Digitalisering kan ons verder helpen

Hij is wethouder van de gemeente Apeldoorn met in zijn portefeuille onder andere mobiliteit en smartcity. ‘Een mooie combinatie om tot smart mobility oplossingen te komen’, zegt Wim Willems. Sinds dit jaar is hij lid van het dagelijks bestuur van het GNMI. Een paar vragen.

Wim Willems

Hoe ben je in contact gekomen met het GNMI?

Wim: ‘de gemeente Apeldoorn is al een groot aantal jaren lid van het GNMI. In mijn contacten met mijn buurgemeente Arnhem sprak ik met Roeland van der Zee over de vereniging. En vanuit mijn voorzitterschap van de themagroep Smartcity heb ik uitgebreid de kansen besproken van Smart Mobility met Rik van der Linden, de huidige voorzitter. Zo is het balletje gaan rollen.’

Wat zie jij als belangrijke uitdaging voor het GNMI? Waar wil je graag aandacht voor, wat wil je bereiken?

‘Gemeenten investeren veel geld in goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Ik ben van mening dat digitalisering ons verder kan helpen. Liever eerder investeren in een regel programmeren om navigatiesystemen te kunnen aansturen dan een drempel leggen. We moeten de regie op onze verkeersinfrastructuur als gemeente in de hand blijven houden en dat niet aan derden over laten die navigatiesystemen aanbieden. Daarnaast zijn er vele hulpmiddelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Denk hierbij aan de meest gehoorde klacht de te hoge snelheid. Het Intelligent Speed Assistance systeem kan hier mogelijk een oplossing zijn,’ vertelt Wim.

Hoe zie je je rol als lid van het dagelijks bestuur van het GNMI?

Wim: ‘ik probeer vanuit de bestuurlijke rol het GNMI scherp te houden op nieuwe innovaties. Op digitale oplossingen, maar ook het borgen van regelgeving over deze oplossingen. Daarnaast heb ik natuurlijk elke verplichting die een bestuurder heeft binnen een dagelijks bestuur. En dat doe ik met plezier.’

 

Erik Verhoef

Erik Verhoef over verhandelbare rechten

Op vrijdag 17 december 2021 is Erik Verhoef te gast bij onze Algemene Vergadering. Erik houdt zich onder andere bezig met verhandelbare rechten; inmiddels een bekend instrument in het Europese klimaatbeleid. Deze rechten kennen mogelijke toepassingen in mobiliteitsbeleid; bijvoorbeeld voor het beperken van spitsdrukte of parkeerdruk. De bijeenkomst is plaats.

Op de agenda staan deze keer: het werkprogramma en de begroting van het GNMI voor het komende jaar (2022). Daarna is het de beurt aan Erik Verhoef. Hij is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit en daarnaast lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Erik vertelt over de eerste resultaten van een aantal experimenten rond verhandelbare mobiliteitsrechten. Deze leveren belangrijke inzichten in mogelijke toepassingen op grotere en structurele schaal. Na de presentatie is er ruimte voor discussie.

De Algemene Vergadering duurt van 14:00 tot 14.30 uur en is alleen voor de wethouders met mobiliteit in de portefeuille van de gemeenten die lid zijn van het GNMI. De sessie met Erik Verhoef over de verhandelbare mobiliteitsrechten duurt van 14:30 tot 15:30 en staat open voor alle wethouders mobiliteit (je hoeft dus geen lid te zijn van het GNMI) en gemeentelijke beleidsadviseurs mobiliteit zijn daarbij van harte welkom als toehoorder.

Aanmelden

Aanmelden AV-vergadering en mini-seminar 17 december 2021

Voor vragen kunt u terecht bij het GNMI-secretariaat: gnmi@gnmi.nl of 070-3738710.

 

Platform Regionale Mobiliteit op 30 september 2021

Wat staat er deze keer op de agenda? Het landelijk programma hubs en deelmobiliteit, met een toelichting vanuit het ministerie van IenW. De regionale samenwerking in mobiliteitsbeleid en uitvoering in Zuid-Limburg. Hoe is deze samenwerking ontstaan en wat zijn de ervaringen tot nu toe? Om een beeld te krijgen wat speelt bij de regio’s staan we stil bij de actualiteiten op landelijk niveau, bij de regio’s zelf en bij de stakeholders. Tenslotte willen we graag ideeën ophalen voor de meerjarenvisie van het GNMI.

