en wordt gewerkt vanuit de risicogestuurde aanpak: eerst weten wat er speelt en op basis daarvan een doelmatige en effectieve aanpak realiseren. Handhaving, bewustwording van gedrag en weginrichting zijn de knoppen waaraan wegbeheerders kunnen draaien.

Gemeenten geven aan dat een goede aanpak van verkeersveiligheid uitdagend is. Er zijn veel belangen en er kan spanning tussen beleid ontstaan. Zo zijn de weginrichtingsprincipes die het SWOV met Duurzaam veilig III voorstelt soms niet passend met stedenbouwkundige visies. Maatregelen en ingrepen moeten ook betaalbaar zijn: met name weginrichting is gebonden aan afspraken over afschrijven en onderhouden die meerdere decennia beslaan. Gemeenten worden aangemoedigd om te experimenteren. De invoering van de Omgevingswet kan een vorm zijn waarin het lokale beleid kan worden ingevuld. Het GNMI gaat in opdracht van het ministerie van I&W verkennen welke inhoudelijke behoeften aan ondersteuning er leven en hoe de samenwerking tussen gemeenten en kenniscentra kan worden vormgegeven.

Verkeersongevallendata
Gemeenten hebben een discussie gevoerd over de beschikbaarheid van ongevallencijfers. De registratie van relevante data is versnipperd door verschillende registratiewijzen en (on)mogelijkheden tot het delen van informatie door bepaalde spelers. Toch is er veel behoefte aan goede data, zodat gemeenten incidenten kunnen duiden en zich een beter beeld kunnen vormen over wat er werkelijk op straat speelt. Veel gegevens komen binnen op basis van klachten en meldpunten, terwijl er behoefte bestaat aan objectieve en meetbare informatie. Via het STAR-systeem zijn veel ongevallendata ontsloten, behalve fietsdata. Geabonneerde wegbeheerders kunnen dagelijks rapportages opvragen. Met BLIQ, een systeem van politie, wegbeheerders en de regio’s, kunnen gemeentebestuurders een jaarlijkse rapportage over lokale ongevallendata ontvangen.

Lokaal beleid
Tijdens de bijeenkomst van 17 januari was de gemeente Rotterdam de gastheer en werd het stedelijke verkeersveiligheidsbeleid gepresenteerd.  De basis van deze aanpak ligt in de verkeerspsychologie en dus het waarnemen van menselijk gedrag. Op basis hiervan zijn een analyse en aanpak gemaakt. Vooral fietsers blijken een kwetsbare groep: afleiding, slechte verlichting, fietsen door rood licht en spookfietsers zijn belangrijke ongevalsoorzaken. Routine en positieve sociale normen bevestigen zijn de uitgangspunten voor de gehanteerde aanpak. De gemeente zoekt oplossingen in weginrichting en -belijning en het communiceren van positieve boodschappen. Bij verkeerslichten speelt mee dat de prioritering voor het OV op gespannen voet kan staan met de verwachtingen over wachttijden bij fietsers. De effecten van deze experimenten zijn wisselend maar het algemene beeld is positief. Het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid is ook gekoppeld aan een circulatieplan, waarbij niet-stroomwegen autoluw worden ingericht. Verkeersveiligheid wordt meegenomen in stedelijke ontwikkelingen, als bijdrage aan een leefbare en veilige omgeving. Met Rijkswaterstaat en het Rotterdams datalab is een “voorspelmodel” gemaakt. In een volgende bijeenkomst van de Contactgroep wordt de ontwikkeling van dit model verder besproken.