Tag Archief van: zero emissie doelgroepenvervoer

Oproep: sluit aan bij een buyer groep zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi

Doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aanbesteden? Veel gemeenten en ook provincies staan de komende tijd voor deze uitdaging. Hoe mooi zou het zijn om dit vervoer emissieloos te laten zijn de komende jaren? Dan kan als we gaan werken met een buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi. Profiteer nu van deskundige begeleiding om ambities te realiseren.

De ontwikkeling van emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi heeft een andere aanpak nodig dan we gewend zijn. Er is een Coalition of the willing gevormd en het is nu tijd om verdere stappen te zetten.

Waarom een buyer group?
Om te ontdekken hoe we hier verandering in kunnen brengen starten we met een buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi. De deelnemers van deze groep gaan direct aan de slag met hun eigen concrete cases zodat kennis direct in de praktijk kan worden gebracht.

In de buyer group worden gemeenten en provincies verbonden, waarbij ze eigen ambities op het onderwerp realiseren. Samen ontwikkelen de deelnemers een marktvisie en strategie. Goede ideeën en hoge ambities hebben zo een kans van slagen. De samenwerking leidt tevens tot volume en biedt daarmee een interessant perspectief voor de markt. Hierdoor wordt niet alleen zero emissie doelgroepenvervoer gerealiseerd, maar wordt er ook kennis ontwikkeld die véél meer organisaties kunnen gebruiken. Zo kunnen we concrete stappen zetten in de ontwikkeling naar zero emissie vervoer.

Wat gaan we doen?               
Met de deelnemende gemeenten en provincies starten we samen één buyer group.

Tot aan de zomer van 2020 werken we aan het opstellen van een concreet plan van aanpak. Hierin leggen we met elkaar de stappen vast hoe we, in 20 maanden tijd, vorm gaan geven aan een gezamenlijke, gedeelde marktvisie en strategie. Deze gaan we vervolgens in de markt zetten. Het is aan de deelnemers zelf om een specifieke invulling van de buyer group te geven. Dit kan door óf gezamenlijk een aanbestedingstraject te doorlopen óf een eigen aanbesteding vorm te geven. We verkennen of het haalbaar is om collectieve aanbestedingen op te zetten. En of we zo een aantrekkelijk perspectief kunnen bieden aan de markt zodat we partijen kunnen uitdagen om met passende en inspirerende oplossingen te komen.

Tot de zomer werken we in een aantal sprintsessies aan de kaders van de opgave, die we vaststellen in het plan van aanpak. Dat zullen we daarna gezamenlijk oppakken en uitvoeren. De deelnemers krijgen hierbij ondersteuning van een projectleider, secretaris (Ruud Scheerder, PIANOo) en diverse experts.  

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar gemeenten en provincies met een concrete (doelgroepen) vervoer- en emissie opgave. Die naast een goed vervoerscontract ook daadwerkelijk willen kiezen voor emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi. We zoeken organisaties die willen investeren door tijd vrij te maken en kennis te delen, zodat we samen sterker worden.

Deelnemen kan op twee manieren:

  1. Deelnemen in de kerngroep
    In deze groep gaan we concreet met je opgave aan de slag. Samen met andere gemeenten en provincies zetten we de lijnen uit, ontwikkelen we met diverse experts de aanpak, die we vervolgens gezamenlijk in de praktijk kunnen brengen. Voordeel is directe feedback op je eigen case en een grote stap dichterbij de realisatie van emissieloos vervoer.

  2. Deelnemen in de eerste schil
    In de eerste schil zitten de deelnemers die van plan zijn om in de toekomst emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi aan te besteden en zich nu al willen oriënteren hoe ze hier vorm aan kunnen geven. Je wordt betrokken en kan input leveren, advies geven en kennis delen over de stappen die de kerngroep doorloopt. Zo bouw je mee aan een aanpak die je begrijpt en later kunt implementeren.

Deelnemen?
Stuur een bericht naar Ruud Scheerder via ruud.scheerder@pianoo.nl. Hij zal dan spoedig contact opnemen om te verkennen of dit traject interessant voor je is.

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 13 buyer groups. Zij werken hierin samen met verschillende partners.

