Twintig onderwerpen in twee maanden

De periode rondom de herfstvakantie biedt een mooi moment om terug te kijken naar wat we sinds het zomerreces hebben behandeld in het GNMI-Netwerk. In de twee maanden die we onderweg zijn hebben we bijeenkomsten gehad van het IVO, het platform Regionale Mobiliteit, de contactgroep OV, de contactgroep Parkeren, de themagroep Taxi, de themagroep Deelmobiliteit en de themagroep Stadslogistiek. Deze bijeenkomsten leverden in totaal twintig onderwerpen op voor beleidsafstemming, kennisdeling en positionering van de gemeenten in het mobiliteitsbeleid. 

Arthur ter Weeme

Een aantal onderwerpen licht ik er graag even uit. Allereerst is het merkbaar dat de zero emissiezones dichterbij komen. Gemeenten zijn al lange tijd druk bezig met de voorbereidingen voor de invoering, maar ondertussen wordt het steeds concreter. Een belangrijk thema is de communicatie tussen gemeenten en ondernemers, maar ook de vraag of je als gemeente de besluitvorming over de zero emissiezone voor de vrachtwagens en bestelbusjes kunt combineren met een zone voor het taxivervoer. Op het gebied van verkeersveiligheid de afgelopen weken veel aandacht voor de fiets. Het Ministerie van IenW heeft met ons het onderzoek naar de oplossingsrichtingen voor het opvoeren van de LEV’s (waaronder de fatbike) besproken. Interessant daarbij de concrete maatregelen waar meerdere gemeenten waaronder Amsterdam samen met het Rijk over in gesprek zijn. We werden meegenomen in het Meerjarenplan Fietsveiligheid van het ministerie en er staat een vraag uit in het GNMI-Netwerk over de innovatieve maatregelen voor fietsveiligheid waar subsidie voor kan worden aangevraagd. Over innovatie gesproken, de Universiteit van Utrecht vraagt via het GNMI-Netwerk naar gemeenten om mee te draaien in een klankbordgroep voor het ontwikkelen en implementeren van ‘radicale toekomstscenario’s’ voor mobiliteit, op basis van praktijkonderzoek in drie gemeenten. Er zijn nog veel meer onderwerpen besproken in de groepen van het GNMI-Netwerk. Ik zet ze, inclusief die ik zojuist genoemd, hieronder op een rijtje: 

 • Zero emissiezones voor stadslogistiek 
 • Onderzoek radicale toekomstscenario’s (Universiteit Utrecht) 
 • Onderzoek opvoeren LEV’s (inclusief fatbike) 
 • Meerjarenplan Fietsveiligheid (Ministerie van IenW) 
 • Omgevingswet en mobiliteit 
 • Mobiliteitsvisie Groningen (inclusief de leidraad met tien dimensies) 
 • GPK (nieuwe EU-wetgeving, verkenning areaal en digitalisering) 
 • Toekomstperspectief Automobiliteit (Ministerie van IenW) 
 • Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) Noordoost-Brabant
 • Landelijke aanpak overwegen: normering (Ministerie van IenW en ProRail)
 • Buurtinitiatieven voor kleine stationsgebieden (Vereniging Stations Lokaal)
 • Centraal Haltebestand (DOVA)
 • Parkeerbeleid Amersfoort (inclusief relatie Omgevingswet en totstandkoming parkeernorm)
 • Mobiliteitshubs (relatie gebiedsontwikkeling en Rijksbijdrage) 
 • Beleid deelmobiliteit Gouda (inclusief verbinding met regio) 
 • Natuurlijk!Deelmobiliteit (nationaal programma) 
 • Evaluatie WP2000 voor taxi (Ministerie van IenW) 
 • Ontwikkelingen taxibeleid Amsterdam en andere grote gemeenten 
 • Bermparkeren 
 • Inzet en handhaving geluidflitsers

De komst van het nationaal programma Natuurlijk!Deelmobiliteit maakt onze groep Deelmobiliteit overbodig. De deelnemers hebben hun waardering uitgesproken voor de meerwaarde die het gaf de afgelopen jaren, maar het nationaal programma voorziet ondertussen in dezelfde behoeften. Het onderwerp verdwijnt bij het GNMI niet. We gaan deelmobiliteit agenderen in de andere groepen, zodat we de relatie gaan leggen met parkeren, verkeersveiligheid, OV en andere invalshoeken. Ik wil deze gelegenheid ook even aangrijpen voor een bedankje aan de VNG, CROW en het Kennisnetwerk SPV voor hun actieve bijdragen aan de bijeenkomsten van ons netwerk.  Zij bieden via het GNMI-Netwerk gemeenten de mogelijkheid om periodiek op de hoogte te blijven en inbreng te leveren voor de belangenbehartiging en de kennisontwikkeling. 

Tenslotte de agenda voor de komende bijeenkomsten van de groepen van het GNMI-Netwerk. Ben je niet aangesloten bij een groep, maar wil je een keer vrijblijvend kijken? Dat kan. Meld je aan via deze link. Ik probeer bij alle bijeenkomsten van het GNMI-Netwerk aanwezig te zijn, dus wellicht zie ik je daar! 

Arthur ter Weeme