Tag Archief van: Contactgroep Verkeersveiligheid

Strategisch Plan Verkeersveiligheid, 30 km/u: verslag contactgroep Verkeersveiligheid 6 oktober 2020

Op dinsdag 6 oktober kwam de contactgroep Verkeersveiligheid online bijeen. Op de agenda stonden onder andere het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SGV), 30km/u, Verkeer in de Stad, verkeersveiligheidsdata, het ongevallenprotocol en het NABO-programma (spoorwegovergangen).

Strategisch Plan Verkeersveiligheid
De VNG vertelt over het proces rondom het indienen van plannen door decentrale overheden voor een financiële bijdrage door het Ministerie van IenW. De gemeenten zijn blij dat het ministerie dit jaar meer plannen kan behandelen dan was voorzien. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar de komende jaren wat betreft de systematiek, beoordelingscriteria en financiering. Het is voor de gemeenten belangrijk dat het proces van indienen eenvoudig is en dat er ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar is voor cofinanciering door de Rijksoverheid.

NABO-programma
De Rijksoverheid en ProRail zijn samen met gemeenten aan het zoeken naar oplossingen voor de onbewaakte overgangen. GNMI gaat hier ondersteuning bij bieden.

Verkeer in de Stad

Verkeer in de Stad biedt structuur aan de afwegingen die gemeenten maken bij de verkeerskundige inrichting van de ruimte. In de stad is het passen en meten, met namen vanwege de toename van fietsverkeer en nieuwe vormen van elektrisch vervoer. Gemeenten gaan met elkaar in gesprek over hoe aan de ene kant te zorgen voor bereikbaarheid en aan de andere kant een leefbare omgeving.

30 km/u in de bebouwde kom

In veel gemeenten speelt de vraag naar veiligere wegen voor bewoners en kwetsbare weggebruikers. Daarbij komen de wegcategorieën van Duurzaam Veilig aan de orde, de aanpassingen aan de weginrichting en financiering daarvan. Maar ook de verschillen tussen gemeenten, bijvoorbeeld de (historische), de wegenstructuur en de vraag vanuit de lokale samenleving.

Verkeersongevallenprotocol

Het Verkeersongevallenprotocol is er voor gemeenten om in het geval van een verkeersongeval de rol als wegbeheerder goed op te kunnen pakken, met name ook in relatie tot verkeersslachtoffers en/of nabestaanden. Het gaat daarbij om communicatie en opvolging geven door het nemen van maatregelen.

Verkeersongevallendata: taskforce en bruikbaarheid

Gemeenten maken gebruik van de vele bronnen die er zijn om aan verkeersveiligheidsdata te komen. Daar waar mogelijk zoeken we naar mogelijkheden om nog beter in te kunnen spelen op de vraag van de gemeenten. SWOV en CROW hebben een taskforce in het leven geroepen waar de verkeersongevallendata centraal staat. Nieuw als bron is data van ambulances. Deze is nog maar op enkele plekken beschikbaar, maar dit kan een goede aanvulling zijn voor wegbeheerders om het verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren en maatregelen te kunnen nemen.

GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid vaker bijeen voor snelle afstemming en kennisuitwisseling De Contactgroep Verkeersveiligheid heeft besloten om vaker (digitaal) bijeen te komen. Dit is nodig om goed bij te kunnen blijven met de landelijke (beleids)ontwikkelingen en direct op beleidsinhoudelijk niveau te schakelen met VNG en Rijksoverheid. Ook levert de continue dialoog met de belangenorganisaties veel op. Gemeenten willen daarnaast graag meer van elkaars verkeersveiligheids

Een virtuele tour door Utrecht, lichte elektrische voertuigen en de Europese richtlijn

In de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid van 2 juni 2020 wisselden vertegenwoordigers van gemeenten samen met belangenorganisaties, Rijksoverheid en kennisinstellingen hun ervaringen uit over actualiteiten en ontwikkelingen in het verkeersveiligheidsbeleid. Ze spraken over het toetsingskader voor lichte elektrische voertuigen, het SPV, corona en verkeersveiligheid, de nieuwe Europese richtlijn voor verkeersveiligheid, de registratie van landbouwvoertuigen en het werkprogramma van kennisinstituut CROW. De gemeente Utrecht nam de deelnemers virtueel mee naar verkeersveiligheidsprojecten in de stad.

