VOC betrokken bij project ProRail onbeveiligde overwegen

In een verkennend gesprek met ProRail is overeen gekomen dat de VOC zal helpen bij het inbrengen van het gemeentelijk geluid bij het NABO-project van ProRail. Het doel van dit project is om onbeveiligde overwegen op een kosteneffectieve en innovatieve manier ófwel een betere beveiliging te geven ófwel gebruikers beter te attenderen op een naderende overweg. Hiervoor wordt een proeflocatie ingericht en wordt getest op een bestaand spoortraject. ProRail erkent het belang van betrokkenheid van gemeenten en is positief over een verbindende rol van de VOC ten aanzien het wegbeheerderoogpunt. Omdat onbeveiligde overwegen voornamelijk te vinden zijn in dunbevolkt gebied zal de VOC dit oppakken in samenspraak met gemeenten met landelijk gebied waar veel van deze overwegen te vinden zijn. Wil je als gemeente inbreng leveren? Maak dit kenbaar aan de VOC-secretaris.