Vragen over parkeerverordeningen, bebording, milieuzones of wegsleepregelingen?

Beleidsmedewerkers, juristen en raadsleden kunnen bij het GNMI terecht met alle vragen over de toepassing van de wegenverkeerswetgeving. In het bijbehorende besloten platform van verkeersjuristen van gemeenten zijn ook handreikingen, veel gestelde vragen en antwoorden, voorbeelden en recente jurisprudentie beschikbaar.

Het Juridisch Loket is voor gemeenten die zijn aangesloten bij het GNMI. Onze jurist werkt samen met collega’s van gemeenten in het hele land. We hebben ook nauw contact met de VNG, CROW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stel je vraag

Het GNMI werkt op pilotbasis samen met DTV Consultants voor de beantwoording van vragen. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de beantwoording garanderen en kunnen we bouwen aan de dienstverlening aan gemeenten.

Is je gemeente aangesloten bij het GNMI-Netwerk en heb je een juridische vraag die verband houdt met de openbare weg? Het GNMI helpt je graag mee!
Is je gemeente nog niet aangesloten bij het GNMI-Netwerk? Dan maken we vooraf een afspraak met je over de financiële bijdrage voor het beantwoorden van je vraag. Door je financiële bijdrage maak je het mogelijk dat wij je vraag kunnen beantwoorden.

Veelgestelde vragen

Entreegeld heffen bij evenementen op de openbare weg

Het komt wel eens voor dat er een evenement plaatsvindt en er entree wordt geheven bij de toegang van een hoofdweg. Dit betekent dat de hele weg wordt afgesloten en dat inwoners die van punt a naar punt b willen de toegang tot de weg wordt versperd. Zij moeten dan een grote omweg rijden. Is er in zo’n geval dan wel sprake van tol?

Het is niet ongebruikelijk dat er bij evenementen binnen gemeenten (hoofd)wegen worden afgesloten voor het verkeer, waardoor het verkeer moet omrijden. Denk bijvoorbeeld aan wielerwedstrijden, marathons, harddraverijen met paarden, kermissen, jaarmarkten en dergelijke.

In dat geval heeft het rijdend verkeer (tijdelijk) geen toegang tot de betreffende (hoofd)wegen en wordt dat verkeer geacht om te rijden via routes die de gemeenten meestal zelf aangeeft. In dit soort gevallen is er geen sprake van tolheffing of een andere manier van belasten of compenseren van omrijkosten door gemeenten.

In sommige gevallen sluit de gemeente de wegen ook af voor voetgangers en mogen zij de wegen in het evenementengebied niet betreden zonder betaling van toegangsgeld voor het evenement. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan een muziekfestival met podia. In dit soort gevallen moeten voetgangers betalen voor het bijwonen van het evenement en niet voor het gebruik maken van de weg / voetgangersgebied. Er is dus geen sprake van tolheffing.

Het is in dit soort gevallen wel de bedoeling dat mensen die in dat gebied wonen of een bedrijf hebben geen toegangsgeld moeten betalen. Voor deze groep personen kan met toegangspasjes worden gewerkt. Het is ook verstandig om de mensen, die bij de hekken controleren op de toegang tot het evenementengebied, de instructie mee te geven om ‘soepel’ om te gaan met personen die het gebied in willen om andere redenen dan het bezoeken van het evenement.

Openbaarheid van wegen

In onze gemeente is er veel overlast op een stuk openbare weg/parkeerplaatsen aan het eind van een weg uitkomend op een rivier (hangplek) De aangrenzende stiltecamping heeft er het meeste last van. Men zou het liefst permanent een slagboom willen instellen, maar dat is in strijd met de openbaarheid van de weg. We vragen ons af of het afsluiten van de weg/parkeerterrein voor de periode tussen 22.00 uur en 7.00 uur wel mogelijk is en of dat geen strijd met de Wegenwet oplevert.

Het hangt ervan af op welke manier de gemeente de weg/parkeerplaatsen afsluit en voor welke categorieën weggebruikers. Als de gemeente dit alleen voor het autoverkeer doet met een slagboom, dan kan dat door middel van een verkeersbesluit. De weg blijft dan wel toegankelijk voor (brom)fieters en voetgangers en dus openbaar in de zin van de Wegenwet.

Als de gemeente de toegang tot de weg/parkeerplaatsen geheel wil afsluiten tussen 22.00 uur en 7.00 uur voor alle weggebruikers, dus ook fietsers en voetgangers, dan moet de weg/parkeerplaatsen aan de openbaarheid worden onttrokken op grond van de Wegenwet.


Wegenwet

Verkeersbesluiten evenementen

Voor sommige evenementen worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. De evenementenvergunning wordt bij onze gemeente door het sectorhoofd ondertekend (is gemandateerd). Formeel gesproken moeten tijdelijke verkeersmaatregelen via een collegebesluit genomen worden. Is het mogelijk om verkeersmaatregelen die voor evenementen worden genomen te mandateren naar het sectorhoofd?

Hier spelen twee vragen door elkaar:

  1. Kan het college van B&W het nemen van verkeersbesluiten en treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen mandateren aan het sectorhoofd?
  2. Kan voor bijvoorbeeld het afsluiten van wegen bij een evenement worden volstaan met een verkeersmaatregel of moet een verkeersbesluit worden genomen?