Corona en verkeersveiligheid

Aan bod kwamen onder meer de maatregelen die gemeenten treffen in de straten in het kader van de coronacrisis. Het CROW heeft in samenwerking met onder andere het GNMI een notitie opgesteld over verkeersmaatregelen rond het opstarten van het basisonderwijs. Gemeenten hebben daarnaast gebruik gemaakt van het protocol van de Rijksoverheid over stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving, waar het GNMI en de VNG eveneens bij betrokken zijn geweest. Gemeenten geven aan dat de effecten van de coronacrisis op de verkeersveiligheid nog niet zichtbaar zijn, omdat de cijfers nog niet beschikbaar zijn.

Europese richtlijn verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat informeerde de aanwezigen over de nieuwe Europese richtlijn voor verkeersveiligheid. Wegbeheerders moeten niet alleen voor autosnelwegen, maar ook voor autowegen verkeersveiligheidsbeoordelingen en inspecties uitvoeren. Daarnaast worden eisen gesteld aan markeringen, bebording en gegevensbeheer. Rijkswaterstaat gaat in overleg met het GNMI de gemeenten benaderen die een wegvak beheren die vallen onder de Europese regels.

Vraag naar kennis

CROW-KpVV heeft de contactgroep Verkeersveiligheid gevraagd aan welke kennis behoefte is. Dit helpt het kennisinstituut bij het opstellen voor het programma voor 2021. Gemeenten geven aan dat ze ondersteuning bij de volgende onderwerpen op prijs stellen: vertaling risicogestuurde aanpak naar maatregelen, inrichting van 30km/u-gebieden, verhouding verantwoordelijkheid weggebruiker en wegbeheerder, samenwerkingsvormen met bewoners, scholen en politie en het delen van kennis over succesvolle infrastructuurprojecten.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

De VNG heeft zich bij de subsidieregeling voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ingezet voor een evenwichtige verhouding in de financiering door Rijksoverheid en decentrale overheden, inzet van het BTW-compensatiefonds en de mogelijkheid om snel aan de slag te kunnen gaan met projecten die binnen een jaar uitgevoerd kunnen worden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat gemeenten de mogelijkheid houden om bij de provincie of vervoerregio een verzoek neer te leggen om tot de eigen bijdrage van 50% financiering te komen. Het verzoek van gemeenten om ook bestaande plannen in te kunnen dienen is afgewezen. Alleen nieuwe investeringen in verkeersveiligheid komen in aanmerking voor cofinanciering door de Rijksoverheid.

Registratie landbouwvoertuigen

De Dienst Wegverkeer (RDW) meldt dat het wetsvoorstel voor registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd. De wetswijziging heeft ook gevolgen voor de maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen en de APK-plicht voor snelle (land)bouwtrekkers. Gemeenten en de andere wegbeheerders bepalen met welke snelheid (land)bouwvoertuigen op welke wegen mogen rijden. CROW stelt hiervoor richtlijnen op. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2021 in werking.

Lichte elektrische voertuigen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in gesprek met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en andere overheden over mogelijke toekomstige toelatingscriteria voor lichte elektrische voertuigen (LEV’s). Het gaat om technische eisen aan het voertuig, regels voor de bestuurder en met welke snelheid op welk deel van de weg het voertuig mag rijden. Verkeersveiligheid staat voorop. Daarnaast wordt, waar mogelijk, uitgegaan van Europese regels. Uniformiteit van de regels staat voorop, maar gemeenten geven aan dat zij in bepaalde gevallen een uitzondering moeten kunnen maken. De ANWB heeft met het concept ‘Verkeer in de Stad’ een goed conceptueel model waar naar kan worden gekeken bij het maken van een indeling naar voertuigcategorieën. Dit najaar wordt het vervolgproces om te komen tot nieuwe regelgeving bekend gemaakt.

Verkeersveiligheidsprojecten in Utrecht

De vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid vindt normaal gesproken plaats bij één van de aangesloten gemeenten. De groep wordt dan meegenomen naar verkeersveiligheidsvraagstukken die in de gemeente spelen. Deze vergadering vond online plaats. De beleidsadviseurs van de gemeente Utrecht hebben de deelnemers van de vergadering daarom virtueel meegenomen naar verschillende locaties in de stad. Ter plekke gaf één van de collega’s een toelichting op wat de gemeente Utrecht heeft gerealiseerd, of in de toekomst wil realiseren en de afwegingen daarbij. Aan bod kwamen locaties in de binnenstad en in Overvecht. Het GNMI bedankt de gemeente Utrecht en de medewerkers die hier aan hebben meegewerkt voor hun inzet voor dit bijzondere werkbezoek.

De volgende bijeenkomst van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid staat gepland voor 6 oktober in Emmen (of online). Meer informatie en aanmelden.

Tag Archief van: Contactgroep Verkeersveiligheid

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op