Praat je mee?

Datum: 30 september 2021
Tijd: 15:00 – 17:00
Locatie: online via Microsoft Teams
Doelgroep: beleidsadviseurs of coördinatoren mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten

 

Aanmelden
Zet in het vrije veld indien je alleen voor deze vergadering wilt aanschuiven

 

Over het Platform Regionale Mobiliteit

Je vindt bij het aanmeldformulier meer informatie over het GNMI Platform Regionale Mobiliteit. Als je dat wilt nemen we contact met je op en leggen we uit hoe alles werkt. Vul dan het formulier in en selecteer “contact opnemen”. Lees ook het interview met Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg-Trendsportal. Hij is samen met Johan Leferink (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) voorzitter van het Platform Regionale Mobiliteit.

De volgende regio’s zijn aangesloten bij het Platform Regionale Mobiliteit (formeel of op proefbasis):

 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • RMO Noord-Limburg / Trendsportal
 • Holland-Rijnland
 • Utrecht 10
 • Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Eindhoven
 • Regio Amersfoort
 • Regio Rivierenland
 • Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Regio Foodvalley
 • Regio Groningen-Assen
 • Regio Midden-Holland
 • Regio Gooi- en Vechtstreek

Daarnaast schuiven de volgende ketenpartners aan:

 • VNG
 • CROW
 • Provincie Noord-Holland
 • Rijkswaterstaat

Het GNMI en … Robert Smits (VNG)

Verschillende werelden samenbrengen

Robert Smits werkt sinds 2020 als beleidsadviseur mobiliteit bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarvoor was hij beleidsadviseur mobiliteit en parkeren bij de gemeente Nijmegen. ‘Deze ervaring kan ik heel goed gebruiken in mijn werk bij de VNG. Grote uitdaging is wel om de verschillende werelden, bij gemeenten enerzijds en het rijk anderzijds, meer bij elkaar te brengen.’

We werken samen

Robert SmitsKennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de VNG, de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. Robert vertelt: ‘op het vlak van mobiliteit focussen we ons op thema’s zoals duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en uitvoeringskracht. Hierbij houd ik me bijvoorbeeld bezig met de dossiers elektrisch vervoer, laadinfrastructuur, CO2 normeringen, vrachtwagenheffing, fietsparkeren bij stations en kennisontwikkeling.

Nadat ik startte bij de VNG ben ik snel in contact gekomen met het GNMI. We werken veel samen met en zoeken elkaar regelmatig op, bijvoorbeeld tijdens een maandelijks bilateraal overleg. Vanuit de VNG sluiten we regelmatig aan bij bijeenkomsten die georganiseerd worden door het GNMI, zoals het IVO. Het is heel nuttig om ervaringen bij gemeenten op te halen en gemeenten bij te praten over onze activiteiten. Ook hebben we sinds 2020 een samenwerkingsagenda tussen VNG en GNMI.’

We werken aanvullend

‘Zowel de VNG als het GNMI maken zich sterk voor de gemeenten bij vraagstukken rondom mobiliteit. Beide organisaties leggen daarbij een ander accent en werken aanvullend,’ vertelt Robert. ‘Wij focussen ons vooral op de lobby en belangenbehartiging van gemeenten richting het rijk. Hiervoor moeten we weten wat er speelt bij gemeenten en hoe gemeenten tegen bepaalde zaken aankijken. Omdat het GNMI zich juist richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen rond mobiliteit, helpt dit ons bij het bepalen en aanscherpen van standpunten rond bepaalde mobiliteitsdossiers. We hebben een eigen netwerk aan gemeenten, maar ook de interactie tussen gemeenten binnen het platform van het GNMI zorgt voor waardevolle input. Het GNMI heeft veel kennis van de gemeentelijke praktijk; die hebben we als VNG nodig om de belangen van gemeenten goed te kunnen behartigen in het Haagse.’

Lobby versus platformfunctie

Robert: ’de lijntjes tussen VNG en het GNMI zijn kort en we weten elkaar goed te vinden. We vullen elkaar echt aan. Zoals gezegd focust de VNG zich op lobby en belangenbehartiging en vervult het GNMI een platformfunctie voor gemeenten. Maar ook rond bepaalde inhoudelijke dossiers vullen we elkaar nadrukkelijk aan. Zo is het GNMI sterk op dossiers waar we als VNG geen directe rol of urgentie op hebben in de lobby. Denk hierbij aan thema’s zoals openbaar vervoer, parkeren en smart mobility. Dossiers die wij niet oppakken kunnen wel interessant zijn voor het GNMI en haar leden om verder op door te gaan.’

Parkeerkaarten of -abonnementen verhandelen. Hoe zit dat?

Tijdens het IVO op vrijdag 10 september hebben we een interessante gast. Erik Verhoef is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij is daarnaast lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Erik VerhoefErik houdt zich onder andere bezig met verhandelbare rechten; inmiddels een bekend instrument in het Europese klimaatbeleid. Deze rechten kennen mogelijke toepassingen in mobiliteitsbeleid; bijvoorbeeld voor het beperken van spitsdrukte of parkeerdruk. Erik presenteert in dit online overleg de eerste resultaten van een aantal experimenten rond verhandelbare mobiliteitsrechten. Deze leveren belangrijke inzichten in mogelijke toepassingen op grotere en structurele schaal. Na de presentatie is er ruimte voor discussie.

Andere onderwerpen die tijdens het IVO van 10 september aan de orde komen zijn: VerDuS-SURF en de verbinding tussen wetenschap en gemeentelijk mobiliteitsbeleid, landelijke beleidsontwikkelingen zoals de Integrale Mobiliteitsanalyse, het Klimaatakkoord en het LEV-kader en de VNG maakt een rondje langs de belangrijkste onderwerpen voor de belangenbehartiging van gemeenten. En zoals gebruikelijk nemen we de tijd voor de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in de aangesloten gemeenten.

Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan voor het IVO op vrijdag 10 september van 9.30 tot 13.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Gebruik deze link om je aan te melden.

Let op: geef onder bij ‘opmerkingen’ aan of je alleen naar deze vergadering wilt komen, of dat je vaker naar het IVO wilt komen. Dat kan op proef, geheel vrijblijvend. Kijk hier voor meer informatie.

 

‘Onze leden vormen de kracht’

De nieuwe voorzitter van het GNMI is Rik van der Linden. Hij Is sinds 2014 wethouder in Dordrecht en houdt zich bezig met de portefeuille bereikbaarheid. Een kort gesprek.

Onmiddellijk effect 

Rik van der LindenRik: ’Dordrecht is al heel lang lid van het GNMI en bij mijn aantreden als wethouder ben ik lid geworden van het dagelijks bestuur van de vereniging. Sinds kort, om precies te zijn in mei 2021, ben ik voorzitter. De afgelopen jaren heeft het GNMI zich ontwikkeld tot een grotere, breder georiënteerde vereniging. Dat is belangrijk. Gemeenten hebben veel opgaven die onmiddellijk effect hebben op de mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw of aan de uitwerking van het klimaatakkoord. Het is van belang om hier als vereniging zelf over na te denken en betrokken te zijn bij de uitwerking van het Haagse beleid.’
 
Kennis delen en samen optrekken
‘Het GNMI is niet voor niets een vereniging: de leden vormen de kracht ervan, zowel als het gaat om kennisdeling als om het samen optrekken in het verbeteren van wetgeving en beleid’, vertelt Rik. Samen met de andere leden van het bestuur wil ik de koers van de laatste jaren verder vormgeven. Sterk blijven op de inhoud en de belangen van de gemeenten goed blijven vertegenwoordigen.’

Thema’s en netwerken
Rik: ’Het GNMI heeft heel veel kennis van zaken en we gaan ervoor zorgen dat die kennis op peil blijft. Vanouds is het GNMI sterk in bijvoorbeeld openbaar vervoer en daarmee samenhangende thema’s. Daar zijn de afgelopen jaren allerlei onderwerpen bijgekomen. Denk aan parkeren, elektrisch rijden, hoe om te gaan met data, Zero Emissie en nog veel meer. De onderlinge netwerken, en sinds kort ook de regionale samenwerkingen, zijn heel sterk en daar heeft elke gemeente iets aan.’

Toekomst 
‘Natuurlijk zijn er uitdagingen voor de toekomst. Dan denk ik onder andere aan het sterk houden van de kennisnetwerken, het verder ontwikkelen van dienstverlening voor gemeenten, zoals het juridisch loket en het versterken van de positie van de gemeenten bij de uitwerking van het mobiliteitsbeleid. Daar werken we aan. Het GNMI is een hele mooie club om voor en mee te werken’, besluit Rik.

Denk mee over deelmobiliteit

De populariteit van deelfietsen, -scooters en auto’s neemt sterk toe. Ze bieden meer opties om op het punt van bestemming te komen en kunnen ook helpen om diverse maatschappelijke doelen te bereiken. Soms kan het ook tot problemen in de openbare ruimte leiden, bijvoorbeeld als er te veel deelscooters rond één plek worden geparkeerd. Om een en ander in goede banen te leiden heeft een aantal gemeenten inmiddels een verordening deelmobiliteit gemaakt.  

In opdracht van het Ministerie van I&W voeren we een verkenning uit naar de huidige verordeningen deelmobiliteit. En kijken we of er een modeltekst kan worden opgesteld die als voorbeeld kan dienen voor alle gemeenten. Daarnaast zoeken we uit hoe gemeenten staan tegenover een landelijke faciliteit voor deelauto’s. 

Werk je bij een gemeente en wil je meedenken of op de hoogte gehouden worden, meld je dan voor 15 september aan via deze link.   

Platform Regionale Mobiliteit op 29 juli

Wat is de rol van de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten bij de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en hoe kunnen we elkaar hierbij helpen? Hoe kijken de regio’s aan tegen de Integrale Mobiliteitsanalyse, wat zijn de plannen van de regio’s en hoe zorgen zij ervoor dat de vraagstukken van het regionale schaalniveau in beeld komen bij de BO MIRT? Deze en andere vragen staan centraal bij de vergadering van het GNMI platform Regionale Mobiliteit op donderdag 29 juli 2021.

Datum: 29 juli 2021
Tijd: 15:00 – 17:00
Locatie: online via Microsoft Teams
Doelgroep: beleidsadviseurs of coördinatoren mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten

De onderwerpen op een rijtje:

 • SPV2030 en de regio’s, met inleiding door Charlotte Bax van het Kennisnetwerk SPV en het SWOV
 • Belangenbehartiging VNG en kennisontwikkeling CROW
 • Rondje langs de regio’s: Integrale Mobiliteitsanalyse, plannen voor hubs, betrokkenheid bij BO MIRT en andere ontwikkelingen in mobiliteitsbeleid

De bij het platform aangesloten regio’s hebben een vergaderverzoek ontvangen met daarin link naar de agenda en de videovergadering. Is jouw regio nog niet aangesloten, maar wil je een keer kijken wat het is? Je bent welkom om vrijblijvend aan te schuiven op 29 juli.

 

Aanmeldformulier

 

Over het Platform Regionale Mobiliteit

Je vindt bij het aanmeldformulier meer informatie over het GNMI Platform Regionale Mobiliteit. Als je dat wilt nemen we contact met je op en leggen we uit hoe alles werkt. Vul dan het formulier in en selecteer “contact opnemen”. Lees ook het interview met Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg-Trendsportal. Hij is samen met Johan Leferink (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) voorzitter van het Platform Regionale Mobiliteit.

De volgende regio’s zijn aangesloten bij het Platform Regionale Mobiliteit (formeel of op proefbasis):

 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • RMO Noord-Limburg / Trendsportal
 • Holland-Rijnland
 • Utrecht 10
 • Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Eindhoven
 • Regio Amersfoort
 • Regio Rivierenland
 • Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Regio Foodvalley
 • Regio Groningen-Assen
 • Regio Midden-Holland
 • Regio Gooi- en Vechtstreek

Daarnaast schuiven de volgende ketenpartners aan:

 • VNG
 • CROW
 • Provincie Noord-Holland
 • Rijkswaterstaat

 

Wat kunnen we van elkaar leren?

‘Voor mij is het belangrijkste dat regio’s ook het gesprek met elkaar voeren,’ vertelt Peter van Wijlick. Hij is regiocoördinator mobiliteit in Noord-Limburg en samen met Johan Leferink sinds kort voorzitter van het platform Regionale Mobiliteit.