Ad 1.   Het college kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht mandaat verlenen voor het nemen van verkeersbesluiten én voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, omdat nergens in de Wegenverkeerswetgeving is bepaald dat dit niet zou mogen. In de praktijk gebeurt mandaatverlening dit in veel gemeenten.

Ad 2.   Artikel 34 van het Besluit administratieve bepaligen inzake het wegverkeer (Babw) geeft aan wanneer volstaan kan worden met een tijdelijke verkeersmaatregel voor het afsluiten van wegen. Evenementen staan hierin niet vermeld, dus moet er in dat geval een verkeersbesluit worden genomen bij afsluiten van wegen. Evenementen zijn doorgaans ruim van tevoren bekend en dan kan gewoon een verkeersbesluit worden genomen, waartegen belanghebbenden bezwaar en beroep kunnen aantekenen. Uitzondering: een evenement dat plotseling ontstaat en waarvan je van tevoren niet kan inschatten, wanneer het precies gaat plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij een kampioenschap van een club/sporter en de huldiging van de kampioen(en). Dan kan je spreken van een ‘dringende omstandigheid van voorbijgaande aard’ zoals in art. 34 Babw staat.

Artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):
Door het bevoegd gezag dan wel door het openbaar lichaam, dat het beheer heeft over een weg of, indien geen openbaar lichaam het beheer heeft, door de eigenaar van de weg kunnen in de hierna genoemde omstandigheden en voor de duur van die omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12, worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de wet, worden uitgevoerd:
a. ingeval van de uitvoering van werken, opdooi, de doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard;
b. ingeval van een door het wegverkeer veroorzaakte ernstige aantasting van voorbijgaande aard van de in het tweede lid, onder a, van artikel 2 van de wet genoemde belangen.

Artikel 35 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):
De plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van maatregelen, bedoeld in artikel 34, kunnen geschieden zonder een daaraan ten grondslag liggend verkeersbesluit.

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Een collega heeft in het verleden een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) voor instellingen verstrekt aan een school. Dat is toch niet de bedoeling?

Een GPK-instellingskaart kan inderdaad alleen aan een AWBZ-instelling worden afgegeven en niet aan een school.


Komen instellingen zonder meer voor een GPK in aanmerking en hoeveel kaarten?

Het moet gaan om instellingen die zijn toegelaten op grond van artikel 5, eerste lid van de Wet toelating zorginstellingen en die zorg verlenen waarop aanspraak bestaat op grond van artikel 3.1.1. van de Wet langdurige zorg (WLZ) of op grond van een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen is opgenomen welke instellingen zijn aangewezen. Taxibedrijven, busbedrijven, vrijwilligers en bijvoorbeeld het Rode Kruis zijn geen instellingen zoals bedoeld in artikel 8 AWBZ en komen dus niet voor een GPK in aanmerking. Zij kunnen in voorkomende gevallen gebruik maken van de kaart van de instelling waarvoor zij mensen vervoeren of van de GPK van de passagier(s) die zij vervoeren. Toegelaten instellingen kan men vinden op de site over de Toelating zorginstellingen www.wtzi.nl.


Zie ook lijst veel gestelde vragen en antwoorden over GPK: https://vng.nl/files/vng/faq-gehandicaptenparkeerkaart-2015.pdf

Bepalen van bebouwde kom

Wij zijn bezig met een update van onze wegenlegger. In dat kader worden de bebouwde kom grenzen van alle 20 bebouwde kommen van gemeenten bekeken. Wij hebben echter ook nog 15 buurtschappen die buiten de bebouwde kom vallen. Zijn er ook criteria die bepalen wanneer 1 of meerdere buurtschappen binnen de bebouwde kom (zowel in het kader van de Wegenwet als van de Wegenverkeerswet) gebracht zouden moeten worden?

Als je overgaat tot een update van de wegenlegger dan is het verstandig om hierover ook overleg te voeren met de provincie. De gemeente stelt de wegenlegger op, maar de provincie (Gedeputeerde Staten) stelt deze vast. Ook de bebouwde kom grenzen in het kader van de Wegenwet worden door GS vastgesteld (art. 27 Wegenwet). De Wegenwet wordt ook opgenomen in de nieuwe Omgevingswet, dus op termijn zullen er geen wegenleggers meer gemaakt hoeven worden, maar zal dit in het gemeentelijke Omgevingsplan worden geregeld.

Ik kan mij voorstellen dat je – in kader van de WVW – de bebouwde kom grenzen gaat updaten. Deze hebben direct gevolg voor de maximum snelheden en daarmee verkeersveiligheid en leefbaarheid ter plaatse. Er bestaan geen harde wettelijke criteria voor aanwijzen van de grens van de bebouwde kom. Wel wordt in de Uitvoeringsvoorschriften BABW bij verkeersbord H1 (bebouwde kom) aangegeven wanneer dit bord kan worden geplaatst:

Paragraaf 4 Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens: (…) “De grens van de bebouwde kom, aangegeven door bord H1 en H2, wordt gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in het karakter van de wegomgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg. Ter plaatse van de komgrens moet een zodanige wijziging van wegkenmerken voorkomen dat het verschil in karakter van de weg voor en na bord H1 of H2 aldaar zoveel mogelijk benadrukt wordt.” (…) Ik adviseer bij buurtschappen zoveel mogelijk wel bebouwde kom borden toe te passen.


Wegenwet
Wegenverkeerswet 1994
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens