Artikelen door

Landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid van start

Het GNMI start samen met het RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en een aantal andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden met een landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid. Het idee hiervoor ontstond tijdens een eerste themabijeenkomst over dit onderwerp waarin beleidsadviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van regio’s deelnamen. De betrokken regio’s zien het belang en de meerwaarde van een platform waarin we praktijkvoorbeelden delen, oplossingen zoeken voor knelpunten en hierover het gesprek aan gaan met landelijke stakeholders. Het landelijk platform is voor alle vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich met mobiliteitsbeleid bezighouden. De VNG en CROW zorgen voor de belangenbehartiging en de kennisvraag. We gaan graag met zoveel mogelijk regio’s van start! Onderwerpen De deelnemers van het platform bepalen zelf de agenda en de acties die hieruit voortkomen. In eerdere themabijeenkomsten hebben de regio’s alvast aangegeven welke onderwerpen op de agenda komen: Regionale samenwerking […]

IVO 15 januari: mobiliteitstransitie Den Haag en EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit

Op vrijdag 15 januari kwam het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) online bij elkaar. Op de agenda stond onder meer de mobiliteitstransitie Den Haag en de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, het tienpuntenplan Mobiliteit van gemeenten met het oog op het nieuwe kabinet en een rondje langs de gemeenten. Mobiliteitstransitie Den Haag Lilian Oskamp, projectleider duurzame mobiliteit van de gemeente Den Haag, presenteerde de manier waarop de mobiliteitstransitie in Den Haag wordt aangepakt. Doelen voor mobiliteit in 2040 zijn onder andere: veilig, efficiënt, schoon, op maat, betaalbaar en verbonden. Er heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden met bewoners, bedrijven, mobiliteitsaanbieders en bezoekers. De menselijke maat staat voorop. Gekozen wordt voor stadsvriendelijke mobiliteit, minder auto en verplaatsingen binnen 15 minuten. Innovatie, deelmobiliteit, hubs en regionale aanpak zijn hierbij van belang. Op dit moment wordt gewerkt aan de concrete uitvoeringsprogramma’s. De deelnemers van het […]

Themabijeenkomst smart mobility voor gemeenten

Op donderdag 11 februari 2021 organiseren we samen met Future Mobility Network en Fronteer een workshop over smart mobility. Een actueel onderwerp: wat zijn de grootste uitdagingen en hoe kun je daar als gemeente mee omgaan? De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten en is online bij te wonen. Hoe krijg je beter inzicht in wat er op je af komt? Hoe kunnen we parktische kennis over smart mobility uitwisselen? We hopen met de bijeenkomst de rol van de gemeente in kaart te brengen en daarnaast de behoeften van gemeenten om deze goed te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan de juridische kaders, maatschappelijke vraagstukken, interne samenwerking tussen mobiliteit, ruimte, ict, energie en klimaat, financiële opgaven, samenwerking met partners, toegang tot kennis en een overzicht van praktische tools. Na afloop bespreken we met andere stakeholders hoe we hier samen een […]

Platform voor regionale mobiliteit

Het GNMI zet samen met RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en andere regio’s een landelijk platform voor regionale mobiliteit op. Het platform is voor coördinatoren, (strategisch) adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. Bekijk de terugblik op de eerste themabijeenkomst met vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden om een beeld te krijgen van wat we gaan doen met het platform. Een samenvatting en uitgewerkt plan is verkrijgbaar op aanvraag via onderstaande formulier. Centraal staan onderlinge kennisuitwisseling, dialoog met Rijksoverheid en landelijke stakeholders over knelpunten in beleid. De VNG sluit aan voor de belangenbehartiging en het CROW voor de kennisvraag. De vergaderingen en het digitale netwerk zorgen ervoor dat je je collega’s in het land snel kunt vinden. Het platform wordt via het GNMI-Netwerk verbonden met onder meer het landelijke strategisch mobiliteitsoverleg van gemeenten (IVO) en de Contactgroepen voor openbaar, verkeersveiligheid en parkeren. Vertegenwoordig […]

Strategisch Plan Verkeersveiligheid, 30 km/u: verslag contactgroep Verkeersveiligheid 6 oktober 2020

Op dinsdag 6 oktober kwam de contactgroep Verkeersveiligheid online bijeen. Op de agenda stonden onder andere het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SGV), 30km/u, Verkeer in de Stad, verkeersveiligheidsdata, het ongevallenprotocol en het NABO-programma (spoorwegovergangen). Strategisch Plan VerkeersveiligheidDe VNG vertelt over het proces rondom het indienen van plannen door decentrale overheden voor een financiële bijdrage door het Ministerie van IenW. De gemeenten zijn blij dat het ministerie dit jaar meer plannen kan behandelen dan was voorzien. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar de komende jaren wat betreft de systematiek, beoordelingscriteria en financiering. Het is voor de gemeenten belangrijk dat het proces van indienen eenvoudig is en dat er ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar is voor cofinanciering door de Rijksoverheid. NABO-programmaDe Rijksoverheid en ProRail zijn samen met gemeenten aan het zoeken naar oplossingen voor de onbewaakte overgangen. GNMI gaat hier ondersteuning bij […]

Kansen voor CO2-reductie door wegontwerp

Uit een onderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) blijkt dat wegontwerp kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof door het verkeer. Het GNMI hoopt dat de verkenning en doorrekening die zijn uitgevoerd beleidsmakers inspireert om het ontwerpen van wegen onderdeel uit te laten maken van de maatregelen die gemeenten kunnen nemen in het kader van de klimaatopgaven. Uit een eerste verkenning naar de mogelijkheden die het wegontwerp kan bieden om de CO2-uitstoot van het wegverkeer te reduceren komen verschillende kansrijke varianten naar voren. Uit de doorrekening blijkt dat het ontwerp van een weg daadwerkelijk kan leiden tot afname van de CO2-uitstoot. Dit geldt ook voor NOx en fijnstof. We hopen dat beleidsmakers en experts het wegontwerp meenemen om het verkeer te verduurzamen. Het is een extra middel voor […]

Expertsessie Reductie CO2-uitstoot door wegontwerp

Op dinsdag 29 september 2020 organiseren we een online bijeenkomst over de invloed van wegontwerp op de CO2-uitstoot van het verkeer. In opdracht van het GNMI hebben APPM en Goudappel Coffeng een onderzoek hiernaar uitgevoerd. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de bevindingen met de deelnemers en kijken we samen welke kansen er zijn om dit onderwerp verder te brengen. Naast CO2 is ook gekeken naar NOx en fijnstof. GNMI Themabijeenkomst CO2-reductie verkeer door wegontwerp29 september 202013:00 – 14:30Microsoft Teams (link volgt na aanmelding)Geen kosten Denk bijvoorbeeld aan ontwerpvarianten van verschillende soorten kruisingen en rotondes, prioriteitstelling bij verkeerslichten, de maximumsnelheid en het verbeteren van de fietsinfrastructuur. De expertsessie is gericht op inhoudelijke reflectie van de verkenning en de doorrekening met experts uit het werkveld. De bijeenkomst is voor beleidsadviseurs en experts die zich bezighouden met wegontwerp, verkeer en klimaat van overheden. […]

Bijeenkomst mobiliteitsbeleid regionale samenwerkingsverbanden

Waar loop je tegenaan als adviseur of coördinator mobiliteit van een regio? Hoe organiseren andere regio’s zich en welke afspraken maak je met de betrokken gemeenten, de provincie of Rijkswaterstaat? Hoe verhoudt regionale bereikbaarheid zich tot de gemeentelijke vraagstukken? Deze en andere uitdagingen staat centraal bij de online themabijeenkomst Regionale Mobiliteit op donderdagmiddag 8 oktober 2020. GNMI Themabijeenkomst Regionale MobiliteitDatum: 8 oktober 2020Tijd: 15:00 – 17:00Locatie: onlineDoelgroep: adviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden van gemeentenKosten: geen Tijdens de GNMI themabijeenkomst Regionale Mobiliteit willen we bovenstaande vragen in een informele denksessie met elkaar bespreken. Roger Demkes, directeur van de Verkeersonderneming in Rotterdam, leidt de bijeenkomst in met een presentatie over regionale samenwerking vanuit het perspectief van zijn organisatie. Vervolgens is er ruimte om vragen te stellen en bespreken we alles wat speelt bij het ontwikkelen van en uitvoering geven aan het […]

Doe nu een subsidieaanvraag voor verkeersveiligheid

Vanaf nu is het mogelijk om aan aanvraag te doen voor de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Op de website staat informatie over de procedure om een rijksbijdrage aan te vragen. Ook belangrijke documenten zoals de regeling, het aanvraagformulier en de menukaart met kostenkengetallen zijn op de website te vinden. Wees er snel bij want wie het eerst komt, het eerst maalt. Maatregelen die binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden krijgen voorrang. De aanvraagronde loopt van 1 juli tot en met 1 september 2020. Webinar Op maandag 22 juni was er een webinar over de subsidieregeling. Gemist? Geen probleem, je kunt hier het webinar terugkijken en je vindt hier de presentatie (pdf). Op maandag 29 juni is er weer een webinar, deze gaat over de aanvraagprocedure. De investeringsimpuls verkeersveiligheid volgt uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de VNG bespreken […]

Een virtuele tour door Utrecht, lichte elektrische voertuigen en de Europese richtlijn

In de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid van 2 juni 2020 wisselden vertegenwoordigers van gemeenten samen met belangenorganisaties, Rijksoverheid en kennisinstellingen hun ervaringen uit over actualiteiten en ontwikkelingen in het verkeersveiligheidsbeleid. Ze spraken over het toetsingskader voor lichte elektrische voertuigen, het SPV, corona en verkeersveiligheid, de nieuwe Europese richtlijn voor verkeersveiligheid, de registratie van landbouwvoertuigen en het werkprogramma van kennisinstituut CROW. De gemeente Utrecht nam de deelnemers virtueel mee naar verkeersveiligheidsprojecten in de stad. Corona en verkeersveiligheid Aan bod kwamen onder meer de maatregelen die gemeenten treffen in de straten in het kader van de coronacrisis. Het CROW heeft in samenwerking met onder andere het GNMI een notitie opgesteld over verkeersmaatregelen rond het opstarten van het basisonderwijs. Gemeenten hebben daarnaast gebruik gemaakt van het protocol van de Rijksoverheid over stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving, waar het GNMI en de VNG eveneens bij […]