Nieuwsbrief September 2022

EU-mobiliteitspakket en de gevolgen voor stedelijke gemeenten

Eind 2021 lanceerde de Europese Commissie een aantal maatregelen rondom duurzame en digitale mobiliteit. Dit pakket heeft invloed op de de uitwisseling van data binnen intelligente systemen (ITS-richtlijn) en de voorstellen over de inrichting van de Europese hoofdtransportnetwerken (TEN-T) in relatie tot de stedelijke mobiliteit. Dit laatste voorstel springt eruit: veel stedelijke gemeenten krijgen hiermee te maken. Wat houdt dat pakket in en hoe ziet de lobby eruit?

Vervanging infrastructuur vraagt om innovatie en samenwerking

De Nederlandse infrastructuur staat een flinke vervangingsopgave te wachten. Veel grote en kleine infrastructurele werken lopen tegen het einde van hun levensduur. Tegelijkertijd is er een tekort aan mensen, kennis en kapitaal om de vervangingsopgave goed aan te pakken.

Smart hubs, game changers in transport

Een hub is een plek waar meerdere elementen samenkomen. Wat betreft mobiliteit kan dat betekenen dat je bijvoorbeeld bij zo‘n hub zowel deelfietsen en deelauto‘s hebt naast een bushalte. Door meer opties te bieden, kan het voor de reiziger makkelijker en aantrekkelijker worden om van A naar B te komen.

Onderzoek kruispuntveiligheid door SWOV

De cijfers liegen er niet om: 60% van de doden bij fietsongevallen binnen de bebouwde kom valt op een kruispunt. Bij ernstig gewonden is dit zelfs 75%.  SWOV wil samen met gemeentelijke wegbeheerders onderzoek naar doen kruispuntveiligheid.

Gevolgen uitspraak Hoge Raad over maximale parkeerduur

In de GNMI-contactgroep Parkeren is besloten om de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad (HR 11 maart 2022, nr. 21/00853)  voor het parkeerbeleid van gemeenten in beeld te brengen. De Hoge Raad beperkt zich in haar uitspraak tot de mogelijkheden van het opleggen van naheffingsaanslagen op plekken waar een maximale parkeerduur geldt.

Student zoekt gemeente

Binnen de opleiding Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht beginnen studenten eind van dit jaar aan hun master thesis. Hierin doen ze een half jaar lang onderzoek naar vraagstukken binnen stedelijke mobiliteit, die te maken kunnen hebben met het gedrag van reizigers, duurzame mobiliteit, inclusiviteit, deelmobiliteit of andere prangende vragen.