Kopfoto IVO fietsers

Wat weten we over fietsstraten?

Fietsstraten zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland; sinds de eeuwwisseling zijn ze steeds meer in opkomst. In fietsstraten zijn auto’s te gast en van automobilisten wordt verwacht dat ze hun snelheid aanpassen aan het fietsverkeer en zoveel mogelijk achter de fietser(s) blijven rijden.  In Nederland hebben fietsstraten geen officiële status. Er bestaat wel een ‘fantasie-bord’ L51, maar dit is géén officieel RVV-bord en geeft dus alleen informatie aan de weggebruikers over de weg. 

In België hebben de fietsstraten wel een officiële status en daar gelden bijzondere verkeersregels voor fietsen en gemotoriseerde voertuigen. België kent een officieel vastgesteld verkeersbord; dit bord kan ook per zone (bijvoorbeeld voor het gehele centrum) worden toegepast. Dit is onder andere het geval in Mechelen, Gent en Kortrijk.

Fietsstraat België

Belgische regelgeving: Wat is dat nu precies, een fietszone?

  • Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten.
  • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers.
  • In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen dus altijd achter de fietsers blijven rijden.
  • Alleen prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen.
  • Fietsers gebruiken de volledige breedte van (hun deel) van de rijbaan.
  • In een eenrichtingsstraat gebruiken ze dus de volledige breedte van de rijbaan.
  • In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.
  • Fietsers mogen auto’s wél links inhalen.
  • Als auto’s stilstaan mogen fietsers ook rechts voorbijrijden.
Fietsstraat Nederland

Nederlandse situatie: alleen richtlijnen/aanbevelingen van CROW/Fietsberaad

In Nederland is er in de Wegenverkeerswetgeving formeel niets geregeld over de inrichting, de status en de verkeersregulering in fietsstraten. Wel heeft CROW/Fietsberaad richtlijnen en aanbevelingen opgesteld voor gemeentelijke wegbeheerders. Bijvoorbeeld de Fietsberaadnotitie aanbevelingen fietsstraten binnen de kom van maart 2019.

Niet bekend is of gemeenten in het kader van de coronacrisis (lees: meer ruimte geven aan fietsers) vaker zijn overgegaan tot het aanwijzen van straten als fietsstraat. 

Bordenwoud

Het grote voordeel van het officieel regelen van fietsstraten in de Nederlandse wegenverkeerswetgeving is dat je hieraan regels kan verbinden (zie België) én dat het bord fietsstraat (L51) een officiële status krijgt. Hiermee voorkom je tevens een bordenwoud, omdat je in de Nederlandse situatie in fietsstraten allerlei RVV-borden moet plaatsen om de regels te stellen bijvoorbeeld ten aanzien van de maximumsnelheid, parkeren, voorrang etc).  Ongetwijfeld zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dan via de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens ook inrichtingseisen gaan opnemen voor fietsstraten, zoals deze ook gelden voor de toepassing van andere RVV-borden. Dit kan de huidige ‘vrijheid’ van gemeenten beperken én kostbaar zijn (zeker als alle aanbevelingen van CROW/Fietsberaad worden opgenomen).

Zelf bepalen

Daarnaast zou aan het bord L51 ook ‘zonale toepassing’ kunnen worden gegeven, zodat je ook een heel (centrum)gebied binnen een gemeente zou kunnen aanwijzen als ‘fietszone’, zoals dat ook in België gebeurt in diverse steden. Hiertoe moet bord L51 worden toegevoegd aan de opsomming van de RVV-borden die in art. 9 BABW worden genoemd. Iedere gemeente kan zelf bepalen of deze wel/geen gebruik maakt van deze mogelijkheid.

Meer informatie:

Fietszones Mechelen

Fietszones Kortrijk

Fietsstraat Gent

Kortrijk introduceert fietszones

Hoe nu verder?
het GNMI wil samen met Fietsberaad een verzoek aan (de bewindslieden van) het ministerie van IenW doen. We willen gezamenlijk nader onderzoek doen naar de mogelijkheden om ook in Nederland te komen tot een officiële wettelijke status voor fietsstraten/-zones, met bijbehorende verkeersregels.