Wat bespraken wij sinds de zomer?

De afgelopen maanden stonden er weer veel interessante onderwerpen op de agenda!

Intergemeentelijk verkeersoverleg (IVO): gemeenten verbinden met kennis, LEV-kader en verhandelbare mobiliteitsrechten 

In het Intergemeentelijk Verkeersoverleg bespraken we enkele landelijke beleidsontwikkelingen.  We wisselden van gedachte over het nieuwe landelijke beleidskader voor lichte elektrische voertuigen met het ministerie van I&W. Na een inhoudelijke presentatie gaven gemeenten aandachtspunten  mee, zoals de noodzaak om de gemeenten een rol te geven bij het aanwijzen van de plaats op de weg voor LEV’s vanwege de toenemende drukte op fietspaden.  

Het VERDUS-SURF-kennisprogramma gaf een toelichting op haar activiteiten en werd er een oproep gedaan aan gemeenten om mee te denken en mee te doen aan projecten. We zijn bezig met het opzetten van een structureel overleg met kennis- en onderwijsinstellingen zodat zij sneller de weg naar gemeenten weten te vinden en vice versa. Een concreet voorbeeld hiervan is de presentatie van hoogleraar Erik Verhoef (VU, economie) over proeven met verhandelbare mobiliteitsrechten: hoe reageren mobiliteitsgebruikers op prijsprikkels bij het afnemen van parkeer- en verplaatsingsrechten? Voor de deelnemers leverde dit een aantal verrassende inzichten op.  

Platform Regionale Mobiliteit: hoe gaan regio’s om met duurzame mobiliteitsplannen, het ontwikkelen van hubs en hoe organiseer je regionale samenwerking? 

Veel regio’s zijn bezig met het opstellen van Regionale mobiliteitsplannen (RMP’s). In zo’n plan spreken gemeenten met elkaar af hoe ze werken aan CO2-reductie en het verlagen van de uitstoot van schadelijke stoffen in de mobiliteit. Het samenwerkingsverband Trendsportal (Noord-Limburg) vertelde in de bijeenkomst van juni over het opstellen van hun RMP, waarbij wordt ingezet op schone en gezonde mobiliteit: de regio zet in op voorkomen, verkorten, veranderen en verschonen van verplaatsingen. Dit plan is voor de deelnemende gemeenten tegelijkertijd ook de drager voor hun mobiliteitsbeleid. 

De Vervoerregio Amsterdam heeft te maken met een forse vraag naar nieuwe woningen en werklocaties. In hun MP wordt er gekeken naar thema’s zoals duurzaam inkopen van overheidsopdrachten, het zorgen voor schone laad- en tankinfrastructuur en duurzame logistiek.
Naast het bespreken van deze inspirerende voorbeelden werden er ook zorgen geuit: veel regio’s worstelen met het vinden van voldoende ambtelijke capaciteit en financiering om alle ambities  waar te maken. Bovendien spelen er meerdere opgaven in de ruimtelijke omgeving waarbij de regio’s ook aan de lat staan, zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Daarnaast moeten ambities ook een realistische en haalbare bijdrage leveren aan de doelstellingen van het klimaat- en energiebeleid. 

In de bijeenkomst van september spraken we over het organiseren van regionale samenwerking in het mobiliteitsbeleid en het landelijke programma hubs en knooppunten.  Het ministerie van I&W gaf een toelichting op het landelijke programma hubs en knooppunten, waarin wordt gewerkt aan een nationaal concept  waar aanbieders van deelmobiliteit hun voertuigen kunnen aanbieden. De overheid financiert de opstartkosten van de hubs en de exploitanten bieden hun product aan. Een eenduidig concept moet zorgen voor herkenbaarheid en er worden afspraken gemaakt over aspecten zoals het delen van data over het gebruik van de hubs.  

De  regio Zuid-Limburg gaf een presentatie over  de vraagstukken die spelen bij het organiseren van regionale samenwerking in mobiliteit en waar organisaties, maar ook gemeenten als financier en opdrachtgever, tegenaan lopen. Dit thema wordt de komende tijd uitgewerkt. .

Parkeren: energieopwekking, digitalisering gehandicaptenparkeerkaart en deelmobiliteit 

Parkeren gaat steeds meer over integrale gebiedsontwikkeling en parkeervoorzieningen spelen ook een rol bij het zorgen voor duurzame mobiliteit. Vanuit die optiek deed Merosch, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderzoek naar de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken boven parkeerterreinen. Op die manier kan ongeveer 10% van de energiedoelstelling van het Klimaatakkoord worden gehaald. Vanuit technisch oogpunt is deze ambitie haalbaar, maar dat vraagt ook om goede ruimtelijke keuzes en het is bovendien belangrijk dat de opgewekte energie terplekke ook weer kan worden ingezet voor het opladen van geparkeerde voertuigen. 

Het SHPV gaf een toelichting op het digitaliseren van de gehandicaptenparkeerkaart. Gebruikers van deze kaart hebben te maken met omslachtige regels en gemeenten willen fraude en oneigenlijk gebruik tegengaan. Het SHPV onderzoekt of er één landelijke digitale app voor de gehandicaptenparkeerkaart kan worden ingevoerd zodat gebruikers weten wat de mogelijkheden voor het gebruik van de kaart zijn en gemeenten efficiënter kunnen handhaven. Het GNMI is bij dit onderzoek betrokken.  

Deelmobiliteit vraagt ook om gebruiksvriendelijkheid en zorgt eigenlijk voor dezelfde uitdagingen bij gemeenten. In opdracht van het ministerie van I&W onderzoekt het GNMI wat de gemeentelijke wensen voor regelgeving zijn en hoe er een duidelijk speelveld voor gemeenten, gebruikers en aanbieders kan worden gecreëerd. Hier komen we binnenkort op terug. 

Stadslogistiek: hoe ga je om met logistieke hubs? 

In de bijeenkomsten van de themagroep Stadslogistiek werd er kennis uitgewisseld over het ontwikkelen van logistieke hubs. Veel gemeenten willen de ambities voor zero emissie logistiek ook doorvertalen naar minder verkeersbewegingen en efficiëntere logistieke ketens, zodat de druk op het wegennetwerk afneemt en de leefbaarheid toeneemt. Dat vraagt om een aparte aanpak per logistieke keten omdat bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels verschilt van de bevoorrading van horecagelegenheden.  

Verkeersveiligheid: 30 km/uur binnen de bebouwde kom 

De landelijke discussie over het invoeren van een maximale snelheid van 30 km per uur binnen de bebouwde kom kwam uiteraard terug in de contactgroep verkeersveiligheid. DTV en Goudappel Coffeng gaven een toelichting op het onderzoek dat de basis voor een landelijk afwegingskader moet vormen. Gemeenten gaven hun aandachtspunten rondom financiering, het doortrekken van de goede ervaringen met Duurzaam Veilig en de inzet van handhaving aan. De gemeenten Utrecht en Haarlemmermeer deelden hun visies over het inrichten van woonerven en de stedelijke bebouwde kom en de maatregelen die zij nemen om toe te werken aan een lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer in wijken en buurten. Binnenkort vertellen we daar meer over.