indian bhabhi

Het GNMI voert projecten uit in opdracht van overheden op het gebied van mobiliteitsbeleid en gemeenten. We brengen onder meer de kansen in beeld die gemeenten hebben om bij te dragen aan nationaal beleid en vice versa. Met de gemeenten en de opdrachtgever werken we aan methoden of oplossingen die leiden tot de meest optimale gedragen duurzame resultaten.

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Overheden en vervoerders zetten zich in voor volledig emissievrij doelgroepenvervoer in 2025. Het GNMI voert het secretariaat voor de ondersteuning van het Bestuursakkoord en Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Zij werken samen in de Coalition of the Willing. Dit project wordt financieel ondersteund door het Miniserie van Infrastructuur en Waterstaat

CO2-reductie van verkeer door wegontwerp

Uit een verkennend onderzoek met doorrekening blijkt dat de keuzes die worden gemaakt in het wegontwerp de uitstoot van het verkeer kunnen beïnvloeden. Bekijk de rapporten en sluit aan bij de experts die zich met dit onderwerp bezig houden. De onderzoeken in dit project zijn gefinancierd door de VNG.

Andere recente projecten van het GNMI:

Taxidialoog

Verbetering gegevensuitwisseling gemeenten en landelijke overheidsinstellingen: opdracht Ministerie IenW

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Betrokkenheid gemeenten bij uitrol nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid: opdracht Ministerie IenW

Nationaal Wegenbestand

Ondersteunen bij verbetering infrastructuurdata en betrekken gemeenten: opdracht Rijkswaterstaat

Verkenning indicatiestelling doelgroepenvervoer

Verkennen uniformiteit en ontsluiten informatie indicatiestelling voor vervoer: opdracht Ministerie VWS

Vraagarticulatie gemeentelijk parkeerbeleid

Doorlopende verkenning en schakelfunctie voor vraag van gemeenten naar kennis over parkeerbeleid: opdracht CROW-KpVV