Stad en ommeland

Peter van WijlickHet GNMI-platform voor adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden ging dit jaar van start. Peter: ’er is een andere dynamiek en een andere agenda dan in het Intergemeentelijk Verkeersoverleg dat door het GNMI wordt verzorgd. In het IVO worden goede dingen gedaan, begrijp me niet verkeerd, maar daar gaat het vooral over de stedelijke opgaven en veel minder over ‘stad en ommeland’. Hoe betrek je de kleinere gemeenten bij verkeer en vervoer, we hebben het over de ‘mobiliteitstransitie’ waar we in zitten. Hoe organiseer je deelvervoer in kleine kernen in ruraal gebied? Is daar de toegang tot mobiliteit niet een groter vraagstuk dan de bereikbaarheid van de binnenstad? Kortom: het platform is een mooi podium om inhoudelijk en procesmatig verbanden te leggen tussen stad en regio.’

 

 

 

Trendsportal

Peter van Wijlick is ruim 12 jaar regio coördinator mobiliteit in Noord-Limburg. Hij werkte bij de provincies Noord-Brabant en Limburg als beleidsadviseur en als projectmanager van een grensoverschrijdende autosnelweg-verbinding van Roermond naar Mönchengladbach. Ook werkte hij jaren voor de gemeente Venlo als beleidsadviseur en als projectleider voor het GVVP Venlo. ‘De laatste jaren hebben we ons mobiliteitsnetwerk Trendsportal tot wasdom gebracht. Het is de regionale en lokale mobiliteitsvisie van alle acht inliggende gemeenten, een uitvoeringsprogramma en we dragen zelf zorg voor een deel van de uitvoering van de projecten met een programmateam van zeven medewerkers. Dat team stuur ik aan en ik ben (formeel) in dienst bij de gemeente Venlo. Mijn grootste uitdaging ligt in het vertalen van de visie in concrete projecten die bijdragen aan onze doelstellingen en het financieren en organiseren van die projecten. Maar ik hou me vooral bezig met het leggen van verbindingen met en tussen de acht gemeenten en daarbuiten in een quadrupel helix samenwerking,’ vertelt Peter.

Kennis- en relatiebron

Peter: ’het GNMI is belangrijk als verbinder, inspirator, organisator en facilitator om gemeenten en regio’s samen te brengen. Om zowel inhoudelijk de discussie te voeren, maar ook om uit te wisselen hoe zaken procesmatig opgepakt worden in Nederland. Op lokale, maar zeker ook op regionale schaal. Ik leer daar iedere keer weer veel van en het zet mij aan het denken of het anders kan of wellicht zelfs anders moet. Via het GNMI hebben we ook een georganiseerde toegang tot bijvoorbeeld de VNG, het IPO en ministeries om onze belangen in te brengen en te borgen. De vereniging is een kennis- en relatiebron voor ons.’

 


De aangesloten regio’s van het platform roepen collega’s van de andere regio’s om ook mee te doen. Werk je voor een regionaal samenwerkingsverband met gemeenten aan mobiliteitsbeleid? Kom dan naar het overleg en ontmoet collega’s die aan soortgelijke vraagstukken werken. We leggen dan ook uit hoe je regio aan kan sluiten bij het platform Regionale Mobiliteit.

Je kunt je aanmelden via dit formulier of bekijk de agenda van de vergadering van 29 juli 2021.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter van Wijlick:

+31 6 21146598

peter.van.wijlick@trendsportal.nl

 

Nieuwe leden GNMI bestuur

Tijdens de algemene vergadering van 30 juni zijn vier nieuwe van het dagelijks bestuur van het GNMI benoemd. Dat zijn Wim Willems (gemeente Apeldoorn), Arjen Maathuis (gemeente Almelo), Rens Steintjes (gemeente Doetinchem) en Daan Quaars (gemeente Breda). Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit voorzitter, Rik van der Linden (gemeente Dordrecht), Roeland van der Zee (gemeente Arnhem) en de vier bovengenoemde leden.

Het GNMI is blij met deze groep wethouders met enthousiasme voor het vakgebied mobiliteit. We hebben op deze manier ook een brede vertegenwoordiging van de gemeenten in het bestuur. Dit maakt het ook mogelijk de werkzaamheden onderling goed te verdelen. De huidige voorzitter Rik van der Linden nam het stokje over van Mario Jacobs die in april startte als dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas.

Hier vind je contactgegevens van het bestuur.