Coalition of the Willing Zero emissie doelgroepenvervoer groeit verder en zoekt naar oplossingen duurzaam vervoer

Op 23 mei kwam de Coalition of the Willing Zero emissie doelgroepenvervoer bijeen. De coalitie werkt aan het bereiken van een volledig 0-emissie doelgroepenvervoer in 2025 en bestaat uit een brede groep opdrachtgevers, vervoerders en voertuigleveranciers. Het GNMI faciliteert de coalitie in opdracht van de Rijksoverheid en brengt partijen bij elkaar in het zoeken naar oplossingen en kennisdeling.

Coalition of the willing groeit door

De Coalitie telt momenteel 90 deelnemers, waaronder 73 gemeenten. Dit is een verdubbeling sinds de ondertekening van het Bestuursakkoord en Convenant Zero emissie Doelgroepenvervoer. 

Stimuleren van inzet 0-emissie voertuigen via inkooptrajecten

Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden in het sociaal domein zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van vervoersvoorzieningen aan geïndiceerde inwoners. In het algemeen worden diverse vervoersstromen gebundeld in één systeem. Daarbij valt op dat aanbestedende overheden steeds meer inzetten op de inkoop van 0-emissie doelgroepenvervoer. De Rijksoverheid ontwikkelt een leergang duurzaam inkopen, waaronder vervoer, om gemeenten in brede zin op weg te helpen met duurzaam inkopen en aanbesteden. Er komen concrete instrumenten beschikbaar, zoals een tool om de integrale kosten (total cost of ownership) af te wegen en een processchema om gemeenten te informeren over de verschillende stappen om te komen tot de uitvraag van 0-emissie doelgroepenvervoer. Rijkswaterstaat, het ministerie van I&W en het GNMI werken aan een monitor om de voortgang van de uitrol van 0-emissie doelgroepenvervoer in kaart te brengen. 

Toename 0-emissie doelgroepenvervoer vraagt om wegnemen knelpunten financiering en operationaliteit

De ambitie voor volledig 0-emissie doelgroepenvervoer vraagt om de beschikbaarheid van geschikte en betaalbare voertuigen en financiering. Binnen de Coalition of the Willing lopen er meerdere acties om hierop grip te krijgen. Vanuit de Rijksoverheid biedt de brandstofvisie een beleidsmatige stimulans voor voertuigaanbieders. Er komt ook een overzicht van beschikbare subsidies beschikbaar. Het GNMI onderzoekt de mogelijkheden voor de financiering van voertuigen. In algemene zin valt op dat er beperkt geschikte 0-emissievoertuigen met rolstoellift beschikbaar zijn en dat vervoerders vooral behoefte hebben aan sober uitgevoerd materieel. Naast de beschikbaarheid van financiering en voertuigen speelt ook de looptijd van aanbestedingen een rol: de terugverdientijd en exploitatielasten zijn afhankelijk van de contractduur. Vanuit budgettaire sturing kiezen veel aanbestedende overheden voor relatief korte contracten, maar dat staat op gespannen voet met een haalbare exploitatie voor de vervoerder. In deze bijeenkomst zijn ook enkele knelpunten besproken, zoals de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en toegang tot centrumgebieden met beperkte toegangsregimes voor voertuigen. Deze knelpunten worden verder uitgewerkt.

Gastheer Tribus gaf een rondleiding door de hal waarin voertuigen worden omgebouwd voor het doelgroepenvervoer, waaronder de elektrische rolstoelbus met een gewicht lager dan 3500 kilo en een modulair opgebouwde OV-bus. 

Meer informatie over de Coalition of the Willing Zero emissie Doelgroepenvervoer is te vinden op www.zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl.