Webinar: mobiliteit en data hebben de toekomst

Mobiliteit en data hebben vaker raakvlakken met elkaar. Gebruikers van deelvoertuigen kunnen op pad dankzij apps als de aanbieder zorgt voor een goed aanbod aan voertuigen. Gemeenten zijn vanuit verschillende invalshoeken ook op zoek naar data om verplaatsingen te sturen of te faciliteren. In september werd een aantal initiatieven gepresenteerd tijdens een hybride kennissessie, georganiseerd door het GNMI en het CROW-fietsberaad.

Inzicht in het gebruik van deelvoertuigen
Het CROW en Tuxion gaven een overzicht van het Dashboard deelmobiliteit. Dit systeem is ontstaan om inzicht te krijgen over de inzet van deelfietsen, maar inmiddels zijn veel deelmobiliteitsvormen ingeplugd. Gemeenten gebruiken het dashboard vaak om inzicht te krijgen in het gebruik, maar er zijn ook initiatieven die voortborduren op het dashboard, zoals het plotten van gebruiksdata in ArcGIS door de gemeente Zwolle.
Het opvangen van data vraagt om het gezamenlijk zorgen voor open datastandaarden en het maken van goede afspraken over dataverzameling en het bewaken van de kwaliteit daarvan. Daarnaast zijn deelautoaanbieders nog niet aangehaakt.
Advier onderzocht voor het CROW hoe gebruikers aankijken tegen het gebruik van deelauto’s.
Op basis van onderzoek in een vijftal gemeenten gaven 380 respondenten feedback over hun beleving van autodelen. Vanwege de beperkte respons kunnen er geen sluitende conclusies worden getrokken, maar duidelijk is dat de autodeler vooral nog een “early adopter” met een hoog inkomen en hoge opleiding is. Dat beeld kantelt volgens de aanbieders momenteel wel, en dat is gunstig voor de acceptatie van autodelen.

Sturen op parkeren van deelscooters en deelauto’s
De badplaats Scheveningen is in de zomer razend druk. Er komen dan veel bezoekers met een scooter of fiets naar het strand. Door de groei van het deelmobiliteitsaanbod komen er ook veel bezoekers vanuit randgemeenten en zelfs vanuit Rotterdam. Maar waar laat je alle tweewielers en stuur je de verkeersdrukte? Door de piekdrukte wordt vanaf 2019 gewerkt aan het vrijhouden van de toegang tot het strand en het spreiden van de parkeerdrukte op basis van een programma van eisen. Zo is het parkeren van deelvoertuigen niet toegestaan in een brede kuststrook. Aan de andere kant is het herpositioneren van voertuigen door de aanbieders belangrijk. De gemeente Den Haag gebruikt de data uit het Dashboard deelmobiliteit om het gebruik en de drukte te volgen. Daarnaast krijgen aanbieders via een API informatie over maatregelen aangeleverd. Door de inzet van data worden de aangewezen parkeerfaciliteiten (hubs) goed benut. Het toekomstperspectief is dat de gebruiker vooraf weet welke hubs beschikbaar zijn en dat de aanbieder automatisch weet waar voertuigen gestald kunnen worden. Zo kan gestuurd worden op het aanbod en de beschikbaarheid van voertuigen.

Veilige data-uitwisseling bij deelmobiliteit
Het veilig delen van data over deelmobiliteit is belangrijk. De gemeente Amsterdam heeft met steun van de Europese Unie gekeken naar het ontwikkelen van één set afspraken voor data-uitwisseling. Naast wettelijke randvoorwaarden over privacy en beveiliging spelen ook afwegingen rondom ethiek en bruikbaarheid een rol. Er zijn afspraken gemaakt over de privacy van gebruikers en het beschermen van gegevens. Daarnaast komt er een “technische draaischijf” in de vorm van een API via het CROW, zodat aanbieders en gemeenten data kunnen uitwisselen. Op basis van een stappenplan kunnen gemeenten aan de slag met het implementeren van deze vorm van data-uitwisseling.

Vanaf komend jaar komt het onderwerp ‘data’ periodiek terug op de agenda van de themagroep Deelmobiliteit, in samenwerking met het ministerie van I&W.