Parkeerautomaat

Contactgroep Parkeren oktober: digitalisering gehandicaptenparkeerkaart en actuele gemeentelijke parkeervisies

Op 7 oktober kwam de GNMI Contactgroep parkeren weer bijeen.
Er werd er gesproken over de ontwikkelingen rondom het digitaliseren van de gehandicaptenparkeerkaart en de gemeente Eindhoven gaf een presentatie over de actualisering van het parkeerbeleid.

Digitalisering gehandicaptenparkeerkaart 

De gehandicaptenparkeerkaart wordt door gemeenten verstrekt en is geldig binnen de hele Europese Unie. In veel Nederlandse gemeenten worden alle parkeerproducten gedigitaliseerd en dat geldt inmiddels ook voor de gehandicaptenparkeerkaart. Dat roept de vraag op hoe er gecontroleerd kan worden op de geldigheid van de kaart en misbruik kan worden voorkomen. Dat laatste punt speelt vooral bij gemeenten waarin de gemeenteraad heeft besloten dat kaarthouders vrij kunnen parkeren in gebieden waar parkeerbelasting wordt geheven. De technische faciliteiten om parkeerrechten aan het toezicht te koppelen zijn op orde, maar sommige gemeenten voeren ook een extra product in om bijvoorbeeld de vrijstelling parkeerbelasting mee te regelen. Op verzoek van de contactgroep gaat het GNMI kijken hoe gemeenten in deze discussie staan en of er landelijk afspraken kunnen worden opgesteld, waarbij gemeenten vanzelfsprekend beleidsvrijheid houden. 

Gemeentelijk parkeerbeleid: duurzaamheid en leefbaarheid 

In veel GNMI-gemeenten wordt gewerkt aan het actualiseren van het gemeentelijke parkeerbeleid. Veel steden groeien maar kunnen onmogelijk de stijgende vraag naar parkeerruimte oplossen. Daarom wordt ingezet op maatregelen die de parkeerdruk matigen of verspreiden zoals het verminderen van parkeerruimte op straat zodat de openbare ruimte bijvoorbeeld meer regenwater kan verwerken of kan vergroenen. Duurzaamheid en leefbaarheid worden voor gemeenten steeds belangrijker. 

De gemeente Eindhoven gaf een presentatie over de ontwikkelingen in hun parkeerbeleid. De stad wil inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer en zoekt naar financiële oplossingen waarbij projectontwikkelaars gestimuleerd worden om op een andere manier naar de mobiliteitsvraag te kijken. De gemeente liet een rekentool voor parkeernormen ontwikkelen en legt de relatie met hittereductie en vergroening. Andere beleidsplannen leggen juist weer de relatie met de noodzakelijke grip op beschikbare parkeercapaciteit.  


Uit de discussie bleek dat gemeenten worstelen met de vraag hoe afkoopregelingen vormgegeven kunnen worden en hoe de opbrengsten ingezet kunnen worden voor andere mobiliteitsontwikkelingen die de parkeerdruk helpen verminderen.  
Het GNMI werkt aan een informatieblad, waarin een aantal actuele parkeervisies vanuit de achterban wordt gepresenteerd en ook de dilemma’s in het parkeerbeleid onder de aandacht worden gebracht.