Tweede Kamer wil onderzoek naar besteding BDU-gelden verkeer en vervoer voor gemeenten

Er komt een onderzoek naar de besteding van de Rijksuitkeringen aan provincies die zijn bestemd voor gemeentelijke mobiliteitstaken. De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 hiertoe met algemene stemmen een motie over aangenomen van het CDA-kamerlid Von Martels. Het onderzoek is belangrijk voor gemeenten, omdat het niet duidelijk is of gemeenten in de afgelopen vijf jaar voldoende geld hebben ontvangen via de provincies.

Tijdens de behandeling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) heeft de VNG in overleg met het GNMI aandacht gevraagd voor een aantal gemeentelijke kwesties die raken aan de uitvoering van dit plan. Zo is het pleidooi om de gemeentelijke bijzondere opsporingsambtenaren meer bevoegdheden voor verkeershandhaving te geven herhaald. Daarnaast vroegen VNG en GNMI aandacht voor de financiële uitvoerbaarheid van de doelstellingen van het SPV voor gemeenten. Voorheen ontvingen gemeenten financiële bijdragen vanuit de toenmalige Brede doeluitkering verkeer & vervoer van de provincies en de voormalige stadsregio’s als co-financiering van hun lokale verkeer- en vervoerstaken. Deze financiële bijdragen werden geïnvesteerd in verkeersveiligheid, doorstroming OV, verkeersmanagement en de fiets.

Deze brede doeluitkering is in 2015 overgeheveld naar het Provinciefonds en de beide vervoersregio’s MRDH en VRA. Op basis van een inventarisatie door het GNMI blijkt dat er sindsdien veel subsidieregelingen zijn geschrapt en het is onduidelijk hoe de provincies sinds 2015 zijn omgegaan met de BDU-middelen richting gemeenten. Voor het behalen van veel strategische beleidsdoelstellingen is het wel nodig dat gemeenten kunnen rekenen op het financieel bijspringen door de provincies. GNMI en VNG hebben daarom gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de besteding van de BDU-middelen sinds de overheveling naar het provinciefonds in 2015. Tijdens de behandeling van het SPV heeft het Tweede Kamerlid Von Martels (CDA) hiervoor bij een motie aandacht gevraagd. Het GNMI is verheugd dat de Tweede Kamer hiermee unaniem heeft ingestemd en denkt graag mee met de Rijksoverheid over de uitvoering.