De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Son en Breugel sluit aan bij ZED

Onlangs tekende de gemeente Son en Breugel het landelijke bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Samen met alle gemeenten die eerder al hun handtekening zetten, heeft Son en Breugel de ambitie om in 2025 een volledig uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren.

Met ingang van 1 juli is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in Son en Breugel 100% duurzaam. De auto’s en taxibussen voor deeltaxivervoer rijden dan volledig elektrisch. De gemeente Son en Breugel is daarmee één van de eerste gemeenten in het land die deze duurzame stap heeft gezet voor het deeltaxivervoer. 

Wethouder Paul Van Liempd: “In Son en Breugel kunnen we nog een stap maken in het verduurzamen van het leerlingenvervoer. Dit vervoer besteden we in 2021 opnieuw aan. Ook daar zetten we stevig in op duurzamer vervoer. We zijn dus goed op weg om 100% uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren en daarmee zijn we ook weer een stapje dichterbij een klimaat neutrale gemeente in 2030”.

Ruim 100 deelnemers Zero Emissie Doelgroepenvervoer 

Onlangs tekende Omnibuzz, het samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Met alle gemeenten die zij vertegenwoordigt, is de grens van 100 deelnemers aan het akkoord nu overschreden. Een belangrijke mijlpaal.

Steeds meer gemeentelijke opdrachtgevers stappen over op Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Daarmee vragen ze van taxibedrijven om inwoners uitstootvrij te vervoeren tijdens WMO- of leerlingenvervoer.

Sterk signaal
“Omdat de groep gemeenten groter wordt, ontstaat een sterker signaal naar de producenten. En dat is nodig, omdat uitstootvrije voertuigen nog niet voor alle doelgroepen in voldoende mate beschikbaar zijn”, vertelt wethouder Smitsmans van Roermond en tevens voorzitter van Omnibuzz.
Op kortere afstanden gaat nu een aantal elektrische rolstoelbussen rijden voor Omnibuzz. Voor lange afstanden, en zeker gelet op het heuvellandschap, zal gekeken moeten worden naar waterstof alternatieven.

Goede laadinfrastructuur
Steeds meer vervoerders stappen over op elektrische personenwagens als het tijd is voor vervanging. Omdat de actieradius nog niet vergelijkbaar is met dieselwagens, staan zij onder andere voor een andere planningsopgave. Een goede laadinfrastructuur is dan ook noodzakelijk. Daarnaast wordt momenteel met diverse partijen verkend hoe infrastructuur voor waterstof in Limburg gerealiseerd kan worden.

 

Coalition of the Willing Zero emissie doelgroepenvervoer groeit verder en zoekt naar oplossingen duurzaam vervoer

Op 23 mei kwam de Coalition of the Willing Zero emissie doelgroepenvervoer bijeen. De coalitie werkt aan het bereiken van een volledig 0-emissie doelgroepenvervoer in 2025 en bestaat uit een brede groep opdrachtgevers, vervoerders en voertuigleveranciers. Het GNMI faciliteert de coalitie in opdracht van de Rijksoverheid en brengt partijen bij elkaar in het zoeken naar oplossingen en kennisdeling.

Coalition of the willing groeit door

De Coalitie telt momenteel 90 deelnemers, waaronder 73 gemeenten. Dit is een verdubbeling sinds de ondertekening van het Bestuursakkoord en Convenant Zero emissie Doelgroepenvervoer. 

Stimuleren van inzet 0-emissie voertuigen via inkooptrajecten

Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden in het sociaal domein zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van vervoersvoorzieningen aan geïndiceerde inwoners. In het algemeen worden diverse vervoersstromen gebundeld in één systeem. Daarbij valt op dat aanbestedende overheden steeds meer inzetten op de inkoop van 0-emissie doelgroepenvervoer. De Rijksoverheid ontwikkelt een leergang duurzaam inkopen, waaronder vervoer, om gemeenten in brede zin op weg te helpen met duurzaam inkopen en aanbesteden. Er komen concrete instrumenten beschikbaar, zoals een tool om de integrale kosten (total cost of ownership) af te wegen en een processchema om gemeenten te informeren over de verschillende stappen om te komen tot de uitvraag van 0-emissie doelgroepenvervoer. Rijkswaterstaat, het ministerie van I&W en het GNMI werken aan een monitor om de voortgang van de uitrol van 0-emissie doelgroepenvervoer in kaart te brengen. 

Toename 0-emissie doelgroepenvervoer vraagt om wegnemen knelpunten financiering en operationaliteit

De ambitie voor volledig 0-emissie doelgroepenvervoer vraagt om de beschikbaarheid van geschikte en betaalbare voertuigen en financiering. Binnen de Coalition of the Willing lopen er meerdere acties om hierop grip te krijgen. Vanuit de Rijksoverheid biedt de brandstofvisie een beleidsmatige stimulans voor voertuigaanbieders. Er komt ook een overzicht van beschikbare subsidies beschikbaar. Het GNMI onderzoekt de mogelijkheden voor de financiering van voertuigen. In algemene zin valt op dat er beperkt geschikte 0-emissievoertuigen met rolstoellift beschikbaar zijn en dat vervoerders vooral behoefte hebben aan sober uitgevoerd materieel. Naast de beschikbaarheid van financiering en voertuigen speelt ook de looptijd van aanbestedingen een rol: de terugverdientijd en exploitatielasten zijn afhankelijk van de contractduur. Vanuit budgettaire sturing kiezen veel aanbestedende overheden voor relatief korte contracten, maar dat staat op gespannen voet met een haalbare exploitatie voor de vervoerder. In deze bijeenkomst zijn ook enkele knelpunten besproken, zoals de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en toegang tot centrumgebieden met beperkte toegangsregimes voor voertuigen. Deze knelpunten worden verder uitgewerkt.

Gastheer Tribus gaf een rondleiding door de hal waarin voertuigen worden omgebouwd voor het doelgroepenvervoer, waaronder de elektrische rolstoelbus met een gewicht lager dan 3500 kilo en een modulair opgebouwde OV-bus. 

Meer informatie over de Coalition of the Willing Zero emissie Doelgroepenvervoer is te vinden op www.zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl.

 

 

 

GNMI Contactgroep OV over landelijke MaaS-pilots, zero emissie doelgroepenvervoer en evaluatie marktwerking in het openbaar vervoer

De contactgroep OV kwam op 14 mei bijeen in Leeuwarden. De aanwezige gemeenten werden door het ministerie van I&W bijgepraat over de zeven pilots met Mobility-as-a-Service-vervoersdiensten, de uitvoering van het bestuursakkoord en convenant Zero emissie doelgroepenvervoer en de inzet bij de aankomende evaluaties over de marktwerking in het openbaar vervoer en de hoofdrailconcessie van de NS.

MaaS-pilots 

In Nederland kunnen MaaS-concepten een bijdrage leveren aan de beantwoording van verschillende mobiliteitsvraagstukken. Bijvoorbeeld in steden om het gebruik van infrastructuur te optimaliseren, in het landelijk gebied voor het verzorgen van een goed basisaanbod van bereikbaarheid.

Het Ministerie van I&W wil in een zevental pilots gaan kijken hoe Mobility-as-a-Service-diensten zich kunnen ontwikkelen. Op basis van specifieke uitdagingen – de bereikbaarheid van stedelijke ontwikkelgebieden, grensoverschrijdend vervoer en sociale bereikbaarheid – worden deze pilots in de markt gezet. Inschrijvers kunnen dan een aanbod rondom het plannen, boeken, reizen en betalen via een digitaal platform aanbieden. De pilots worden via een raamovereenkomst aanbesteed. Hiervoor is veel interesse onder een brede groep inschrijvers, die ook afkomstig zijn vanuit andere disciplines dan mobiliteit.

Naast het creëren van een gelijk speelveld en het voorkomen van monopolievorming is de omgang met data een belangrijk aandachtspunt voor de Rijksoverheid. Binnen de zeven pilots worden aanbieders verplicht om data te delen zodat de overheid inzicht krijgt in het functioneren van de dienstverlening.  Ook zorgt het ministerie voor een open API, zodat de informatie over het aanbod, de tarieven en het gebruik van MaaS-systemen uniform wordt weergegeven en verwerkt. Voor marktpartijen is deze ontwikkeling ook gunstig: het bouwen van gesloten systemen kost veel geld en de investeringskosten kunnen alleen worden terugverdiend als er voldoende klanten zijn dankzij een dominante marktpositie.

De aanwezige gemeenten gaven aan dat de omgang met data en het verdelen van schaarse ruimte nog een worsteling is. Veel gemeenten worden geconfronteerd met veel initiatiefnemers, maar vervolgens roept dat wel vragen op over hoe een gemeente voorwaarden kan stellen aan het delen van data en het verlenen van ruimtelijke schaarste onder de aanbieders. Wildgroei, zoals bij het lanceren van deelfietssystemen, moet worden voorkomen.  Het ministerie van I&W gaf aan dat beide vraagstukken aandacht krijgen. Ook de vraag naar betaalbaarheid voor een brede groep gebruikers speelde een rol tijdens de discussie: soms worden MaaS-systemen gepropageerd vanuit kostenbesparende motieven voor het doelgroepenvervoer en de onderkant van het reguliere openbaar vervoer. Dat leidt vaak tot hogere verplaatsingskosten en het opwerpen van een digitale drempel voor de gebruikers. Aan de andere kant zijn MaaS-systemen vanwege de exploitatie ook gebaat bij een grote gebruiksgroep.

Zero emissie doelgroepenvervoer

In 2018 hebben Rijksoverheid, gemeenten, vervoerders en voertuigleveranciers de ambitie voor een volledig uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025 vastgelegd. Inmiddels telt deze Coalition-of-the-Willing ruim 90 partijen, waaronder 73 gemeenten. Het GNMI voert in opdracht van de Rijksoverheid het secretariaat uit en zorgt voor het verder ontwikkelen van deze coalitie.

Om te komen tot een volledige 0-emissie in het doelgroepenvervoer moeten er nog enkele knelpunten worden weggenomen. Voertuigfabrikanten bouwen een steeds breder palet aan 0-emissievoertuigen en de batterijkwaliteit neemt te, maar de bestaande voertuigmodellen zijn niet of alleen tegen hogere kosten geschikt te maken voor doelgroepenvervoer. Daarnaast is de beschikbaarheid van laadinfrastructuur een reden van zorg, nu de elektriciteitsnetwerken in veel regio’s aan hun maximale capaciteit zitten. Dit is binnen de aankomende Nationale Agenda Laadinfrastructuur een prioriteit en het GNMI gaat aan de slag met het nadenken over een optimale inzet van laadinfrastructuur.

Vervoerders geven aan dat de relatief korte contracteringstermijnen op gespannen voet staan met de financierbaarheid van een volledige nul-emissievloot. Het GNMI onderzoekt financieringsmogelijkheden om deze problematiek het hoofd te bieden. Gemeenten zien daarentegen de kosten voor het sociaal domein stijgen en zoeken naar mogelijkheden om alle uitgaven beheersbaar te houden.

Evaluatie marktwerking in het openbaar vervoer en spoorordening

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met een aantal onderzoeken naar de marktwerking in het openbaar vervoer en de ordening van het spoor. Het GNMI speelt een rol in enkele onderzoeken als schakel met de lokale overheden. Gemeenten en de spoorsector komen elkaar tegen bij ruimtelijke vraagstukken rondom het station, maar ook bij werkzaamheden aan het spoor of bij de bouw van een tunnel en natuurlijk bij de afstemming tussen het lokale mobiliteitsbeleid en de nationale bereikbaarheidsopgaven. Het GNMI gaat met de komende tijd met gemeenten en de Rijksoverheid om tafel welke punten daarbij specifiek naar boven komen in het kader van het onderzoek naar de marktwerking.

Gemeenten in Haaglanden tekenen akkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer hebben op 21 maart 2019 het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer getekend. Met de ondertekening spreken deze gemeenten hun intentie uit om volledig emissie-vrij doelgroepenvervoer voor hun inwoners te verzorgen. De gemeenten Den Haag en Delft tekenden in 2018 reeds het akkoord, waarmee nu alle gemeenten in de regio deelnemen.

Op dit moment hebben 56 gemeenten in Nederland zich middels het bestuursakkoord uitgesproken voor zero emissie doelgroepenvervoer per 2025 (of eerder). Naast gemeenten doen ook andere partijen in de sector mee met het initiatief. Inmiddels zijn 71 organisaties aangesloten bij de Coalition of the Willing voor Zero Emissie Doelgroepenvervoer.

Zie ook:

www.wassenaar.nl

www.zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl