Tag Archief van: corona

GNMI Contactgroep OV: zorgen over openbaar vervoer na Corona en houd rekening met de bus bij 30 km/uur in de stad

In december besprak de GNMI-contactgroep OV een aantal landelijke ontwikkelingen in het openbaar vervoer die gemeenten raken. De reizigersuitval door de coronacrisis en de landelijke ontwikkelingen rondom een maximale snelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom leverden veel discussie op.

Coronacrisis en bereikbaarheid binnensteden
De coronacrisis heeft een forse impact op het gebruik van het openbaar vervoer: volgens het CBS liep het aantal reizigers met 60% terug ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Landelijk zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de decentrale OV-autoriteiten waarbij het Rijk garant staat voor 93% van de reguliere inkomsten. Van vervoerders wordt verwacht dat zij ook een financiële bijdrage leveren door besparingen. Dat leidt tot de opheffing van spitsbuslijnen, vermindering van frequenties, maar ook tot een afname van het openbaar vervoer binnen de haarvaten van de steden. Kleinschaliger buslijnen leveren wel een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale bereikbaarheid van wijken. Zo verdwijnt de bus uit de binnensteden van Deventer en Leeuwarden en wordt in Arnhem een buslijn geschrapt die in 2015 juist is geherintroduceerd om een wijk te ontsluiten. Er zijn ook tijdelijke noodconcessies ingevoerd omdat vervoerders niet meer willen inschrijven vanwege de grote onzekerheid over hun inkomsten.

Gemeenten zijn bezorgd over de toekomst van het openbaar vervoer. De economische schade van corona leidt tot minder reizigers en de mobiliteitspatronen veranderen door de toename van het thuiswerken. Het is daarom de vraag op welke termijn de reizigers weer terugkomen. De huidige situatie roept ook de vraag op of het nog haalbaar is dat vervoerders zelf verantwoordelijk zijn voor de opbrengsten. Er ontstaat nu een prikkel om te snijden terwijl de groei van veel steden juist vraagt om meer en slimmer openbaar vervoer. Aan de andere kant zijn er ook kansen om werk te maken van de integratie tussen het WMO-vervoer en het openbaar vervoer of smart mobility-oplossingen zodat wijken en voorzieningen bereikbaar blijven.
Het GNMI komt nog terug op deze ontwikkelingen.

Maximale snelheden binnen de bebouwde kom: houd rekening met de bus!
De Tweede Kamer sprak zich in een motie uit voor het hanteren van een maximale snelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Vanuit verkeersveiligheid en leefbaarheid valt daar wat voor te zeggen, maar voor het stedelijke busvervoer is een lage snelheid juist funest: reizigers waarderen buslijnen met een goede doorstroming over het wegennet. Veel gemeenten lopen tegen knelpunten aan bij de doorstroming van het busvervoer en de vervoerders hebben ook verwachtingen over de weginrichting die niet altijd tot een goede oplossing voor andere weggebruikers kunnen leiden.

De gemeente Nijmegen presenteerde een denkkader over de omgang met de gewenste snelheden voor het busvervoer binnen de stad. Daarbij wordt vooral gekeken welke functie de weg in het hele netwerk heeft, aantallen voertuigen, de beschikbare wegbreedte en de ruimtelijke uitstraling van het straatbeeld. Er zijn immers wegen waar de toepassing van een 30/km-uur regime leidt tot averechtse effecten op de doorstroming en het gebruik van de weg.

Uit de discussie kwam de spanning tussen verkeersveiligheid en een stabiele doorstroming voor het busvervoer naar voren. Daarnaast is het belangrijk dat er ook wordt gekeken naar het type busverbinding: bij ontsluitende lijnen in de wijken zijn andere maatregelen nodig dan bij hoogwaardige lijnen die het juist moeten hebben van tempo binnen de stad. En los van de fysieke inrichting vraagt de opkomst van slimme verkeerslichten (de I-VRI) ook om een goede aanpak. We gaan dit onderwerp dan ook verder uitdiepen met de gezamenlijke OV-autoriteiten (DOVA).

Bijeenkomst parkeerbeleid voor gemeenten op 23 juni over corona, parkeervisies en autodelen

Op dinsdag 23 juni 2020 wisselen beleidsadviseurs van gemeenten in de GNMI Contactgroep Parkeren ervaringen uit over de effecten van corona op het gemeentelijk parkeerbeleid. Daarnaast geeft het Ministerie van I&W een toelichting op de ontwikkeling van een toolkit voor autodelen voor gemeenten. De gemeente Eindhoven presenteert de recent vastgestelde parkeervisie.

Deze keer komt de groep vanwege corona digitaal bijeen. De bijeenkomst is primair voor adviseurs van gemeenten die zich bezighouden met parkeerbeleid. Is je gemeente nog niet aangesloten op het GNMI-Netwerk? Schuif dan als vrijblijvende kennismaking aan bij de vergadering. Je kunt je aanmelden via het formulier hieronder.

Op de agenda staan:

 • Rondje langs de gemeenten met daarbij bijzondere aandacht voor de impact van de coronacrisis op parkeren
 • Jurisprudentie rondom parkeren en parkeerhandhaving
 • Gemeentelijke parkeervisies: presentatie gemeente Eindhoven
 • Ontwikkeling beleidstoolkit autodelen: presentatie Ministerie van I&W

De Contactgroep Parkeren is onderdeel van het GNMI-Netwerk en komt meerdere keren samen om de ontwikkelingen in het parkeerbeleid te bespreken. We komen telkens bij een andere gemeente bijeen en bespreken naast landelijke ontwikkelingen en jurisprudentie ook de lokale vraagstukken. Bij de vergadering worden het Ministerie van IenW, RDW, VNG, CROW en SHPV uitgenodigd.

Selecteer een geldig formulier

Praat je mee tijdens het online IVO overleg?

Op vrijdag 19 juni 2020 is er een online IVO (intergemeentelijk verkeersoverleg) van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur.  In verband met de coronacrisis is de IVO-vergadering van eind maart niet doorgegaan. Daarom zijn de meeste agendapunten van toen doorgeschoven naar 19 juni.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Rondje langs de gemeenten met speciale aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis: de anderhalve meter samenleving in de openbare ruimte.
 • Toelating van lichte elektrische voertuigen (lev’s) in Nederland: toelichting op Position paper van de Nederlandse Micro Mobiliteit Coalitie en een presentatie door het ministerie van IenW over de toelatingskaders voor lev’s.
 • Het werkprogramma CROW-KpVV 2021
 • Stand van zaken Uitvoeringsagenda Nul-emissie stadslogistiek en Zero emissie straattaxivervoer
 • VNG-zaken mobiliteit (onder andere terugblik uit de commissies RWM en EKEM)

De bijeenkomst is voornamelijk voor de coördinatoren mobiliteit van gemeenten. Ook vertegenwoordigers van andere overheden en kennisinstellingen zijn welkom. Heb je interesse om deel te nemen? Meld je aan via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier

Selecteer een geldig formulier

Mini-seminar gedrag en mobiliteit en Algemene Vergadering GNMI

Let op: de mini-seminar die staat aangekondigd wordt wegens de beperkte beschikbaarheid van de genodigden verzet naar een later moment dit jaar. Meer informatie over de nieuwe datum en tijd volgt later. De Algemene Vergadering van het GNMI gaat wel gewoon door.

Op 17 juni komt de Algemene Vergadering van het GNMI online bijeen. We blikken terug op het afgelopen jaar en de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur worden voorgedragen. De Algemene Vergadering is alleen voor leden. Aansluitend bieden we samen met Thalia Verkade een mini-seminar aan over gedrag en mobiliteit. Dit staat open voor alle wethouders mobiliteit van gemeenten in Nederland.

Journalist Thalia Verkade presenteert het boek dat zij samen met prof. Dr. Marco te Brömmelstoet (UvA) heeft geschreven over mobiliteit en gedrag. Een actueel onderwerp, niet in de minste plaats in relatie tot de discussie over ons mobiliteitsgedrag post-corona. Wethouders worden uitgenodigd om ideeën en ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Lees meer over het mini-seminar.

Programma 17 juni 2020

 • GNMI Algemene Vergadering                   12:30 – 13:00 (leden)
 • Mini-seminar mobiliteit en gedrag          13:00 – 14:00

Zowel de Algemene Vergadering als het mini-seminar vinden per video plaats via Microsoft Teams. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmeldformulier

Selecteer een geldig formulier

Let op: de mini-seminar die staat aangekondigd wordt wegens de beperkte beschikbaarheid van de genodigden verzet naar een later moment dit jaar. Meer informatie over de nieuwe datum en tijd volgt later. De Algemene Vergadering van het GNMI gaat wel gewoon door.

Protocol voor lokaal verkeer in anderhalvemetersamenleving

De Rijksoverheid heeft het Protocol Stedelijke Mobiliteit gepubliceerd. Daarin staan uitgangspunten voor de anderhalvemetersamenleving voor het lokale verkeer en de maatregelen die wegbeheerders kunnen nemen. Gemeenten kunnen fietsers meer ruimte geven of een straat bij een school tijdelijk sluiten voor autoverkeer.

In verband met de versoepeling van beperkende maatregelen in het kader van COVID-19 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Protocol Stedelijke Bereikbaarheid gepubliceerd. Daarin staat een set van uitgangspunten en maatregelen voor gemeenten voor de bereikbaarheid binnen de steden en woonkernen binnen de context van de anderhalvemetersamenleving. Het document richt zich met name op de situatie rondom de basisscholen, kinderopvang en sportverenigingen.

De Rijksoverheid raadt gemeenten aan om afspraken te maken met scholen en sportverenigingen over tijdstippen, routes en bestemmingen. Daarnaast kunnen gemeenten tijdelijke verkeersmaatregelen nemen, zoals het afsluiten van een straat voor het autoverkeer bij een school gedurende de haal- en brengtijden, of op bepaalde plekken een fietspad verbreden. Verder worden in het protocol uniforme communicatieboodschappen meegegeven aan de wegbeheerders.

Het protocol is het resultaat van overleg met vertegenwoordigers van lokale overheden, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Het GNMI blijft actief betrokken bij dit proces.

Het CROW-Fietsberaad heeft onlangs in samenwerking met onder meer het GNMI een overzicht opgesteld van maatregelen die gemeenten kunnen nemen rondom scholen met daarbij de juridische context. Gemeenten worden opgeroepen hun ervaringen te blijven delen via het GNMI-Netwerk. Deze informatie delen we rechtstreeks met het CROW voor actualisatie van de de publicatie.

Coronacrisis: oproep supermarkten voor tijdelijke verruiming venstertijden

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) doet een dringende oproep aan gemeenten om de tijdsbeperkingen voor het bevoorraden van supermarkten tijdelijk op te heffen. Dit helpt de voedselbranche om winkels beter te kunnen voorzien van levensmiddelen.

In een brief aan de minister-president vraagt het CBL om een pakket van maatregelen om in deze crisistijd de supermarkten beter te kunnen bevoorraden. Het opheffen van restricties voor het bevoorraden van supermarkten en winkels is één van de maatregelen.

Als de tijdsbeperkingen worden opgeheven en ook de beperkingen voor het gebruik van andere type voertuigen vervallen kunnen de supermarkten volgens het CBL beter worden bevoorraad. Het is aan alle individuele gemeenten om een besluit te nemen over het opheffen van de restricties.

Gemeenten bepalen vaak met venstertijden op welke tijdstippen vrachtwagens winkels mogen bevoorraden vanwege winkelend publiek en overlast voor omwonenden.

Aanvulling 23 maart 2020: Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken